Tõlgendus 590 kui lahendus, mis võeti kasutusele Poola ordu osana

Teenistusmaksu

New Polish Deal sisaldab palju erinevaid lahendusi, mis on mõeldud ettevõtjate toimimise hõlbustamiseks juriidilistes ja maksutehingutes. Üks sellistest institutsioonidest on väljapakutud tõlgendus 590, mis peab olema siduv arvamus kavandatava investeeringu maksutagajärgede kohta. Allolevas artiklis vaatame lähemalt hetkel toimivaid lahendusi ja kavandatavaid muudatusi.

Hetkel kehtivad siduvad tõlgendused ja seisukohad

Praegu kehtiva regulatsiooni valguses ei ole ükski maksunõustajate ega advokaadibüroo arvamus maksuametile siduv. Ettevõtja, kes soovib saada maksuametilt ametlikku seisukohta antud faktilises olukorras või tulevase sündmuse kohta, võib kasutada individuaalse tõlgendamise institutsiooni.

Vastavalt Art. Maksumääruse 14b § 1 kohaselt annab riikliku maksuteabe direktor asjaomase isiku taotlusel tema üksikjuhtumi kohta maksuseaduse sätete tõlgenduse (individuaalne tõlgendus). See sisaldab taotluses esitatud faktilise olukorra või tulevase sündmuse põhjalikku kirjeldust ja hinnangut taotleja seisukohale koos selle õigusliku põhjendusega. Õiguslikust põhjendusest võib loobuda, kui taotleja seisukoht on igati õige. Kaebaja seisukoha negatiivse hinnangu korral sisaldab individuaalne tõlgendus koos õigusliku põhjendusega õiget seisukohta.

Välja antud maksutõlgendus ei ole küll õigusallikas, kuid pakub maksumaksjale kaitset. Nagu Art. Maksumääruse 14k § 1 kohaselt ei tohi üksiktõlgendusele kohaldamine enne selle muutmist, selle kehtivuse lõppemise väljakuulutamist või enne üksiktõlgenduse kehtetuks tunnistamise õiguslikult kehtiva halduskohtu määruse koopia kättetoimetamist maksuhaldurile. taotleja, samuti kui seda ei võeta maksuasja lahendamisel arvesse.

Ettevõtja, kes soovib saada maksuametilt hinnangut asjaoludele või tulevasele sündmusele, peab taotlema individuaalset tõlget.

Samuti väärib märkimist, et vastavalt Art. Maksumääruse 14b § 1a alusel käibemaksuseaduse sätetes viidatud siduva määrateabe ulatuses üksikuid tõlgendusi ei väljastata.

Selle tulemusena jõuame teise asutuseni, milleks on siduv intressiteave (WIS).

Vastavalt Art. Käibemaksuseaduse § 42a kohaselt on siduv määrateave, edaspidi WIS, kauba tarnimise, kauba impordi, kauba ühendusesisese soetamise või teenuse osutamise maksustamiseks tehtud otsus, mis sisaldab :

 1. WIS-i objektiks olevate kaupade või teenuste kirjeldus;

 2. kaupade klassifitseerimine grupi, kaubaartikli, alamrubriigi või koondnomenklatuuri (CN) koodi või Poola toodete ja teenuste klassifikatsiooni osakonna, rühma, klassi, kategooria, alamkategooria või üksuse või Poola klassifikatsiooni jaotise, jaotise, rühma või klassi järgi Poola toodete ja teenuste klassifikatsiooni ehitusobjektide või teenuste osakonna, rühma, klassi, kategooria, alamkategooria või positsiooni järgi, mis on vajalikud:

  1. kaubale või teenusele sobiva maksumäära kindlaksmääramine,

  2. seaduse ja selle alusel antud täitevmääruse sätete kohaldamine - art. 42b lõige. 4;

 3. kaupade või teenuste suhtes kohaldatav maksumäär.

Väljastatud siduva määra teave seob maksuhalduri, mida kinnitab Art. Lõike 1 punkt 42 c. Käibemaksuseaduse artikkel 1, kus märgiti, et WIS seob maksuhaldurit üksuste suhtes, kelle jaoks see väljastati, seoses:

 1. kaubad, mida tarnitakse, imporditakse või ühendusesiseselt soetatakse pärast WIS-i tarnimise kuupäeva;

 2. teenus, mis viidi läbi pärast WIS-i tarnimise päeva;

 3. kaubad ja teenused, mis koos moodustavad ühe maksustatava tegevuse, mida teostatakse pärast WIS-i tarnimise kuupäeva.

Rääkides WIS-ist, tuleb ka meeles pidada, et sarnane lahendus kehtib ka aktsiisimaksu kohta, kus me tegeleme siduva aktsiisiinfoga (WIA).

Art. WIA aktsiisiseaduse § 7d on aktsiisitoote või sõiduauto aktsiisiga maksustamiseks, aktsiisikaubaga kauplemise korraldamiseks või nende toodete aktsiisimärkidega märgistamiseks antud otsus, mis määrab:

 1. aktsiisitoote või sõiduauto klassifitseerimine kombineeritud nomenklatuurile (CN) vastavas süsteemis või

 2. aktsiisikauba liik, kirjeldades kaupa sellisel detailsusastmel, mis on piisav aktsiisikauba aktsiisiga maksustamise määramiseks, aktsiisikaubaga kauplemise korraldamiseks või selle kauba aktsiisimärkidega märgistamiseks. WIA seob maksuhaldurit ja üksust, kellele see väljastati, seoses aktsiisikaupade või sõiduautodega, mille puhul tehti aktsiisiga maksustatavaid tegevusi pärast selle jõustumise kuupäeva. WIA kehtib 5 aastat alates selle väljaandmise kuupäevast.

Sobiva käibemaksumäära ja aktsiisimäära kohta seisukoha saamisest huvitatud maksumaksja esitab eraldi WIS- ja WIA-taotlused.

See pole aga veel lõpp, sest ettevõtjad, kes kavandavad konkreetseid optimeerimismeetmeid ja soovivad end kaitsta art.-s toodud maksudest kõrvalehoidumise vastase klausli kohaldamise eest. Maksuseadustiku artikli 119a kohaselt tuleks taotleda kaitsearvamust.

Kaitsearvamus sisaldab eelkõige järgmist:

 1. taotlusega seotud tegevuse ammendav kirjeldus;

 2. hinnang, et art. 119a.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta! Lisaks võivad seotud üksustega tehinguid kavandavad üksused taotleda eelnevat hinnakokkulepet. Maksuameti juht väljastab riigisisese seotud üksuse taotlusel kontrollitava tehingu jaoks eelneva hinnakokkuleppe, milles see riigisisene seotud üksus osaleb.

Eelhinnangute kokkuleppes on eelkõige märgitud:

 1. APAga hõlmatud kontrollitud tehing ja selle täitmisega seotud seotud üksused;

 2. kontrollitavas tehingus osalevate seotud üksuste funktsionaalne profiil, sealhulgas eelkõige täidetavad funktsioonid, tekkinud riskid ja sellega seotud varad;

 3. siirdehinna kontrollimise meetod;

 4. siirdehinna arvutamise meetod;

 5. kriitilised eeldused, mille alusel eeldati, et punktis 3 kirjeldatud meetod kajastab siirdehinda täpselt;

 6. APA rakendamise aruandes märgitava individuaalse teabe ulatus.

Teised institutsioonid, mis pakuvad maksumaksjatele kaitset, on riskimaandamisarvamus ja eelnev hinnakokkulepe.

Tõlgendus 590 tervikliku arvamusena

Esitatud analüüsist nähtub, et praegu kehtivad arvukad institutsioonid, mis tuleb asendada tõlgendusega 590, mis viitab kõikidele kavandatava investeeringu maksutagajärgidele.

Sellest tulenevalt ei pea maksumaksjad enam erinevatele maksuhalduritele erinevate maksude taotlusi esitama. Eelnimetatud tõlgendus 590 on mõeldud paljude kirjade asendamiseks ja selle annab välja otse rahandusminister.

Lõpetuseks juhime tähelepanu sellele, et tõlgendus 590 ei eemalda eelnimetatud regulatsioone õigustehingutest, vaid hõlbustab neid üksusi, kes on huvitatud oma maksuolukorra tervikliku analüüsi saamisest.