Mida saab korteriühistu teha võlgades oleva kinnisvaraga – 2 võimalust pikaajalise võlga sattumiseks

Teenus

Mida teha, kui üks korteriühistu liikmetest ei maksa ja teeb teiste majaelanike elu keeruliseks? Kui ta meeldetuletustele, politsei sekkumisele ja muudele kohtuvälistele meetmetele ei reageeri, võib korteriühistu rakendada kahte lahendust: pikaajalise võlgniku korteri sundenampakkumine või taotleda võlgniku vastu lõplikku maksekäsku. Lugege, kuidas need protseduurid erinevad.

Pikaajalise võlgniku ruumide enampakkumine - kuidas käib kinnisvara sundoksjon?

Korteriühistu võib nõuda nõudeid Art. Ruumi omandiseaduse § 16:
„Kui ruumi omanik on temalt tasumisele kuuluvate tasude tasumisega võlgu pikka aega või rikub jämedalt või püsivalt kehtivat kodukorda või muudab oma ebakohase käitumisega teiste ruumide või ühisvara kasutamise ebamugavaks, siis on eluaseme omanik rikutud. ühisus võib protsessis nõuda ruumide müüki enampakkumise teel. tsiviilkohtumenetluse seadustiku kinnisasja sundäramise kohta sätestatu alusel.
Pealegi, kui korter müüakse korteriühistu poolt kinnisvara sundoksjonil, ei ole korteriomanikul õigust asenduskorterile. See tähendab, et kogukond ei pea oma võlgnikule sotsiaalkorterit otsima.
3 korteriühistu sundenampakkumise tingimused
Pikaajalise võlgniku korteri sundenampakkumisele toomine korteriühistu poolt vastavalt Art. Ruumi omandiseaduse § 16, nõuab 3 tingimuse täitmist:
1. Ruumi omanikul (ühiskonna liikmel) peab olema pikaajaline võlgnevus ühisusele tasude maksmisel. Siiski tuleb meeles pidada, et sätete valguses on "pikad võlgnevused" kategooria, mis vajab eraldi analüüsi. Samas tuleb meeles pidada, et üürinõuete aegumistähtaeg on 3 aastat.
Vastavalt tsiviilseadustiku sätete muudatusele 9. juulil 2018 langeb perioodilise nõude aegumise tähtaeg kalendriaasta viimasele päevale, nt 2018. aasta augusti eest tasumata korteritasud aeguvad 31. detsembril. , 2021. mõtleb pikaajalise võlgniku korteri sundenampakkumisele, kui ta ei maksa ruumide eest kuus kuud.
2. Võlgniku asja kohtusse andmise ja ühisuse juhatusele volikirja andmise otsuse vastuvõtmiseks tuleb kokku kutsuda korteriühistu koosolek. 22 par. 3 punkti ruumide omandiõiguse seaduses.
3. Ühingu juhatus peab kogu ühisuse nimel esitama kohtule nõude võlgniku korteri müügi määramiseks.
Juriidiliselt kehtiv maksekäsk võlgniku vastu - võlgnetava summa sissenõudmine korteriühistu poolt
Kui ruumi omanik ei arvelda jooksvalt elamuühiskonnale võlgnetavaid summasid, võib ta nõuda kohtumenetluses art. 15 ruumi omandiseaduse. Pärast võlgniku suhtes õiguslikult siduva maksekäsu saamist võib kogukond taotleda kohtult korralduse täitmisklauslit ja suunata asja kohtutäiturile, esitades avalduse sundtäitmiseks võlgniku kinnisasja suhtes. See protseduur ei nõua kogukonna eraldi otsust.
Nii pikaajalise võlgniku kinnisasja sundenampakkumine kui ka võlgniku suhtes täiteklausliga õiguslikult siduv maksekäsk puudutab ainult ruumide omanikke. Kinnisvara müügist saadav raha on ette nähtud ühistu kuludeks, võlgade tagasimaksmiseks ja võlgnikule.