Kas lõimingu- ja koolitusreisi võib kuludesse arvestada?

Teenistusmaksu

Töötajaid palkavad ettevõtjad otsustavad sageli rahastada integratsiooni- ja koolitusreisi. See reis on suunatud töötajate koolitamisele ja täiendõppele ning teisalt on see ka integreeriv. Loe artiklit ja saa teada, kas integratsiooni- ja koolitusreisi saab ettevõtte kuludesse arvata.

Kas integratsiooni- ja koolitusreis on maksuvaba kulu?

Art 22 sek. Isiku tulumaksuseaduse § 1 viitab, et ettevõtte kulud võivad olla kulutused, mis on tehtud tulu saamiseks, selle allika kindlustamiseks või säilitamiseks. Pealegi ei pruugi need kulud kuuluda artiklis loetletud kulude rühma. 23 seaduse.

Lõimumis- ja koolitusreis ei olnud nimetatud art.s sisalduvate kulude grupis. 23. See on kulu, mida tööandja kannab töötajate professionaalseks arenguks ja integreerimiseks. Selleks, et integratsiooni- ja koolitusreis oleks maksuvaba kulu, peaks see vastama teatud tingimustele. See tähendab, et:

 • reisi teema peaks olema seotud äritegevusega,

 • reisi ajal tuleks korraldada konverentse, koolitusi või kohtumisi töövõtjatega,

 • lõimumis- ja koolitusreisi kulud peavad olema tehtud ettevõtte vahenditest,

 • maksumus peab olema maksumaksja poolt nõuetekohaselt dokumenteeritud.

Integratsiooni- ja koolitusreisiga seotud soodustused

Integratsiooni- ja koolitusreisiga seotud eelised hõlmavad järgmist:

 • töötajate vaheliste sidemete tugevdamine,

 • nendevaheliste positiivsete suhete loomine,

 • tööõhkkonna parandamine,

 • uute kogemuste ja teadmiste saamine, nt osaledes reisi ajal toimuvatel konverentsidel või koolitustel.

Kõik need tegurid suurendavad otseselt või kaudselt ka ettevõtte tulusid tulevikus.

Kuidas integratsiooni- ja koolitusreisi õigesti dokumenteerida?

Integratsiooni- ja koolitusreisi rahastav tööandja peaks koostama asjakohased dokumendid, mis kinnitavad ettevõtlusega seotud kulu eesmärki ja olemust. See dokument peaks sisaldama ennekõike:

 • reisil osalejate märkimine, nt kohalolijate nimekirja kujul,

 • läbiviidud koolituse loetelu ja eesmärk,

 • koolitusmaterjalid, nt elektroonilised esitlused reisi ajal,

 • koolituse või töötajate integreerimise käigus tehtud fotodokumentatsioon,

 • lõimumis- ja koolitusreisi korraldamisega seoses tehtud kulutuste dokumenteerimine.

Näide 1.

Kindlustusega tegelev ettevõte X korraldas oma töötajatele integratsiooni- ja koolitusreisi. Reisi ajal toimusid koolitused ja konverentsid uute finantsvaldkonna klientide hankimise ja töötajatevahelise lõimumise teemadel. Reisi käigus määratleti ka uued tegevussuunad ettevõttes. Kas sellise reisi korraldanud tööandja võib sellega seotud kulutusi arvestada maksusoodustusega kuludena?

Lõimumis- ja koolitusreis ei kuulunud Art. Isiku tulumaksuseaduse § 23 kohaselt võib ettevõtja selle reeglina tunnistada mahaarvatava kuluna. Reisile tehtavad kulud on tihedalt seotud majandustegevusega, töötajate kvalifikatsiooni tõstmise ja omavaheliste sidemete suurendamisega. Maksumaksja jaoks on oluline selline kulu nõuetekohaselt dokumenteerida. Dokumendid, mis kinnitavad reisi eesmärki ja olemust, sealhulgas muu hulgas kohalolijate nimekiri, koolituse nimekiri ja eesmärk, arved või koolitusmaterjalid.

Kokkuvõttes ei ole lõimumis- ja koolitusreisiga seotud kulutusi artiklis loetletud. Isiku tulumaksuseaduse § 23. Seega saab ettevõtja selle arvestada maksusoodustusega kuludena. Tingimuseks on, et kulutus on nõuetekohaselt dokumenteeritud ja see on (otseselt või kaudselt) seotud tulu saamise või selle allika kindlustamisega.