Raamatupidamisdokumendid raamatupidamiskirjete tegemise aluseks

Veebisait

Raamatupidamiskannete tegemise aluseks on raamatupidamistšekid. Üksustes on mitut tüüpi dokumente. Selleks, et dokumenti saaks lugeda raamatupidamisdokumendiks, peab see vastama teatud nõuetele. Esiteks peaks raamatupidamiskviitung sisaldama teatud elemente, mis on vajalikud teostatud majandustoimingu üksikasjalikuks kajastamiseks, samuti täielikud ja raamatupidamisvigadeta. Raamatupidamisvautšerite tüüpide hulgas võib eristada järgmist:

 • välised välised tõendid (välistelt töövõtjatelt saadud dokumendid);
 • oma väliseid tõendeid (üksuse poolt väljastatud ja originaalis töövõtjale esitatud dokumendid);
 • sisemised tõendid (mis on seotud üksusesisese tegevuse dokumentatsiooniga).

Iga raamatupidamisvautšer on korralikult koostatud algdokument, mis kajastab konkreetset majandusüksuses toimuvat äritegevust. Nõuetekohaselt väljastatud raamatupidamisdokument on aluseks selle kandmisel vastavatesse arvestustesse.

Iga sellel perioodil toimunud sündmus tuleb kanda antud aruandeperioodi raamatupidamises. Need võib jagada lähte- ja teisesteks tõenditeks.

Välistest välistest allikatest tõendite hankimise põhjendatud võimatuse korral võib üksuse juht lubada majandustoimingut dokumenteerida neid toiminguid teostavate isikute koostatud raamatupidamise asendustõendite abil. See ei pruugi aga kehtida äritehingute kohta, mille esemeks on kaupade ja teenuste maksustatavad ostud ning värviliste metallide ostmine avalikkuselt. Arvutipõhise raamatupidamisarvestuse pidamisel loetakse raamatupidamisarvestuse kanded, mis sisestatakse automaatselt sideseadmete, IT-andmekandjate kaudu või mis on loodud algoritmi (programmi) järgi juba raamatupidamises sisalduva teabe alusel. algdokumendid, tagades samas, et nende kannete registreerimisel on täidetud vähemalt järgmised tingimused:

 • need saavad püsivalt loetava vormi, mis vastab asjakohaste raamatupidamisdokumentide sisule;
 • on võimalik kindlaks teha nende päritolu allikas ja määrata nende sissetoomise eest vastutav isik;
 • järgitav kord tagab asjakohaste andmete korrektse töötlemise ning andmete täielikkuse ja identsuse;
 • lähteandmed on nende päritolukohas piisavalt kaitstud viisil, mis tagab nende muutumatuse teatud tüüpi raamatupidamistõendite säilitamiseks vajaliku perioodi jooksul.

Raamatupidamisdokumendid - olulisemad omadused

Raamatupidamisvautšer peab vastama sisu ja vormi osas rangelt määratletud nõuetele. See peaks sisaldama vähemalt:

 • tõendi liigi ja selle tunnusnumbri täpsustamine;
 • äritehingut teostavate poolte (nimed, aadressid) tuvastamine;
 • toimingu kirjeldus (sisu peaks olema täielik ja arusaadav, lubatud on üldtunnustatud lühendite kasutamine) ja selle väärtus võimalusel väljendatuna ka loomulikes ühikutes);
 • toimingu kuupäev ja kui tõend koostati muul kuupäeval, siis ka tõendamise kuupäev;
 • tõendi väljaandja ja isiku allkiri, kellelt vara väljastati või vastu võeti;
 • raamatupidamisraamatusse kandmise tõendite kontrollimise ja kvalifitseerimise kinnitus, märkides ära kuu ja tõendite raamatupidamisraamatus kajastamise viisi (ülesanne), nende märgete eest vastutava isiku allkiri.

Välisvaluutade arvestuslikud tõendid peaksid sisaldama nende väärtuse konverteerimist Poola valuutasse majandustoimingu päeval kehtiva vahetuskursi alusel. Konverteerimise tulemus kantakse otse tõendile, välja arvatud juhul, kui andmetöötlussüsteem tagab välisvaluutade automaatse konverteerimise Poola valuutasse ja konverteerimist kinnitab vastav väljatrükk.

Kontrolliasutuste või vannutatud audiitori nõudmisel tuleks tagada, et nende esitatud võõrkeeles koostatud tõendite sisu tõlgitakse usaldusväärselt poola keelde.

Raamatupidamisvautšer peaks täitma järgmisi funktsioone:

 • dokument;
 • tõend – kinnitab, et selles märgitud toimingud toimusid tegelikult kindlas kohas ja ajal;
 • informatiivne – sisaldab palju analüüsisõbralikke analüütilisi allikaoperatsioone;
 • raamatupidamine - on raamatupidamisarvestusse kaasamise aluseks;
 • juhtimine - võimaldab kontrollida tehtud toiminguid.

Raamatupidamisdokumendid tuleks väljastada hoolikalt, loetavalt ja püsivalt.

Pärast dokumendi vormistamist ja allkirjastamist esitab väljastaja selle viivitamata majandustegevuse eest vastutavale isikule allkirjastamiseks ja selle dokumentatsiooni.

Vigade parandamine

Raamatupidamisdokumendid peaksid olema usaldusväärsed, st olema kooskõlas äritehingu tegeliku käiguga. Raamatupidamisdokumentide kustutamine või muutmine on vastuvõetamatu. Välis- ja enda välistest tõendites esinevaid vigu saab parandada ainult töövõtjale parandusi sisaldava asjakohase dokumendi saatmisega koos asjakohase põhjendusega, kui muud regulatsioonid ei sätesta teisiti. Seevastu sisetõendis esinevaid vigu võib parandada vigase sisu või koguse kustutamise, kustutatud väljendite või numbrite loetavuse säilitamise, õige sisu ja muudatuse kuupäeva sisestamise ning volitatud isiku allkirjaga, kui ei ole sätestatud eraldi määrusi. sätestada teisiti. Üksikuid tähti või numbreid ei saa parandada.

Kontroll

Kõik raamatupidamise aluseks olevad dokumendid tuleks enne töötlemist ja broneerimist kontrollida. Kontrollida tuleks nende seaduslikkust, usaldusväärsust ja nendes dokumentides kajastatud majandussündmuste ja tehingute õigsust. Dokumentide sisulise ja vormilise ning arvestusliku kontrolli teostamine kinnitatakse ja tehakse dokumendil nähtavaks kontrolli teostamiseks volitatud isiku allkirjaga ja selle teostamise kuupäeva sisestamisega.

Pearaamatupidaja tagastab dokumendi hindamisel eeskirjade eiramise ilmnemisel enne dokumendi allkirjastamist dokumendi faktiliselt pädevale töötajale ning kui rikkumisi ei parandata, keeldub seda allkirjastamast. Dokumendi allkirjastamisest keeldumisest ja selle põhjustest teatab pearaamatupidaja kirjalikult üksuse juhile, kes võib vaidlustatava toimingu tegemise peatada või anda kirjaliku korralduse selle tegemiseks.

Sisuline kontroll

Raamatupidamistšeki sisu kontrollimine seisneb selles, et kontrollitakse, kas dokumendis sisalduvad andmed vastavad tegelikkusele, kas dokumendis väljendatud majanduslik toiming oli majanduslikust seisukohast otstarbekas või vastab kehtivale regulatsioonile.

Kõikide sisulise kontrolli teostamiseks volitatud isikute loetelu tuleks kohandada vastavalt üksuse individuaalsetele vajadustele ja võtta arvesse teostatava tegevuse liike. See peaks olema integreeritud organisatsiooni eeskirjade ja dokumendi vooskeemiga. Samuti tuleks meeles pidada, et sisulise kontrolli teostamiseks volitatud töötaja või töötajate tegevusalasse tuleks lisada sätted vastutuse kohta nende kontrolli eest.

Sisulise kontrolli ülesanne on tagada ka äritegevuse terviklik kirjeldus. See kirjeldus on dokumendi tagaküljel ja kinnitatud kulu tegemise eest vastutava töötaja loetava allkirjaga. Sisupõhise kontrolli tõendina paneb inspektor dokumendi tagaküljele järgmise klausli: "Sisu kontroll", kuupäev ja omakäeline allkiri.

Formaalne ja raamatupidamise kontroll

Vormi- ja arvestuskontrolli ülesanne on vältida vormi- ja arvestusvigadega dokumendi broneerimist. Vormi- ja raamatupidamiskontrolli teostama määratud isikud ei tohi lubada vormi- ja sisuvigadega dokumenti raamatupidamisse kanda.

Vigade vältimiseks on soovitatav juurutada kontrollsüsteemi "nelja silma põhimõte" (dokumendi kontrollimine kahe inimese poolt), mis minimeerib defektse dokumendi postitamise riski.Kontrollija on pärast kontrolli lõpetamist kohustatud dokumendi tagaküljele lisama punkti kontrolli teostamise kohta, eelkõige kontrollimise kuupäeva ning allkirjastama dokumendi omakäeliselt. Ka siin tuleb see kontroll kinnitada pitseriga, millel on punkt "Vormiliselt ja raamatupidamine kontrollitud".

Kui pearaamatupidaja või tema poolt volitatud isik tuvastab kontrollitegevuse tulemusena raamatupidamistšekil puudusi või eeskirjade eiramisi, tagastatakse see dokument vastavale üksusele või isikule asjakohaste muudatuste või paranduste tegemiseks, esitades samal ajal raamatupidamisarvestuse tšeki kohta. eeskirjade eiramise üksikasjalik kirjeldus. Vajadusel peaks kõigi eeskirjade eiramiste kirjelduse kinnitama volitatud isik. Sel viisil avastatud eeskirjade eiramised võivad olla aluseks materiaalselt vastutavatelt isikutelt kahju hüvitamiseks või töövõtjalt parandusarve nõudmiseks.

Raamatupidamistšekkide dekreteerimine

Iga raamatupidamiskviitung peaks sisaldama kinnitust selle kohta, et see on kontrollitud ja kvalifitseeritud raamatupidamisarvestusse kandmiseks, märkides ära broneerimise koha ja tõendi raamatupidamisarvestusse kandmise viisi, samuti selle eest vastutava isiku allkirja. need näidustused. Tõendi kvalifitseerimise kinnitamine seisneb kuu märkimises, millal dokument tuleb raamatupidamisarvestusse kanda, ja kontodele, millele toiming kirjendada. Neid andmeid ei ole vaja lisada, kui raamatupidamiskviitung on koostatud arvutiga ja andmetöötlustehnikas on selgelt näidatud seda tüüpi tõendite arvestusmeetod. Peale lähetamist postitatakse raamatupidamise vautšer.

Kuidas raamatupidamisvautšereid õigesti säilitada

Raamatupidamise seaduse sätted nõuavad üldjuhul dokumentide säilitamist 5 aastat (v.a raamatupidamise aastaaruanne). Säilitamistähtaegu arvestatakse toimikutega seotud majandusaastale järgneva aasta algusest.

Arvestuspõhimõtteid kirjeldav dokumentatsioon, raamatupidamisraamatud, raamatupidamiskviitungid, inventuuridokumendid ja finantsaruanded tuleb säilitada nõuetekohaselt ja kaitsta volitamata muutmise, volitamata levitamise, kahjustamise või hävimise eest.

Kui IT-andmekandjatele salvestatud raamatupidamise andmefailide kaitse süsteem nendele nõuetele ei vasta, tuleks need kirjed trükkida hiljemalt majandusaasta lõpus. Lisaks on raamatupidamisraamatute säilitamine muul andmekandjal kui IT-andmekandjatele salvestatud failidena lubatud tingimusel, et raamatuid paljundatakse väljatrükkidena.

Raamatupidamisdokumendid ja inventuuridokumendid säilitatakse üksuses algsel kujul, raamatupidamisarvestuse pidamise viisile kohandatud kindlas järjekorras, jaotatuna aruandeperioodideks, nii, et need on hõlpsasti leitavad. Samuti on lubatud failide hoiuleandmine teisele dokumendihoiuteenust osutavale üksusele. Toimikute teisele üksusele hoidmiseks üleandmise korral on üksuse juhataja kohustatud 15 päeva jooksul pärast nende väljastamist teavitama raamatupidamisraamatute pidamise koha pädevat maksuametit, samuti tagama raamatupidamisarvestuse kättesaadavuse. raamatupidamisraamatud koos raamatupidamisdokumentidega volitatud välistele kontrolli- või järelevalveorganitele üksuse peakorteris või juhtimiskohas või muus kohas kontrolli- või järelevalveasutuse nõusolekul.

Dokumentide säilitamise aeg sõltub otseselt maksukohustuse aegumise ajast. Maksukohustus aegub 5 aasta möödumisel, arvates selle kalendriaasta lõpust, mil maksu tasumise tähtaeg möödus. Aegumistähtaeg võib aga katkeda või peatada. Aegumistähtaja kulgemise katkestamise ja peatamise täpsemad reeglid on sätestatud maksumääruses. Lisaks ei aegu hüpoteegiga või maksulise pandiõigusega tagatud maksukohustused, kuid pärast aegumistähtaja möödumist saab neid kohustusi sisse nõuda üksnes hüpoteegi või pandieseme vastu. Põhivara ostutõend tuleks säilitada vähemalt 5 aastat alates viimase kulumi mahakandmise aasta lõpust.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Pensionile jäämise eeskirjad

Osamaksu maksja on kohustatud säilitama arveldusdeklaratsioonide ja isiklike kuuaruannete ning neid dokumente parandavate dokumentide koopiaid 10 aastat alates nende ZUS-i poolt näidatud ZUS-i organisatsiooniüksusele esitamise kuupäevast kirjaliku või elektroonilise dokumendina.

Sissemakse maksja on kohustatud säilitama palgalehte, palgakaarte või muid tõendeid, mille alusel määratakse vanadus- või töövõimetuspensioni arvutamise alus, 50 aastat alates kindlustatud isiku poolt töö lõpetamise päevast. antud maksja, mis arvutatakse:

 • töö lõpetamine antud tööandja juures - isikudokumentatsiooni eest;
 • tootmine - palgaarvestuse dokumenteerimiseks.

Üksikute sätetega määratud dokumentide säilitustähtaegade analüüsimisel tuleks tähelepanu pöörata ka nende kaitsmisele juhusliku hävimise eest. Teatud dokumente ei tohi hävitada muudel kui seadusega ettenähtud põhjustel, isegi pärast nõutavat säilitusaega. See võib olla seotud omandiõiguste dokumenteerimisega.

Raamatupidamisdokumendid - ringluse ja kontrolli juhend

Igal üksusel peaks olema dokumentatsioon, mis kirjeldab tema poolt vastuvõetud arvestuspõhimõtteid. Vastuvõetud arvestuspõhimõtted peaksid tagama teabe- ja kontrollifunktsiooni nõuetekohase täitmise - võimaldama ette valmistada teavet antud üksuse tegevuse kohta selle juhtimise ja väliste kasutajate jaoks ning tagama raamatupidamissüsteemi kaasamise kontrollisüsteemi. . Raamatupidamisdokumendid täidavad informatiivset funktsiooni, kuna saadud andmed on teabeallikaks toimingute käigu ja mõjude kohta, kontrollifunktsiooni aga teostab dokumenteeritud toimingute seaduslikkuse, usaldusväärsuse ja sihipärasuse kontrollimine.

Raamatupidamise elementaarne ülesanne on majandussündmuste dokumenteerimine. Iga sellel aruandeperioodil toimunud sündmus tuleb kanda aruandeperioodi raamatupidamises. Raamatupidamisraamatu kannete tegemise aluseks on majandustehingu sooritamist kinnitavad raamatupidamistšekid ehk algdokumendid.

Raamatupidamisraamatu kannete tegemise aluseks võivad olla ka üksuse koostatud raamatupidamiskviitungid: kollektiivne - kasutatakse ühiskannete tegemiseks lähtekviitungi komplekti, mis tuleb koondvautšeril eraldi välja tuua; eelmiste sissekannete parandamine;

 • asendamine – väljastatakse kuni välise välisallika tõendi saamiseni;
 • arveldamine - sealhulgas juba tehtud kanded uute liigituskriteeriumide järgi.

Raamatupidamisdokumentide ringlemine

Raamatupidamisvautšerite ringluse ja kontrolli juhendis tuleks määratleda ka eelnimetatud dokumentide koostamise reeglid. Peale selle võib üksuse juht õigustatud suutmatuse korral hankida välist välist tõendusmaterjali lubada äritegevuse dokumenteerimist neid toiminguid teostavate isikute koostatud asendusraamatupidamistõendite abil.

Raamatupidamisdokumendid peaksid olema:

 • usaldusväärne – kooskõlas nende dokumenteeritud äritehingu tegeliku käiguga;
 • täielik - nõuetele vastavate andmetega;
 • raamatupidamisvigadeta.

Raamatupidamisdokumentide kustutamine või muutmine on vastuvõetamatu.

Raamatupidamisvautšerite ringluse ja kontrolli juhend mõjutab lisaks teabe- ja kontrollifunktsiooni täitmisele ka üksuse töökorraldust, sealhulgas peamiselt selle finants- ja raamatupidamisteenistusi ning varahalduse eest vastutavaid üksusi. Raamatupidamisraamatute korraldus on tihedalt seotud vastuvõetud dokumentide ringluse ja kontrolli põhimõtetega. Dokumentide ringlus sõltub omakorda ka organisatsioonilisest struktuurist ja tuleb sellega kohandada. Dokumentide "tee" ja kontrolliprotseduurid sõltuvad üksuse sisemisest struktuurist, see struktuur peab omakorda tagama dokumentide nõuetekohase ringluse. See sõltuvus peaks kajastuma juhistes.

Raamatupidamistšekkide ringluse ja kontrolli juhend, samuti muud arvestuspõhimõtteid (poliitikat) täpsustavad dokumendid tuleks kasutusele võtta üksuse juhi vastaval korraldusel.

Raamatupidamisdokumentide ringluse ja kontrolli juhendi paigutus

 • Sissejuhatus – juhendi tutvustamise eesmärk.
 • Kasutatud terminite sõnastik.
 • Lisainformatsioon.
 • Individuaalse raamatupidamise vautšerite kohta käivad eeskirjad - koostatavate dokumentide loetelu ja mallid, kasutatud pitserite mallid, toimingu kirjeldus, dokumente koostama ja vastu võtma, dokumente (kontrolliliigid) kontrollima, raamatupidamisse kandma, vormistama volitatud isikute nimekiri ja allkirjanäidised juhised sularahas, määramise muster .
 • Planeerimisprotsess.
 • Abiraamatute maht ja omadused, seos sünteetiliste kirjetega, registrid (mustrid), kannete vastavus pearaamatu kannetega.
 • Lepingute sõlmimise, teatud soodustuste määramise ja kulude hüvitamise määrused.
 • Vahendite kulutamise viisi kindlaksmääramine - vastavalt riigihangete sätetele.
 • Menetlus puudujääkide leidmisel.
 • Ametnike järelevalve ja vastutus.
 • Sisekontrolli liigid ja ulatus, kontrolli dokumentatsioon.

Raamatupidamistšekkide ringluse ja kontrolli juhendi väljatöötamisel ja juurutamisel tuleks püüda dokumentide ringluse võimalikult lihtsaks muutmiseks.

Kassa juhis

Majandusüksuse rahaliste väärtuste haldamist ja nende kaitsmist reguleerib üksuse rahaline juhis. See peaks eelkõige määratlema üksuses rahaliste toimingute tegemise ja muude rahaliste väärtustega kauplemise viisi ja põhimõtted.

Mida peaksid kassajuhised sisaldama

 • Üksuses kasutamiseks kinnitatud kassadokumentide loetelu (mallid) (palgalehed, lisanõuete nimekirjad, KW, KP jne).
 • Sularahadokumentide vormistamiseks volitatud isikute nimekiri (maksete aluseks olevaid sularahadokumente ei saa teha neid makseid teostavad isikud).
 • Sularahadokumentidele alla kirjutama volitatud isikute nimekiri (allkirjakaardi näidis).
 • Kasutatud tihendite mustrid.
 • Sularaha dokumentide ringlemine.
 • Kassaaruannete koostamise reeglid – nt aruande sagedus tuleks kehtestada vähemalt kord nädalas ja iga kord aruandeperioodi lõpus.
 • Ettemaksete kogumise ja arveldamise kord ja reeglid.
 • Kogujate arvestuse kord ja põhimõtted.
 • Range registri ja väärtuslike vormide haldamise põhimõtted.
 • Sularaha tagatis, sealhulgas ladustamine ja transport, samuti sularahahoiatuse summa.
 • Varude reeglid, kui neid pole täpsustatud, nt inventuuri juhendis.

Lubamatu on kassast sularaha väljastamine (ja ka vastuvõtmine) muude dokumentide alusel kui juhataja poolt kehtestatud. Sellist väljavõtmist tuleks käsitleda kui sularaha puudujääki.

Kassajuhendis peaks olema märgitud ka summa nn sularaha hädaolukord. Sularaha kassas on maksimaalne kassas oleva sularaha kogus, mille ületamisel tuleb üleliigne sularaha panka kanda. Sularaha ooteseisundi suuruse antud kassas määrab üksuse juht, arvestades kassa turvaseisundit, raha transportimise võimalust ja üksuse vajadusi sularaha väljavõtmiseks.

Eelarve tuludena kogutud rahalisi vahendeid kassast kulutada ei ole lubatud. Riigi rahandussektori üksustes sisaldab eelarvetulu ka tuvastatud ja kontrollitud sularaha ülejääki. Rahamajanduse elemendiks võib olla ka protseduur sularahapuuduse korral.

Kviitung maksudokumendina

Vastavalt raamatupidamiseeskirjale on raamatupidamisdokumendiks kulusid kinnitavad fiskaalsed kviitungid. Need on nende kulude raamatupidamisarvestusse kandmise aluseks. Selline kulu tegemise fakti dokumenteerimise viis on piisav ka ettevõtte tulumaksu ja üksikisiku tulumaksu mõistes.

Raamatupidamistšekkide nummerdamine

Raamatupidamistšekidele tuleb anda identifitseerimisnumbrid. Seetõttu antakse neile number, mille all neid broneerida ja säilitada, olenemata sellest, et välismaiste tõendite puhul on antud dokumendi väljaandja andnud sellele oma numbri. Numbrid peaksid antud dokumendi kordumatult ja kordumatult identifitseerima.

Finants- ja raamatupidamissüsteemid

Finants- ja raamatupidamissüsteemid võimaldavad üksust tõhusamalt juhtida ning täita kehtivatest õigusaktidest tulenevaid põhiülesandeid. Enamasti koosnevad need moodulitest, mis vastutavad üksikute juhtimis- ja varahalduse valdkondade eest. Need moodulid töötavad tihedalt koos ja kasutavad sama andmebaasi. Olenevalt tüübist ja suurusest võib seade kasutada kõiki või valitud mooduleid.

Dokumentatsioon - IT-süsteemi kirjeldus

Ettevõttel peaks olema dokumentatsioon, mis kirjeldab poola keeles tema poolt vastuvõetud raamatupidamispõhimõtteid, sealhulgas neid, mis käsitlevad muu hulgas raamatupidamisarvestuse pidamise viis. Raamatupidamisraamatute pidamisel arvutis peaks IT-süsteemi kirjeldus sisaldama vähemalt:

 • arvuti andmekandjatel olevaid raamatupidamisraamatuid moodustavate andmekogumite loetelu koos nende struktuuri, omavaheliste seoste ja funktsioonidega kõigi raamatupidamisraamatute korraldamisel ja andmetöötlusprotsessides;
 • programmide, protseduuride või funktsioonide loetelu, olenevalt tarkvara struktuurist, koos algoritmide ja parameetrite kirjeldusega ning tarkvara andmekaitsereeglitega, sealhulgas eelkõige andmetele juurdepääsu tagamise meetodite ja nende töötlemise süsteemiga;
 • tarkvara versiooni ja selle tööle asumise kuupäeva kindlaksmääramine.

Raamatupidamise kanne ja raamatupidamisraamatute sulgemine

Raamatupidamiskandel peaks olema automaatselt omistatud kirje number, mille alla see päevikusse kanti, ning andmed, mis võimaldavad määrata kande sisu eest vastutava isiku. Algtõenditega võrdväärseks loetakse raamatupidamisraamatute kanded, mis sisestatakse automaatselt sideseadmete, IT-andmekandjate kaudu või on loodud algoritmi (programmi) järgi juba raamatupidamises sisalduva teabe alusel.

Lisareskontrokontosid, mis sisaldavad pearaamatukontode kandeid täpsustavaid ja täiendavaid kandeid, tuleks süstemaatiliselt pidada eraldi arvutiandmete kogumite süsteemina, mis on kooskõlastatud pearaamatukontode saldode ja kannetega. Raamatupidamisraamatute pidamisel arvutis tuleks kasutada vastavaid protseduure ja meetmeid, et kaitsta kannete hävitamise, muutmise või varjamise eest. Raamatupidamisraamatute sulgemine peaks tagama pöördumatult välistatud raamatupidamiskannete tegemise võimaluse suletud raamatupidamisraamatuid moodustavatesse toimikutesse.

Raamatupidamisraamatute arvutitrükid peaksid koosnema automaatselt nummerdatud lehekülgedest, millele on märgitud esimene ja viimane, ning summeerida majandusaasta jooksul pidevalt järgmistel lehekülgedel. Raamatupidamisraamatud tuleb välja trükkida hiljemalt majandusaasta lõpus. Väljatrükiga võrdsustatakse raamatupidamisraamatute sisu ülekandmine IT-andmekandjale, tagades teabe salvestamise kestvuse mitte lühemaks perioodiks, kui on vaja raamatupidamisarvestuse säilitamiseks.

Arvuti abil raamatupidamisraamatute pidamisel tuleks tagada kannete järjepidevuse, käibe või saldode ülekandmise automaatne kontroll. Raamatud loetakse kontrollitavaks, kui need võimaldavad kinnitada nendesse tehtud kannete, saldode (saldode) õigsust ja rakendatud arvestusprotseduuride toimimist.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Andmekaitse

Andmekaitse peaks koosnema:

 • ohtudele vastupidavate andmekandjate kasutamine;
 • sobivate väliste kaitsemeetmete valik;
 • IT-andmekandjatel säilitatavatest andmekogumitest süstemaatiline varukoopiate tegemine, eeldusel, et on tagatud raamatupidamissüsteemi teabe stabiilsus, mitte lühemaks perioodiks, kui on vaja raamatupidamisarvestuse säilitamiseks;
 • arvutiprogrammide ja raamatupidamise IT-süsteemi andmete kaitse tagamine läbi sobiva tarkvara ja organisatsiooniliste lahenduste kasutamise kaitseks volitamata juurdepääsu või hävitamise eest.

Raamatupidamisraamatud võivad olla IT-andmekandjatele salvestatud failidena, eeldusel, et eelnimetatud lahendusi. Kui IT-andmekandjatele salvestatud raamatupidamise andmefailide kaitse süsteem nendele nõuetele ei vasta, tuleks need kirjed kehtivatel kuupäevadel (hiljemalt majandusaasta lõpus) ​​välja printida. Raamatupidamisraamatute säilitamine muudel andmekandjatel on lubatud tingimusel, et raamatuid paljundatakse väljatrükkidena.

Raamatupidamisraamatud sisaldavad raamatupidamiskirjete, käibe (kannete summa) ja saldode komplekte, mis moodustavad:

 • ajakiri;
 • pearaamat;
 • abiraamatud;
 • väljavõtted: pearaamatukontode käive ja saldod ning tütarraamatukontode saldod;
 • varade ja kohustuste loetelu (inventuur).

Väljaminekud finants- ja raamatupidamissüsteemide soetamiseks

Sõltuvalt saamise viisist ja teatud tingimuste täitmisest peetakse arvestust erineval viisil. Saadud tarkvara ei ole alati immateriaalne vara. See mõiste tähendab üksuse omandatud omandiõigusi, mis on klassifitseeritud põhivaraks ja mis sobivad majanduslikuks kasutamiseks ja mille eeldatav majanduslik kasulik eluiga on üle ühe aasta ja mis on ette nähtud kasutamiseks üksuse vajadusteks, eelkõige:

 • autoriõigused, kaasnevad õigused, litsentsid, kontsessioonid;
 • õigused leiutistele, patentidele, kaubamärkidele, kasulikele ja dekoratiivmudelitele;
 • tead kuidas.

Üüri-, liisingu- või liisingulepingu alusel kasutusse võetud immateriaalse vara puhul liigitatakse immateriaalne põhivara ühe lepingupoole põhivaraks. Immateriaalse põhivara koosseisus on kajastatud ka omandatud firmaväärtus ja tehtud arendustööde kulud.