Pooleramu ehitamine kuludega - kuidas arveldada?

Veebisait

Majaehitusega tegelevate maksumaksjate levinud praktika on elamu- ja mitteeluruumi funktsioonide ühendamine. See lahendus tagab maksumaksjale oma eluasemevajaduse rahuldamise ning samas ka koha ettevõtlusega tegelemiseks. Seejärel tuleb aga jaotada kulud, mida saab liigitada maksukuludeks. Seetõttu tekib küsimus, kuidas peaks pooleramu ehitamist maksukuludes arvestama? Meie vastame!

Maksukulus pooleramu ehitus

Üldreegli kohaselt loetakse mahaarvatavateks kuludeks kulutusi, mis vastavad ühiselt järgmistele tingimustele:

 • maksumaksja kanda,

 • on lõplikud (päris),

 • on seotud maksumaksja äritegevusega,

 • need tekkisid tulude saamiseks, nende allika säilitamiseks või kindlustamiseks või neil võib olla erinev mõju saadud tulu summale,

 • on nõuetekohaselt dokumenteeritud,

 • neid ei ole kantud mittemaksuliste kulude kataloogi (TuMS § 23 lg 1).

Kulu kvalifitseerimine mahaarvatavateks kuludeks tuleks maksumaksjal teha iga kord ettevõtlustegevuse ja selle tegemise tulemusel saavutatava eesmärgi osas, võttes arvesse seaduses sätestatud olukordi, kus teatud kulusid ei ole võimalik liigitada. maksudest mahaarvatavate kuludena. Maja ehitamiseks kulutuste tegemise kontekstis tuleb märkida, et seadusandja Art. 23 sek. 1 punkt 1 lit. b) üksikisiku tulumaksu seaduse alusel ei arvestata muuhulgas maksust mahaarvatavaid kulusid, kulud põhivara siseseks valmistamiseks. Tuleb arvestada, et maksumaksja poolt elamis- ja mitteeluhoone ehitamiseks tehtud kulutused ei ole ehitusperioodil mahaarvatavad kulud. Ainult selle valmimine ja ehitise äritegevuses põhivarana kasutamiseks vastuvõtmine moodustab amortisatsiooni mahakandmise kaudu mahaarvatava kulu. Kunstis. 22 sek. TuMS 1 punkt 8 viitas normatiiv, et mahaarvatavad kulud on põhivara ja immateriaalse põhivara tarbimise mahakandmised (amortisatsiooni mahakandmised), mis on tehtud ainult vastavalt Art. 22a-22o, võttes arvesse Art. 2.

Hoone kulumi mahakandmise aluseks

Amortiseeritav põhivara on:

 • maksumaksja omanduses või kaasomandis, omal jõul soetatud või valmistatud,

 • hooned, hooned ja ruumid, mis on eraldi vara, komplektsed ja kasutuskõlblikud nende kasutuselevõtmise päeval,

 • mille eeldatav kasutusaeg on üle ühe aasta,

 • maksumaksja poolt oma äritegevusega seotud eesmärkidel või üüri-, üüri- või lepingu alusel kasutusse võetud.

Põhivara, milleks on elamu ja mitteeluhoone, algväärtus määratakse selle tootmiseks tehtud kulutusi kinnitavate raamatupidamiskannete alusel.

Tootmiskulude eest - vastavalt Art. 22 g lõikest 1. Isiku tulumaksuseaduse § 4 - põhivara tootmiseks kasutatava põhivara väärtus ostuhinnas: materiaalne põhivara ja kasutatud välisteenused, töö eest tasutud kulud koos tuletisinstrumentidega ja muud kulud, mida saab arvestada. valmistatud põhivara väärtuses. Tootmismaksumus ei sisalda maksumaksja enda, tema abikaasa ja alaealiste laste töö väärtust, üldkulusid, müügikulusid ja muid tegevuskulusid ning finantstehingute kulusid, eelkõige laenuintresse (krediidi) ja vahendustasusid, välja arvatud intressid ja vahendustasud. kuni põhivara kasutusse andmise päevani.

Maksumaksjal tuleks ehitise algväärtuse määramisel arvestada Ministrite Nõukogu 3. oktoobri 2016. a põhivara klassifikaatori määruse alusel koostatud põhivara klassifikaatoris märgitud juhendiga. Selgituste kohaselt on grupp 1 Hooned ja ruumid ning ühistu õigus äripinnale ja ühistu omandiõigus eluruumile: "hoone kui ühtse inventuuriobjekti hulka kuuluvad ka antud hoonet teenindavad abirajatised, nt kõnniteed, juurdepääsuteed, õued , väljakud, aiad, kaevud jne”.

Nagu eelpool märgitud, võib maksust mahaarvatavateks kuludeks liigitada ainult läbiviidud ettevõtlusega seotud kulud. Tuleb tõdeda, et amortisatsiooni mahakandmine elamispinnaga seotud osas on isikliku iseloomuga kulud, mistõttu ei saa seda lugeda maksukuluks.

Mahaarvatavate kulude hulka kuuluvate amortisatsioonitasude suuruse õigeks kindlaksmääramiseks peaks maksumaksja kasutama äritegevuseks kasutatava osa hoonestuspinna osa kogu vara kasulikust pinnast.

Tuleb märkida, et amortisatsiooni mahakandmine renditud või liisitud osas on samuti maksust mahaarvatav kulu. Sellise lahenduse õigsus on näidatud artiklis. Lõige 22f. Isiku tulumaksuseaduse § 4, mille kohaselt kui ainult osa kinnisasjast, sealhulgas elamu või korter, kasutatakse äritegevuseks või renditakse või renditakse, tehakse amortisatsiooni mahakandmine kinnisasjal määratud summas. kinnisvara, hoone või ruumide algväärtus, mis vastab äritegevuseks kasutatava renditud või renditud kasuliku pinna suhtele vara, hoone või ruumide kogu kasuliku pinnaga.

Näide 1.

Maksumaksja ehitab elu- ja mitteeluruumi funktsiooniga maja. Ehitusprojekti järgi moodustab elamuosa 60%, mitteelamuosa aga 40% kinnistu pinnast.

Sellest tulenevalt võivad amortisatsiooni mahakandmised selles osas, mis on seotud äritegevuses kasutatava mitteeluruumi osaga, kujutada endast mahaarvatavaid kulusid. Põhivaraks oleva ehitise algväärtusest moodustab maksukulu 40% amortisatsiooni väärtusest tulenevalt asjaolust, et ainult selles hooneosas kasutatakse äritegevust.

Kuludes pooleramu amortisatsioon ja ehitus

Tulumaksuseaduse lisas 1 oleva amortisatsiooni aastamäärade loetelu kohaselt on amortisatsioonimäärad järgmised:

 • elamute puhul - 1,5%

 • mitteeluhoonete puhul - 2,5%.

Õige amortisatsioonimäära määramiseks peaks maksumaksja esmalt kindlaks tegema, kas ehitis kvalifitseerub elamuks või mitteeluruumiks. Selleks on vaja viidata Põhivara klassifikaatori selgitustele, mis näitavad, et erineva otstarbega hoonete (või ruumide) puhul määrab objekti liigituse vastavasse alagruppi ja tüüpi. peamine eesmärk.

Sellest tulenevalt tuleb arvestada, et elamud on ehitised, mille kogu kasulikust pinnast on vähemalt pool kasutusel elamuna. Juhul, kui elamuks kasutatakse alla poole kogu kasulikust pinnast, liigitatakse selline hoone sihtotstarbe järgi mitteelamuks. Sarnane seisukoht on välja toodud ka riikliku maksuinfo direktori 20. märtsi 2018. a kirjas, viite nr. 0115-KDIT3.4011.59.2018.1 .PSZ.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Näide 2.

Maksumaksja lõpetas elamu ja mitteeluruumi funktsiooniga maja ehitamise. Hoone kanti põhivararegistrisse märtsis. Selle algväärtus on 450 000 zlotti. 60% on ette nähtud elamuosale, ülejäänud 40% kasutatakse äritegevuse vajadusteks.

Kuna valdav osa hoonest on kasutusel elamuna, liigitatakse hoone amortisatsiooniks elamuks. Amortisatsiooni mahakandmine toimub lineaarsel meetodil 1,5% aastas.

Analüüsitud näites on aastane amortisatsioonikulu:

450 000 zlotti x 1,5% = 6750 zlotti

Teostatud äritegevuses kasutatava mitteeluruumi osa aastane amortisatsioonitasu on:

6750 zlotti x 40% = 2700 zlotti

Igakuine mahakandmine on 225 PLN (2700 PLN / 12 kuud).

Ettevõtlustegevuseks kasutatava maa-ala osa mahakandmine moodustab mahaarvatava kulu.

Kokkuvõttes läheb pooleramu ehitamine maksukuludesse alles pärast selle valmimist ja äritegevuseks mõeldud majaosa põhivarasse võtmist.