WZ dokument on tulude ja kulude raamatu kannete aluseks

Veebisait

WZ dokument on lao kviitung, mis dokumenteerib materjalide või kaupade väljasaatmist. See on tihedalt seotud ettevõtte poolt läbiviidava laohalduse ja selles osas kehtivate reeglitega. Müüja ei ole kohustatud väljastama iga saatelehe kohta saatelehte, kuid on kohustatud väljastama arve/kviitungi iga väljastatud saatelehe kohta ning ühe töövõtja jaoks võivad need olla koondarved mitmele saatelehele.

WZ dokument raamatupidamisdokumendina

Rahandusministri 26. augusti 2003. a määruse tulude ja kulude maksuraamatu pidamise kohta § 12 lg 3 kohaselt on raamatupidamise kannete aluseks raamatupidamistšekid, milleks on:

1) eraldi määrustes toodud tingimustele vastavad käibemaksuarved, VAT RR arved, MP KM arved, tollidokumendid, arved ja parandusarved ning paranduslehed, edaspidi "arved" või

2) muud §-des 13 ja 14 loetletud tõendid, mis kinnitavad asjaolu, et äritehing tehti vastavalt selle tegelikule käigule ja mis sisaldavad vähemalt:

  • väljaandja usaldusväärne identifitseerimine või tõendiga seotud äritegevuses osalevate osapoolte (nimi ja aadressid) andmed,
  • tõendi väljaandmise kuupäev ja selle majandustoimingu kuupäev või periood, mille kohta tõend on seotud, tingimusel, et kui majandustehingu kuupäev ühtib tõendi väljaandmise kuupäevaga, piisab ühe kuupäeva märkimisest,
  • majandustoimingu objekt ja selle väärtus, samuti selle kvantifitseerimine, kui toimingu objekt on mõõdetav looduslikes ühikutes,
  • majandustegevust nõuetekohaselt dokumenteerima volitatud isikute allkirjad - tähistatud numbriga või muul viisil võimaldavad tõendit selle alusel tehtud raamatupidamiskannetega siduda.

Seoses eeltooduga võib WZ olla raamatupidamisdokument, kuna see sisaldab nii väljastaja kui ka saaja andmeid, kuupäeva, tehingu täpsustust teema ja koguse osas ning volitatud isikute allkirju.

WZ dokument väljaandja puhul

Kui müügi sooritanud maksumaksja väljastab müügiga seoses GIN-i, ei ole see dokument tema jaoks raamatupidamisdokument ega kuulu KPiR-i kirjetele. See on vaid tõend kaupade või materjalide laost väljastamise kohta, mille kohta järelikult esitatakse arve ja seega laekub sellest tehingust saadav tulu KPiR-ile. Vastavalt Art. 14 sek. 1c kohaselt on tulu tekkimise kuupäev asja üleandmise, omandiõiguse müügi või teenuse osutamise või teenuse osalise täitmise kuupäev, kuid mitte hiljem kui arve või tasumisele kuuluva summa laekumise kuupäev. .

WZ-dokument saaja puhul

Maksumaksjale, kes saab saatelehe, võib see olla raamatupidamisdokumendiks ja kanda Fiskaalregistrisse, kui tegemist on algmaterjalide või kaubandusliku kauba ostmisega, mis tarniti tehasesse või millega kaubeldi enne arve saamist. Sest põhimaterjalide ja kommertskaupade ostmine tuleks § 17. 1. järgi kanda raamatusse, kohe pärast nende kättesaamist, hiljemalt enne lattu üleandmist, töötlemist või müüki.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Sellisel juhul tuleks saadetis postitada KPiR-i vastavalt WZ spetsifikatsioonile. Ettevõtja peaks pöörama tähelepanu sellele, et spetsifikatsioon vastaks kirjelduse eeskirjas sätestatud nõuetele, mis koostatakse sarnasel juhul, kuid müüjalt vastava dokumendi puudumisel. Selline kirjeldus peab sisaldama kooskõlas § 16 lõikega. 2. Rahandusministri määrus KPiR-i säilitamise kohta - tarnija nimi, perekonnanimi (ettevõte) ja aadress, materjali (või kaubandusliku kauba) kogus ja liik ning ühikuhind ja väärtus.

Seega, kui saadud WZ-dokument vastab ülaltoodud kriteeriumidele, tehakse selle alusel raamatusse kanne ja säilitatakse ostutõendina koos lisatud hiljem saadetud arvega. Kõik erinevused arvel märgitud väärtuse suhtes tuleb arve laekumise päeval raamatupidamisse (arvestusse) kanda.

Kui maksumaksja on samal kuul saanud materiaalse või kaubandusliku kauba ja arve selle materjali või kaubandusliku kauba kohta, lisatakse saadud arvele WZ dokument ning saadud arve alusel tehakse kanded raamatusse. Samamoodi, kui maksumaksja saab WZ samaaegselt arvega, siis WZ dokument ei kujuta endast tema jaoks raamatupidamiskviitungit ja teeb raamatusse kanded ainult arve alusel.