Ettevõtte kinnisvara annetamine - mõjud tulu- ja käibemaksus

Teenistusmaksu

Üks äritegevuse põhikomponente on kinnisvara. Juhtub aga, et ettevõtjal on huvi pärast pikemat kasutusperioodi teha kinnisvara firmaannetuseks. Seetõttu tasub kaaluda ettevõtte kinnisvara kinkimise maksutagajärgi.

Kinnisvara annetamine käibemaksu alusel

Võib olla üllatav, et ettevõtte koostisosa annetamine on tegevus, millel võib olla käibemaksu alusel spetsiifilisi mõjusid. Tuleb märkida, et vastavalt Art. 7 sek. Käibemaksuseaduse 2 punkt 2 kohaldatakse ka maksumaksja poolt tema ettevõttele kuuluva kauba tasuta võõrandamisel, eelkõige annetamisel, kui maksumaksjal oli õigus maksusummat täielikult või osaliselt vähendada. nende kaupade või nende osade ostmisel, impordil või tootmisel tasumisele kuuluva sisendkäibemaksu summa võrra.

Eeltoodud sätte tulemusena, kui maksumaksja arvab kinnisvara soetamisel maha sisendkäibemaksu, on tasuta annetuse tegemine (mis võrdub tasulise kauba kohaletoimetamisega) kinkija poolt käibemaksuga maksustatav tegevus.

Kui ettevõtja arvas kinnisvara ostmisel või valmistamisel sisendkäibemaksu maha, siis ettevõtte kinnisvara hilisem kinkimine on käibemaksu tasumise kohustust tekitav sündmus.

Annetuste käibemaksuvabastus

Ettevõtja, kes seisab silmitsi plaanitava annetuse eest käibemaksu tasumisega, peab teadma, et maksuvabastust on võimalik ära kasutada. Noh, vastavalt Art. 43 sek. Käibemaksuseaduse 1 punkti 10 kohaselt on kinnisvara võõrandamine (ka tasuta) maksuvaba, välja arvatud juhul, kui:

  1. kohaletoimetamine toimub esimesel arveldamisel või enne seda;

  2. hoone, rajatise või selle osade esmakordse kasutuselevõtu ja üleandmise vahel on möödunud vähem kui kaks aastat.

Esimese arvelduse järgi - vastavalt Art. Seaduse 2 punkt 14 – see tähendab hoonete, rajatiste või nende osade esmasele ostjale või kasutajale kasutusele võtmist või kasutuselevõttu oma tarbeks, kui:

  1. ehitus või

  2. parendus, kui parendamiseks tehtud kulutused tulumaksumääruse tähenduses moodustasid vähemalt 30% algväärtusest.

Nagu näha, on kirjeldatud erandi ärakasutamise tingimuseks, et vara müük toimub kahe aasta möödumisel vara enda tarbeks kasutusele võtmisest.

Siiski tuleb meeles pidada, et kuigi kinnisvara annetamisel võib kirjeldatud käibemaksuvabastus kehtida, toob see kaasa ka vajaduse korrigeerida varem mahaarvatud käibemaksu vara ostu- ja parenduskuludelt. Vastavalt Art. 91 lõige. Käibemaksuseaduse § 6 kohaselt, kui kaup on korrigeerimise perioodil maksuvaba - eeldatakse paranduste tegemise eesmärgil, et kauba või teenuse edasine kasutamine on seotud üksnes maksuvaba tegevusega.

Vastavalt Art. 91 lõige. KMS 2 kohaselt on kinnisvara puhul parandustähtaeg kuni 10 aastat.

Pealegi ei kehti korrigeerimiskohustus mitte ainult kinnisvara ostult mahaarvatavale maksule, vaid ka kinnisvara parendamise/kaasajastamise kuludelt (kui need ületavad 15 000 zlotti) maha arvatavale maksule.

Näide 1.

Maksumaksja ostis kinnisvara aastal 2015. Ta arvas ostukulult maha sisendkäibemaksu. 2020. aastal otsustas ta kinkida oma pojale kinnisvara. Sel juhul võib ettevõtja saada kasu käibemaksuvabastusest vastavalt Art. 43 sek. KMS 1 punkt 10. Samal ajal on ettevõtjal kohustus teha sisendkäibemaksu miinus korrigeerimine summas 4/10 ostul mahaarvatavast summast.

Kui kinnisvara annetus on käibemaksuvaba ja ostust või parendamisest on möödunud vähem kui 10 aastat, on kinkijal kohustus teha ostu- ja tootmiskuludelt varem maha arvatud sisendkäibemaksu negatiivne parandus.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Ettevõtte kinnisvara annetamine tulumaksu alusel

Liikudes edasi esitletud teema arutamisele PIT alusel, tuleb esmalt rõhutada, et annetusleping ei ole tulumaksuga maksustatav vastavalt Art. 2 klausel PIT seaduse 1 punkt 3.

Kõik annetuslepingud, sealhulgas ettevõtte vara annetamine, kuuluvad pärandi- ja annetusmaksu alla. Maksukohustus lasub sel juhul saajal. Loomulikult võib lähisugulaste vahelise annetuse korral saaja kasutada täielikku maksuvabastust vastavalt Art. Pärimis- ja annetusmaksu seaduse § 4a.

Ettevõtete kinnisvara annetamise kokkuleppel ei ole tulumaksuga seotud tagajärgi. Seda tüüpi õigustehing on üksikisiku tulumaksu kohaldamisalast välja jäetud.

Ettevõtte kinnisvara annetamine ja amortisatsiooni mahakandmise korrigeerimine

Ettevõtte kinnisvara algväärtus lülitatakse kuludesse süstemaatilise amortisatsiooni mahakandmise teel. Seetõttu tekib küsimus, kas kinnisvara kinkimisega kaasneb vajadus korrigeerida varem maha arvatud amortisatsioonitasusid.

Esiteks pöörame tähelepanu artikli sisule. 23 sek. 1 punkt 49, mis sätestab, et kulutused, mis on tehtud eraldi määruste kohaselt põhivara hulka mittekuuluva ettevõtte järkjärgulise tarbimise materiaalse põhivara ostmiseks - kui leitakse, et neid komponente ei kasutata põhivara otstarbel. äritegevusest, kuid need teenivad maksumaksja, töötajate või muude isikute isiklikke eesmärke või asuvad põhjendamatult väljaspool ettevõtte asukohta.

Seetõttu tuleks eelnimetatud sätet kohaldada kulude korrigeerimisel, kui selgub, et vara ostmine ei toimunud mitte ettevõtluse, vaid maksumaksja (määratud isiku) isiklikuks otstarbeks. See ei ole aluseks ettevõtluse tarbeks kasutatud ning seejärel välja võetud ja annetatud vara soetamiseks tehtud kulutuste väljaarvamiseks.

Nagu selgitas riigi maksuteabe direktor 11. jaanuari 2018. a üksikmääruses nr 0112-KDIL3-3.4011.209.2017.2.KP, põhivara annetamise korral - annetamine ühe vormina. käsutamine määrab amortisatsiooni mahakandmise lõpetamise kuupäeva. Parandusi see aga ei nõua. Vara tegevuse eesmärgil kasutamise perioodil kogunenud mahakandmised jäävad kinkijale maksust mahaarvatavaks kuluks. Viimase amortisatsiooni mahakandmise amortiseerunud põhivara algväärtusest, mis seejärel annetatakse, saab teha selle kuu kohta, mil annetus tehti.

Kinnisvara ettevõtte annetuse puhul ei ole vaja juba tehtud kulumit miinusesse korrigeerida. Vara tegevuse eesmärgil kasutamise perioodil kogunenud mahakandmised jäävad kinkijale maksust mahaarvatavaks kuluks. Annetus aga parandusi ei nõua.

Liikudes käesoleva artikli kokkuvõtte juurde, tuleb välja tuua, et ettevõtte kinnisvara kinkimine on õigusakt, millel on spetsiifilised mõjud nii PIT-is kui ka käibemaksus. Maksumaksjatel tasub enne ettevõtte kinnisvara kinkimise otsustamist olla teadlik kõigist maksutagajärgidest.