Põhivara kulum rendiajal – kuidas seda arveldada?

Veebisait

Teostatud tegevuses kasutatud vara kajastatakse aja jooksul maksukuludes - algväärtuse süstemaatiliselt lunastamise teel nn. amortisatsiooni mahakandmine. Kas selliseid mahakandmisi saab teha ka perioodil, mil vara antakse rendilepingu alusel kasutamiseks üle teisele ettevõttele? Kuidas tuleks arvestada põhivara kulumit rendiperioodil? Vastus artiklis!

Põhivara kulum rendiajal – kes selle teeb?

Amortisatsiooni mahakandmist on võimalik teha ainult nendele ettevõtjale kuuluvatele varadele, mis vastavad põhivara mõistele. Nagu artikli sisust tuleneb. 22a lõige. 1 kohaselt maksumaksja omanduses või kaasomandis olevad, omal käel soetatud või valmistatud, komplektsed ja kasutuskõlblikud kasutusse võtmise päeval amortiseeritakse:

  • eraldiseisvad ehitised, hooned ja ruumid;
  • masinad, seadmed ja transpordivahendid;
  • Muud esemed.

Ka nende eeldatav kasutusaeg peab olema pikem kui üks aasta ning neid vahendeid peab maksumaksja kasutama oma ettevõtluse otstarbel või võtma kasutusele rendi-, liisingu- või muu sarnase lepingu alusel.

Eeltoodud definitsiooni analüüsides tasub tähele panna, et kulumi mahakandmise üheks tingimuseks on, et komponent peaks olema maksumaksja omandis või kaasomandis. Seetõttu tuleb märkida, et antud komponendi rentimisel jääb omandiküsimus muutumatuks. Seega peaks põhivara amortisatsiooni rendiperioodi jooksul tegema ikkagi rendileandja ehk siis vara omanik. Amortisatsiooni mahakandmise üheks põhjuseks on olla põhivara omanik või kaasomanik. Seda asjaolu rendilepingu alusel põhivara tagastamine ei muuda.

Millal ei saa amortisatsiooni maha kanda?

Samuti sätestab tulumaksuseadus teatud asjaolud, mil maksumaksjal ei ole võimalik amortisatsiooni mahakandmist teha. Seetõttu mõelgem, kas need olukorrad kehtivad ka siis, kui põhivara on rendilepingu esemeks.

Kõigepealt tasub osutada Art. sisule. TuMS 22c punkt 5, kus oli märgitud, et vara, mida ei kasutata äritegevuse peatamise või nende komponentide kasutamisega seotud tegevuse lõpetamise sätete alusel, ei kuulu amortisatsiooni alla.

Siiski tuleb märkida, et eeltoodud säte ei kehti analüüsitud olukorra kohta. Seda seetõttu, et kui põhivara jäetakse rendile, siis tegevust ei peatata ega lõpetata. Üürilepingu sõlmimine on kahtlemata ettevõtja majandustegevuse ilming, mistõttu ei saa väita, et tegevus oleks lakanud.

Teine retsept, millele tasub tähelepanu pöörata, on Art. 23 sek. 1 punkt 45a punkt c. Selle määruse kohaselt ei ole amortisatsiooni mahakandmine algväärtusest maksukuluna nt. tasuta kasutusse võetud põhivara nende komponentide kasutuselevõtmise kuude jooksul.

See säte ei kehti aga ka põhivara rentimise korral. Kõigepealt tuleb rõhutada, et üürileping on oma olemuselt tasuline. See tuleneb otseselt tsiviilseadustiku (TsK) sisust. Nagu Art. Tsiviilseadustiku § 659 kohaselt kohustub üürileandja andma üürnikule vara kasutusse tähtajaliselt või määramata ajaks ning üürnik kohustub tasuma üürileandjale kokkulepitud üüri. Üüri võib näidata rahas või muudes hüvedes. Amortisatsioonile ei kuulu ainult need põhivarad, mis anti üle tasuta lepingu alusel. Seega, kuna vara võõrandatakse tasulise rendilepingu alusel, ei ole takistusi, et see oleks omaniku poolt ikkagi amortiseerunud. Põhivara rendilepingu alusel teisele maksumaksjale andmine ei takista edasist amortisatsiooni mahakandmise arvestamist põhivara algväärtusest - põhivara amortisatsiooni rendiperioodil võib siiski teostada omanik. vara kohta. Näide 1.

Maksumaksja teostab majandustegevust ehitusteenuste valdkonnas. Tema masinapargis on mitu ekskavaatorit, mis moodustavad tema põhivara, millelt tehakse amortisatsiooni mahakandmine. Ta otsustas ühe ekskavaatori tasu eest rentida. Kuidas tuleks põhivara rendiperioodil amortiseerida?

Sõlmitud rendilepingust hoolimata võib maksumaksja siiski teha amortisatsiooni mahakandmisi senistel tingimustel.

Näide 2.

Maksumaksja teostab majandustegevust ehitusteenuste valdkonnas. Tema masinapargis on mitu ekskavaatorit, mis moodustavad tema põhivara, millelt tehakse amortisatsiooni mahakandmine. Ta otsustas anda oma naisele ühe ekskavaatorist tasuta, et seda saaks kasutada tema äris.

Sel juhul ei saa maksumaksja teha amortisatsiooni mahakandmist nende kuude eest, mil ekskavaatorit kasutab tema abikaasa tasuta.

Koostöölepingu alusel põhivara andmine koostööpartneritele

Tihti tuleb ette olukordi, kus ühisprojekti elluviimise raames laenavad koostööd tegevad ettevõtjad üksteisele põhivara. See tegevus on suunatud tootmisprotsessi ja tellimuste täitmise kiirendamisele, mis omakorda toob kasumit mõlemale koostööd tegevale poolele. Nii et sellises olukorras on tegemist tasuta laenutamisega, mis välistab võimaluse teha üleantud põhivaralt amortisatsiooni mahakandmisi?

Õnneks leiab maksuamet, et võimaliku kasu tõttu ühiselt sõlmitud tellimuse täitmise eest tasu saamise näol ei saa sellist tegevust tasuta käsitleda. Ühistule põhivara kasutusse andev maksumaksja võib sellelt kontolt teenida mõõdetavat kasumit.

Näitena tasub mainida 20. novembri 2014. aasta üksikotsuses (nr.IPPB5 / 423-879 / 14-2 / ​​KS) sisalduvat Varssavi maksukoja direktori ametikohta:

"Seoses eeltooduga on ametiasutuse hinnangul põhjus-tagajärg seos kõnealuste masinate amortisatsiooniga seotud kulude vahel. omandis. Ettevõtte hinnangul on tal soodsam anda ajutiselt ülesandeks koostööpartneritele Masinatel olemasolevate tootmistoimingute teostamine ja nende tegemine iseseisvalt lõpetada. Ülaltoodud toimingud mõjutavad sissetulekute saavutamist või sissetulekuallika säilimist või kaitset.

Eeltoodut silmas pidades, kuna antud juhul ei ole meil tegemist Seltsi põhivara tasuta andmisega ühistutele kasutusse andmisega ning nimetatud Masinate amortisatsiooniga seotud kuludega, mis on seotud ühistutele laenutatud. operaatorid vastavad artiklis sätestatud tingimustele. 15 sek. Seaduse 1 kohaselt tuleb arvestada, et esitatud asjaolude ja viidatud seadusesätete valguses moodustavad amortisatsiooni mahakandmised koostööpartneritele antud Masinate algväärtusest Ettevõtte maksudest mahaarvatavad kulud. Põhivara üleandmine ühistule koostöölepingu alusel võimaldab amortisatsiooni mahakandmist. Näide 3.

Kaks ettevõtjat sõlmisid koostöölepingu mööblitootmise vallas. Nemad võtsid Rootsist pärit töövõtjale tellimuse täitmise. Projekti raames andis üks ettevõtja teisele mitu puutöömasinat.

Tulenevalt võimalusest saada korralduse täitmise eest potentsiaalset kasumit, ei ole selline ülekanne tasuta. Sellest tulenevalt saab maksumaksja endiselt puusepatöömasinatelt amortisatsiooni arvestada.