Ettevõtjate sotsiaalmaksu alandamine – kuidas seda kasutada?

Teenus

Nõuete kustutamine tasumata sissemaksete tõttu

15. jaanuaril 2013 jõustus mittepõllumajandusliku tegevusega tegelevate isikute poolt tasumata sissemaksete tõttu muude nõuete kustutamise seadus 9.11.2012. Need sätted on erilise tähtsusega maksumaksjatele, kes perioodil 1. jaanuarist 1999 kuni 28. veebruarini 2009 sissemakseid ei tasunud.

Eelmainitu sissejuhatuseks Alates 2011. aasta juulist on eelnõud taotlenud Ettevõtjate ja Tööandjate Liit. Probleemid sissemaksetega tekkisid eeskirjade ebakõlade tõttu. ZUS-i esialgse seisukoha kohaselt ei olnud ettevõtluse peatanud maksumaksjad sissemakseid kohustatud tasuma. 2009. aastal aga muutis Tehas oma seisukohta, nõudes ettevõtjatelt tohutuid võlgnevusi koos intressidega.

Ettevõtjate õnneks on sellest aastast võimalik taotleda sellise võla kustutamist. Pealegi ei hakka bürood uurima, millised võlad tekkisid tegelike ebatäpsuste tõttu ja millised ebausaldusväärsetelt maksjatelt.

Kellele on kaotamisest kasu?

Esiteks on inimeste grupp, kes tänu seadusele saab vältida võlgade tagasimaksmise vajadust, on ettevõtjad, kes olid ajavahemikul 1. jaanuarist 1999 kuni 28. veebruarini 2009 kohustuslikud vanaduspensioni, töövõimetuspensioni ja mittepõllumajandusliku äritegevuse õnnetusjuhtumikindlustus. Lisaks hõlmavad sätted ka pärijaid ja kolmandaid isikuid, kelle suhtes on ZUS teinud otsuse omakindlustuse tasumata sissemaksete tõttu maksja kohustuste eest vastutuse ülekandmiseks eelnimetatutes. periood.

Seega, nagu eeltoodust tuleneb, koosneb seadusejärgne lunastamine võlgnevusest, mis on tekkinud seoses kohustusliku pensioni-, invaliidsus-, õnnetusjuhtumi-, tervise- ja töökassakindlustuse tasumata jätmisega ajavahemikul 1. jaanuarist 1999 kuni 28. veebruarini. , 2009. Lisaks katab amnestia kindlustusmakselt arvestatud viivised, pikendustasud, lisatasud, meeldetuletuskulud ja täitekulud.

Lisaks ei tohi amnestiat kasutada soovival maksumaksjal lunastamisotsuse tegemise päeval olla nõudeid, mis ei kuulu lunastamisele, välja arvatud kuni 31. detsembrini tasumisele kuuluvad sissemaksed. , 1998. lunastamisele mittekuuluv võlgnevus kuni 12 kuud lunastamise tingimusi täpsustava otsuse jõustumise päevast või võla osamaksetena jaotamiseks sõlmitud lepingust tuleneva tähtaja jooksul.

Kuidas tühistamist kasutada?

Et ettevõtja saaks võlgade kustutamist taotleda, peaks ta alustama vajalike dokumentide esitamisega ZUS-ile.

Maksumaksja puhul, kes 1. septembril 2012 ja päeval, mil ta ZUS-ile avalduse esitas, ei tegele ettevõtlusega, piisab võlgnevuste kustutamise avalduse esitamisest. Loomulikult on dokumendi vastuvõtmise tingimuseks selle korrektne täitmine.

Seevastu võlgnikud, kes tegutsesid või tegutsesid 1. septembril 2012 ja/või kindlustusseltsile dokumentide esitamise ajal, peavad esitama:

  • täidetud võlgnevuste kustutamise taotlus,
  • täidetud "Vähese tähtsusega abi taotlemisel esitatavate andmete vorm"
  • täidetud "Taotleja esitatud teabe vorm - põllumajanduse või kalanduse vähese tähtsusega abi taotlemise korral"
  • avaldus, mis sisaldab reitingukategooria määramiseks vajalikku teavet,
  • tõendid/deklaratsioonid antud vähese tähtsusega abi kohta või deklaratsioon vähese tähtsusega abi mittesaamise kohta.

Maksumaksja leiab kõik vajalikud vormid ZUS-i kodulehelt ning traditsioonilisemat marsruuti eelistavate inimeste puhul - tehase iga üksuse klienditeenindusruumist. Lisaks on ZUS amnestia kasutamise hõlbustamiseks ja hõlbustamiseks koostanud spetsiaalsed infovoldikud – maksumaksjatele, kes lõpetasid tegevuse enne 1. septembrit 2012 ja neile, kes sel kuupäeval veel tegutsesid või ka tegutsevad. taotluse esitamisest.

Maksumaksjatele on olulised ka eelnimetatud dokumentide esitamise tähtajad. Üldreegel annab ettevõtjatele kuni 24 kuud alates seaduse jõustumise kuupäevast - see on alates 15. jaanuarist 2013. Kuid selliste maksumaksjate puhul, kellele ZUS tegi pärast seaduse jõustumist otsuse:

  • kohustuslik sotsiaalkindlustus,
  • kohustuslike sotsiaalkindlustusmaksete võlgnevuse summa ajavahemikul 1. jaanuar 1999 kuni 28. veebruar 2009,
  • vastutuse üleandmine pärijale või kolmandale isikule,

saab esitada taotluse 12 kuu jooksul alates otsuse jõustumisest, välja arvatud juhul, kui esialgne 24-kuuline tähtaeg on pikem.