Solidaarsustoetus – kellel on õigus seda saada ja kuidas seda saada?

Teenindustegevus

21. juunil 2020 jõustus 19. juuni 2020 seadus COVID-19 negatiivsete mõjude tõrjumiseks antava solidaarsustoetuse kohta. Solidaarsuslisa on 1400 zlotti kalendrikuus inimestele, kes on COVID-19 kriisi tõttu töö kaotanud.

Seadus määratleb hüvitise, milleks on solidaarsustoetus, saamise reeglid, suuruse, määramise korra ning maksmise ja rahastamise reeglid.

Seadusandja idee märgitud toetuse ulatuses on rahaline abi epideemia ajal töö kaotanud inimestele. Seda abi antakse rahalise toetusena inimestele, kes on COVID-19 kriisist tingitud majandusolukorra tõttu kaotanud sissetulekuallika. Siinkohal tuleb märkida, et toetus on kolmeks kuuks antav abi vorm, mis annab rahalise tagatise inimestele, kes otsivad uut tööd.

Kes ja mis tingimustel saavad toetust taotleda

Poola Vabariigi territooriumil elav isik võib taotleda solidaarsustoetust, kui ta:

  1. Poola Vabariigi kodanik või
  2. omab elamisõigust või alalist elamisõigust Poola Vabariigi territooriumil, on Euroopa Liidu liikmesriikide, Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) liikmesriikide kodanik – Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriik või Šveitsi Konföderatsioon või
  3. Poola Vabariigi territooriumil seaduslikult elav välismaalane, kellel on õigus teha tööd Poola Vabariigi territooriumil art. 87 sek. Tööhõive edendamise ja tööturuasutuste 20. aprilli 2004. a seaduse § 1 alusel.

Seoses sellega, et 2020. aasta märtsis tõusis Poolas koroonaviirusesse haigestumus, võetakse toetuse määramisel arvesse 2020. aasta periood. Solidaarsustoetust määratakse isikule, kes 2020. aastal kuulus 13. oktoobri 1998. aasta sotsiaalkindlustussüsteemi seaduse (2020. aasta Õigusajakirja punktid 266, 321, 568, 695 ja 875) alusel töösuhte alusel sotsiaalkindlustusele. kokku vähemalt 60 päeva ja:

  1. millega tööandja lõpetas töölepingu pärast 15. märtsi 2020 või
  2. kelle tööleping pärast 15. märtsi 2020 lõpetati selle perioodi lõpus, milleks see sõlmiti.

Lisaks antakse solidaarsustoetust õigustatud isikule, kes ei kuulu sotsiaalkindlustuse alla 13. oktoobri 1998. aasta sotsiaalkindlustussüsteemi seaduse alusel, põllumajandustootjate sotsiaalkindlustus vastavalt 20. detsembri 1990. aasta põllumajandustootjate sotsiaalkindlustuse seadusele. 2020. aasta seaduste teataja, punktid 174 ja 782) või ravikindlustuskohustus vastavalt 27. augusti 2004. aasta riiklikest vahenditest rahastatavate tervishoiuteenuste seadusele (2019. aasta Õigusajakiri, punkt 1373, muudetud kujul) . Vajalik tingimus on täita täienduse allalaadimise perioodiks kõik piirangud.

Taotlemise kord toetuse määramise elektroonilise portaali osalusel

Nime all soodustuse õiguse kehtestamine solidaarsustoetust makstakse õigustatud isiku taotlusel, mis esitatakse Sotsiaalkindlustusametile hiljemalt 31. augustil 2020. Pärast 31. augustit 2020 esitatud taotlusi arvesse ei võeta. Ametiasutus nõuab taotluse läbivaatamiseks vastava teabe esitamist, nt isikuandmed, PESEL-i number, deklaratsioonid ja muu. Avaldusi ei võeta vastu paberkandjal, vaid ainult elektroonilisel kujul, kasutades Sotsiaalkindlustusameti poolt IKT-süsteemis loodud infoprofiili. Kvalifitseeritud elektroonilise allkirjaga, usaldusväärse allkirjaga, isikliku allkirjaga elektroonilise dokumendina või sotsiaalkindlustusameti poolt IKT-süsteemis tasuta antud andmete päritolu ja terviklikkuse kinnitamise meetodil.

Toetuse allalaadimise summa ja aeg

Solidaarsuslisa tuleb maksta 1400 Poola zlotti kalendrikuus. Perioodiks mitte kauemaks kui 1. juunist 2020 kuni 31. augustini 2020, kuid mitte varem kui solidaarsuslisa õiguse seadmise taotluse esitamise kalendrikuu jooksul. See makstakse välja mittesularahas õigustatud isiku määratud maksekontole.

Seadusandja nägi toetuse allalaadimiseks ette formaalse tähtaja. Tulenevalt aga asjaolust, et COVID-19 leviku mõjude tõrjumiseks on ministrite nõukogul õigus määrata solidaarsushüvitise periood pikemaks kui 3 kuud, võttes arvesse olukorda tööturul ja tööturul ning aastal töö kaotanud inimeste võimalus leida uus töökoht Seoses COVID-19 levikuga on võimalus seda perioodi pikendada.

Otsus portaalis e-ZUS

Teabe solidaarsustoetuse õiguse andmise kohta teeb Sotsiaalkindlustusamet kättesaadavaks õigustatud isiku infoprofiilil, mis on loodud SA IKT-süsteemis, s.o sama portaali kaudu, mille kaudu taotlus esitati. Solidaarsustoetuse õiguse andmisest keeldumine toimub otsusega, mille saab edasi kaevata otse kohtusse, kusjuures siin kehtivad tavapärased reeglid, kaebused muu hulgas tsiviilkohtumenetluse seadustiku sätete alusel.

Solidaarsustoetuste vajaduse rahastamine

Vastavalt Art. Seaduse 9 alusel rahastatakse solidaarsustoetust ja selle toetuse maksmise teenindamise kulusid Tööfondist, mida toetab 31. märtsi 2020. aasta ennetustöö erilahenduste seaduse muutmise seaduses nimetatud fond. COVID-19, teiste nakkushaiguste ja nendest põhjustatud kriisiolukordade ennetamine ja tõkestamine ning mõned muud aktid (Õigusajakiri, punktid 568 ja 695) või riigieelarveliste toetuste vormis.

Toetuse maksmise mõju õigustatud isikutele

Seaduse eesmärk on rahaliselt toetada inimesi, kes on COVID-1 epideemiast põhjustatud kriisist tingitud majandusolukorra tõttu kaotanud sissetulekuallika, mistõttu on toetus vaba igasugustest mahaarvamistest ja sundtäitmisest.

Toetuse taotlemise kavandatav vorm ei nõua taotlejalt suuremat pingutust, kes peaks sel hetkel uue töökoha otsima.

Õiguslik alus:

  • 19. juuni 2020. aasta seadus COVID-19 negatiivsete mõjude vastu võitlemiseks antava solidaarsustoetuse kohta (Õigusajakiri 2020.1068).
  • Tööhõive edendamise ja tööturuasutuste seadus 20. aprillist 2004 (Õigusajakiri 2019, p 1482, muudetud kujul).
  • 17. novembri 1964. aasta seadus – tsiviilkohtumenetluse seadustik (2019. aasta Õigusajakiri, punkt 1460, muudetud kujul).

Materjali on koostanud meeskond "Tak Prawnik". Kaubamärgi "Tak Prawnik" omanik on BZ Group Sp. z o.o.