Kas tööaja graafikut on võimalik muuta?

Teenus

Ettevõttes töötavad töötajad samaväärses süsteemis. Kuna tehases on palju töötajaid, tuleb sageli ette ettenägematuid puudumisi, nt haiguse tõttu, soovi korral lahkuda. Sellistes olukordades on muudatusi tööaja graafikus isegi üleöö. Kas järsk tööajagraafiku muudatus on aktsepteeritav?

 

Karina, Ełk

 

Tööseadustiku art 129 sisaldab tööajagraafikute koostamise reegleid. Selle alusel on tööandjal kohustus koostada tööajagraafikud kirjalikus või elektroonilises vormis. Planeeritud tööperiood graafikus peaks olema vähemalt 1 kuu. Määruse kohaselt peaks tööandja teavitama töötajaid tööajakavadest vähemalt nädal enne selle perioodi algust, milleks need on kokku lepitud. Erinevate planeerimata puudumiste esinemise tõttu on selle kohustuse täitmine sageli raskendatud ning vajalik on töögraafiku muutmine.

Tööseaduse sätetega nõutud tööajagraafiku muutmine

Seadusesätetest tulenevalt võib olla vajalik ajakava muutmine. Tööseadustiku järgi on tööandjal kohustus määrata töötamiseks vaba päev pühapäeval, riigipühal või keskmisest viiepäevasest töönädalast tulenevalt puhkepäev. Sarnane on olukord, kui tööandja annab töötajale ületunnitöö eest vaba aega. Töögraafiku muutmine sellistel juhtudel on õiguslikult põhjendatud ja võimalik.

Tööandjast sõltumatud olukorrad ja töögraafiku muutmine

Lisaks koodeksis loetletud olukordadele tuleb ette ka palju muid sündmusi, mille puhul tööandja peab töögraafikut muutma, näiteks haigus, nõudmisel puhkus jne. Sellisel juhul loetakse, et töögraafiku muutmine on vastuvõetav, kui see on õigustatud tööandjast mitteolenevate asjaolude tõttu, ning see tuleks täpsustada sisemiste eeskirjadega (tööeeskiri, kollektiivleping).

Töökoha eeskirjad peaksid reguleerima, millistes olukordades on lubatud tööajakava muutmine.

Töö- ja sotsiaalpoliitika ministeeriumi andmetel kehtib artiklis 2 viidatud iganädalane tähtaeg. 129 TLS § 3. Samuti väärib märkimist, et tööseadustiku sätted ei sisalda regulatsioone sõiduplaanide muutmise viisi ja tähtaja kohta. Seetõttu on tööandja ülesanne need ettevõtte eeskirjades määratleda. Üldjuhul eeldatakse, et graafiku muudatuse kohta peaks tööandja esitama teabe hiljemalt viimase tööpäeva lõpuks, pärast mida peab muudatus toimuma.