Immateriaalse vara amortisatsioon – põhiinfo

Veebisait

Lisaks põhivarale võib ettevõtte vara komponentideks olla immateriaalne põhivara. Sarnaselt põhivaraga amortiseeritakse ka immateriaalne põhivara, kuid sel juhul määrab ettevõtja ise individuaalse amortisatsiooninormi. Loe artiklit ja uuri immateriaalse vara amortisatsiooni kohta.

Mis on immateriaalne vara?

Immateriaalne põhivara on varalised õigused, mille majandusüksus on omandanud majanduslikuks kasutamiseks ja mille eeldatav kasulik eluiga on üle ühe aasta. Immateriaalne põhivara peab olema ette nähtud ettevõttele kasutamiseks ja sisalduma tema põhivaras.

Maksueeskirjades kasutatakse nende väärtuste suletud kataloogi (maksuseaduse artikkel 22b ja Need sisaldavad:

 • ühistu omandiõigus korterile,
 • ühistuõigus äripinnale,
 • õigus ühepereelamule elamukooperatiivis,
 • autoriõigus või sellega kaasnevad omandiõigused,
 • litsentsid,
 • seaduses sätestatud õigused - Tööstusomandiseadus,
 • väärtus, mis võrdub saadud teabega, mis on seotud tööstuslike, kaubanduslike, teaduslike või organisatsiooniliste teadmistega (oskusteave),
 • hea tahe,
 • arenduskulud.

Tuleb märkida, et immateriaalse varaga tegeleme alles siis, kui need on soetatud. Vastupidiselt põhivarale, kui maksumaksja loob immateriaalse vara ise, ei kujuta see endast tema jaoks vara. See tähendab, et immateriaalse vara loomisega seotud kulud arvestatakse nende tekkimisel jooksvalt otse maksusoodustuse kulude hulka (v.a firmaväärtus).

Immateriaalse põhivara amortisatsioon

Immateriaalseks põhivaraks oleva vara amortisatsiooni mahakandmine toimub vastavalt IMS-i seadusele alates selle väärtuse arvestusse kandmise kuule järgnevast esimesest kuust.

Amortisatsiooni mahakandmine toimub seni, kuni nende summa võrdub nende algväärtusega. Amortisatsiooni suurus sõltub immateriaalse vara (immateriaalse põhivara) algväärtusest, amortisatsioonimeetodist ja nende teostamise sagedusest.

WNiP minimaalne amortisatsiooniperiood

Ettevõtjad, kes hakkavad immateriaalset vara amortiseerima, peavad täpsustama oma amortisatsioonimäära ja amortisatsiooni mahakandmise kuupäevad. Tuleb rõhutada, et neid ei ole võimalik amortiseerida kahaneval meetodil ega individuaalmäära meetodil ega muuta määrasid tõstes või langetades.

Vastavalt Art. 22m lõikest TuMS § 3 kohaselt määrab maksumaksja iseseisvalt üksikute immateriaalsete põhivarade amortisatsioonimäärad kogu amortisatsiooniperioodiks ja seda ka enne amortisatsiooni algust. See on ettevõtjatele suureks mugavuseks, sest võimaldab efektiivselt planeerida ettevõtte kulupoliitikat.

Seadusandja piiras seda vabadust aga minimaalse perioodiga, mille jooksul tuleb TIS-i amortiseerida. See sõltub nende tüübist ja ei saa olla lühem kui:

 • 12 kuud - tehtud arendustööde kuludest;
 • 24 kuud - arvutiprogrammide litsentsi (all-litsentsi) ja autoriõiguste, filmide näitamise ning raadio- ja televisiooniprogrammide edastamise litsentside korral;
 • 60 kuud - muul immateriaalsel varal.

Tuleb märkida, et sellistele väärtustele nagu: ühistu omandiõigus eluruumile, ühistuõigus äripinnale ja õigus ühepereelamule elamukooperatiivis ei sätestanud seadusandja minimaalset amortisatsiooniperioodi, vaid aastane amortisatsioonimäär. Tavaliselt on see 2,5% aastas või 1,5%, kui eelnimetatud algväärtus õigused kehtestatakse lihtsustatud meetodil (riigihangete seaduse art.22g lõige 10 – s.o. kasutatava pinna ja summa 988 PLN korrutis).

Immateriaalse ja juriidilise väärtuse parandamine

Immateriaalset vara põhivarast eristab ka see, et immateriaalse vara parendused ei tõsta selle algväärtust. Maksuseaduses puudub mõiste "immateriaalse vara parendamine". Ei ole kohustust suurendada konkreetse immateriaalse ja juriidilise väärtuse algväärtust kulutuste võrra, mis on tehtud pärast selle kasutuselevõttu.

Praktikas tegeleme SRÜ täiustamisega kõige sagedamini kahe juhtumiga:

 • uuendamine varem antud litsentsi alusel – sellisel juhul tehakse kulutusi juba omavale immateriaalsele varale, mistõttu olenemata ostuväärtusest kajastatakse ajakohastamise kulud otse maksudest mahaarvatavate kuludena,
 • täiesti uue, eraldiseisva litsentsi soetamine – seda käsitletakse kui uut, eraldiseisvat immateriaalset vara, mida tuleks amortiseerida.