Ostuarve eelmisest maksuaastast KPiR-is

Veebisait

Kuluarved on maksumaksjatele olulised, kuna need vähendavad maksubaasi. Küll aga tuleb ette olukordi, kus erinevatel põhjustel ei kantud eelmise maksuaasta ostuarvet maksutulude ja -kulude pearaamatusse. Mida sellises olukorras ette võtta, et kulutus kaotsi ei läheks? Vaatame üle!

Kulude kajastamine KPiR-is - õiguslik alus

Kulude küsimus, mida maksumaksjal on õigus arvata ettevõtluse raames mahaarvatavate kuludena, on reguleeritud üksikisiku tulumaksuseaduse alusel, täpsemalt 4. peatükis - mahaarvatavad kulud. Kunstis. 22 sek. Käesoleva seaduse § 4 sisaldab sätet, mille kohaselt tuleb kulud kajastada KPIR-is sellel maksuaastal, millega need seotud on.

Seevastu tulude ja kulude maksuraamatu pidamise viis täpsustati rahandusministri 23. detsembri 2019. aasta määruses tulude ja kulude maksuraamatu pidamise kohta. Vastavalt käesoleva õigusakti §-le 16 tuleb põhimaterjalide ja kommertskaupade ost kanda KPiR-i kohe pärast nende vastuvõtmist, hiljemalt enne lattu üleandmist, töötlemist või müüki. Seevastu muude kulude kohta tehakse kanded üks kord päevas, pärast päeva lõppu, hiljemalt enne järgmise päeva tegevuse algust.

Eelmise eelarveaasta ostuarve – kulude kajastamise meetodid

Seadus näeb KPiR-is ette kaks kulude kajastamise meetodit - tekkepõhine ja rahaline (lihtsustatud) meetod. Maksumaksjal on õigus valida neist üks ja seda valikut tuleb järjepidevalt hoida kogu maksuaasta jooksul.

Tekkepõhine meetod

See annab õiguse kulusid kajastada, jagades need otsesteks ja kaudseteks kuludeks. Neist esimene tuleks arveldada tulu saamise päeval, kaudsed kulud aga väljamineku tegemise kuupäeval. Kulu tegemise päevaks tuleb lugeda arve või muu broneeringu aluseks oleva dokumendi väljastamise päev. See on erinev kaudsete kulude puhul, mis hõlmavad rohkem kui ühte maksuaastat. Reeglina tuleks selline kulu kajastada maksuraamatus aastate lõikes, millega see seotud on. Kui selline jagamine ei ole võimalik, tuleks kulutuste väärtus jagada proportsionaalselt perioodi pikkusega, millega see seotud on.

Checkout meetod (lihtsustatud)

Ta nõuab, et kulud kirjendataks nende tekkimise kuupäeval, olenemata perioodist, millega need seotud on. Seega tuleks eelmise aasta ostuarve jooksva eelarveaasta kohta vastavalt selle väljastamise kuupäevale kanda Fiskaalregistrisse.

Siiski tuleb meeles pidada, et olenemata valitud kulude kajastamise viisist FPC-s kajastatakse kommertskaupade ja algmaterjalide ost nende laekumise kuupäeval (Fiskaalregistri pidamise määruse § 16). Aasta lõpus kuuluvad need kohustuslikule inventuurile ning inventuurivahed arvestatakse tulude arvestusse aasta maksudeklaratsioonis.

Eelmise maksuaasta ostuarve - kommertskaupade ja põhimaterjalide kajastamine KPiR-is

Eelnimetatud määruse § 16 kohaselt tuleks kommertskaupade ja algmaterjalide ostuarved kanda NIP-i kohe pärast nende laekumist. Praktikas tähendab see kulu konteerimist arve väljastamise kuupäeva alla, mille ettevõtja saab koos kaubaga. See reegel on õige maksuarvestuse tagamiseks. Seega, kui arve mingil põhjusel KPiR-is ei sisaldunud, tuleks see kanda pearaamatusse sellel maksuaastal, mil kauba üleandmine toimus.

Eelmise aasta ostuarve - muude äritegevusega seotud kulude kajastamine KPiR-is

Olukorras, kus maksumaksja saab arve erineval kuul, kui see väljastati, tuleks kulu broneerida arve laekumise kuupäevaga, et mitte hävitada varasemat numeratsiooni. Erandiks on aga kulude arveldamine maksuaasta vahetusel, kuna reeglina tuleks need kulud arvele võtta nende tekkimise aastal. Sellises olukorras saab kulu broneerida selle aasta 31. detsembril, mida see puudutab.

Millal on tulumaksu korrigeerimine vajalik?

Eelmise aasta ostuarve tuleb reeglina broneerida sellel maksuaastal, mida see puudutab. See tuleneb otseselt artiklist. 22 sek. 4, milles seadusandja ütleb sõnaselgelt, et kulud tuleb maha arvata ainult sellel maksuaastal, mida need puudutavad. See tähendab, et maksumaksjal on õigus arvata 2020. aasta maksukulude hulka 2020. aasta eest tehtud kulutus olukorras, kus ta sai arve alles 2020. aastal.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Näide 1.

2021. aasta jaanuaris sai ettevõtja kuluarve, mis väljastati 20. detsembril 2020. Mis kuupäeval tuleks kulu kanda KPiR-i?

Vastavalt määrustele peaks maksumaksja kajastama kulutused KPiR-is 2020. aasta detsembris, puhastamise eesmärgil, et mitte hävitada varasemat numeratsiooni - 31.12.2020. Käibemaksu mahaarvamine peaks toimuma aga arve laekumise kuul, s.o 2021. aasta jaanuaris.

Eeltoodust tulenevalt võib sellise kulu tasumine kaasa tuua tulumaksu korrigeerimise kohustuse. Kui aasta maksudeklaratsioon on juba esitatud, on vaja see parandada ja koostada olukorra kohta selgitus.

Eelmise maksuaasta kuluarve postitamiseks süsteemis wFirma.pl minge vahekaardile KULUD »RAAMATUPIDAMINE» LISA »KÄIBEMAKSUARVE, seejärel valige kuvatavast aknast sobiv kululiik ja täitke nõutud väljad:

  • Arve väljastamise kuupäev – tegelik arve väljastamise kuupäev,
  • KPiR-i postitamise kuupäev - jooksva kuu 1 päev (maksuaasta sees, mil arve väljastati), kui arve leiti enne aasta lõppu või 31. detsember, kui arve leiti pärast aasta lõppu. aasta,
  • Käibemaksule postitamise kuupäev - selle kuu 1. kuupäev, mil soovime käibemaksu maha arvata (arvestades käibemaksu mahaarvamise õigust piiravaid reegleid).

Pärast salvestamist lisatakse arve automaatselt KPiR-i KPiR-i konteerimise kuupäeval ja Ostukäibemaksukohuslaste registrisse käibemaksukohustuslaseks konteerimise kuupäeval ning aktiivsete käibemaksukohustuslaste puhul arve tegelikul väljastamise kuupäeval. lisatakse faili JPK_V7.

Kokkuvõttes võib eelmise maksuaasta ostuarve kajastada maksumaksja tulude ja kulude maksuraamatus. Siiski peaksite meeles pidama sellest aktist tulenevaid kohustusi. Nimelt peab maksumaksja parandama KPiR-i sätteid ning temalt võidakse nõuda iga-aastase maksudeklaratsiooni paranduse koostamist.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!