Millised on palga maksmise kuupäeva muutmise maksutagajärjed?

Teenus

Ettevõtte praegust majanduslikku olukorda mõjutavate asjaolude ilmnemisel võib tööandja muuta töötajatele temaga sõlmitud töölepingu alusel makstava tasu maksmise hetke. Töötasu maksmise kuupäeva muutmine, olenevalt märgitud kuupäevadest (nii algsest kui muudetud), ei jää maksuneutraalseks. Artiklis tuuakse välja olukorrad, kus seoses töötasu väljamaksmise kuupäeva muutumisega on vajalik tööandjapoolne täiendav maksuarvestus ning milles sellist kohustust ei teki.

Millised on töötajate töötasu maksmise reeglid?

Igas ettevõttes on tasustamise küsimused selle tähtaja, tasumisperioodi ja makseviisi osas rangelt reguleeritud. Tavaliselt peaks ettevõtte toimikutes olema selgelt märgitud töötasu maksmise kuupäev. Sellise toimingu näiteks on kollektiivleping, tööeeskirjad, töötasumäärused või muud ettevõtte toimikud.

Töötasu maksmine toimub reeglina vähemalt kord kuus kindlal ja ettemääratud kuupäeval. Vastavalt Art. TLS 85 § 2 kohaselt peaks tööandja maksma töötaja töötasu tagantjärele kuni töötasu maksmise kuule järgneva kuu 10. kuupäevani. Seega ei välista säte tasu maksmist samal kuul, mil töötajal tekib õigus sellele tehtud töö tõttu.

Töötasu maksmise kuupäeva võib töökorralduse puudumisel märkida ka vahetult töölepingu sisusse, selle puudumisel aga lepingusse vastavalt art. TLS 29 § 3 kohaselt tuleb see töötajale teatavaks teha eraldi kirjas, vormistada ja esitada töötajale 7 päeva jooksul, arvates temaga töölepingu allkirjastamise päevast. Aastal 2020. miinimumtöötasu suurus on 2600 zlotti bruto, 2021. aastal on see 2800 zlotti bruto. Oma ettevõttes töötaja töölevõtmise kulude arvutamiseks kasuta automaatset palgakalkulaatorit.

Millist mõju avaldab töötasu väljamaksmise kuupäeva muutmine töötaja töötasu kajastamisele maksukuludes?

Üldjuhul tuleb selleks, et töötaja töötasu sellel kuul, mille eest see tuleb, oleks tööandjale maksuvaba kulu, see tuleb välja maksta. Tasumisel tuleb järgida tööõiguse sätetes, vormistatud lepingus või muus mõlemaid pooli ühendavas dokumendis sätestatud tähtaega. Märgitud tähtaja ületamisel moodustab tasu selle väljamaksmise kuul maksusoodustusega kulu.

Sarnane reegel kehtib ka sotsiaalkindlustusmaksete osas tööandja finantseeritavas osas, sissemaksete kohta tööjõufondi ja töötajate garanteeritud hüvitiste fondi. Mahaarvatavate kuludena arvestatakse ainult need sissemaksed, mis on seotud töötajale makstud töötasuga, tingimusel et need tasutakse õigeaegselt. Reeglina tuleks sissemaksed tasuda selle kuu 15. kuupäevaks, mis järgneb sellele kuule, mille eest tuleb sissemaksetega seotud tasu maksta. Eelnimetatud tähtaja ületamisel kajastatakse need kuluna tegeliku tasumise kuupäeval.

Näide 1.

Tööandja annab tööd 10 töötajale. Selle aasta jaanuari palk. ta maksis välja 10. veebruaril, ZUS-i osamaksed aga 14. veebruaril. Millal saab tööandja makstava töötasu ja ZUS-i sissemaksed maksukuludena arvestada?

Tulenevalt asjaolust, et töötasu maksmise ja sotsiaalmaksu tasumise tähtaegadest peetakse kinni õigeaegselt, võib tööandja arvestada jaanuaris väljamakstud hüvitiste väärtuse maksusoodustusega kuludena.

Näide 2.

Tööandja annab tööd 10 töötajale. Selle aasta veebruari töötasu. ja ZUS-i sissemaksed sellelt töötasult maksis ta 11. märtsil. Millal saab tööandja makstava töötasu ja ZUS-i sissemaksed maksukuludena arvestada?

Eeltoodud juhul arvestab tööandja maksukulude hulka tasu väljamaksmise kuupäeval ehk märtsis (kuna maksti pärast tähtaega), ZUS-i sissemakseid saab aga arvestada veebruaris ehk kuu mille tasumise tähtaeg on 15. märtsiks. Tulumaksu ettemakse kogub ja tasub tööandja töötaja eest töötaja eest tehtud töö alusel tasu saamise õiguse tekkimise kuule järgneva kuu 20. kuupäevaks.

Kui tööandja maksab töötasu välja 30. aprilliks (kuuks, mille eest tuleb tasuda), tuleb avansiline maks tasuda 20. maiks. Kui aga aprillikuu töötasu makstakse pärast 10. maid, siis avansiline maks tuleb tasuda 20. juuniks.

Kuidas maksekuupäeva ümber ajatatakse?

Töötasu maksmise kuupäeva muutmine tuleb teha seoses neid küsimusi reguleerivate dokumentidega kirjalikult, teavitades töötajaid. Seetõttu võib töötajale info uue töötasu maksmise kuupäeva kohta esitada lepingu lisana (kui lepingus oli väljamaksmise kuupäev märgitud) või näiteks ettevõtte etteteatamisel kuulutusena. juhatus. Uus töötasu maksmise kuupäev hakkab kehtima automaatselt kahe nädala möödumisel selle muutumisest töötajatele teatamise päevast arvates. Vastavalt Art. Tööseadustiku 85 § 1 ja § 2 kohaselt tuleks töötasu maksta vähemalt kord kuus, kindlal ja eelnevalt kindlaksmääratud kuupäeval kuni töötasu maksmise kuule järgneva kuu 10. kuupäevani. Maksekuupäeva muutumise korral tekib aga olukord, kus ühel kuul jääb töötaja töötasu saamata ning järgmisel makstakse kaks korda.Tulenevalt asjaolust, et tööandjal on õigus muuta töötasu maksmise kuupäeva, siis rikutakse Art. 85 TLS § 1 ja § 2 on lubatav. Kui töötasu väljamaksmise kuupäeva muudetakse kuu viimasel päeval, näiteks järgmise kuu 10. kuupäeval, saab töötaja aasta jooksul 11 ​​väljamakset, vastasel korral aga 13.

Töötasu maksmise kuupäeva muutmine - tagajärjed tööandjale

Töötasu väljamaksmise kuupäeva muutmine mõjutab oluliselt töötaja töötasu ja tööandja poolt finantseeritavate ZUS-i sissemaksete kajastamist maksukuludes, samuti tulumaksu avansilise makse (PIT-4) väärtust ja kuupäeva. selle tasumisest.

Kui töötasu maksmise kuupäev muutub (näiteks järgmise kuu 10. kuupäevast kuu viimasele kuupäevale), mille tulemusena ühes kuus ei maksta töötasu välja, ning teisel kuul makstakse välja kahe kuu töötamise eest võlgnetav tasu, tekib olukord, kus töötaja tulumaksu avansi (PIT-4) üldse ei tule - kuu mil töötasu ei makstud . Seevastu sel kuul, mil maksime tasu kahe kuu töötamise eest, tekib töötaja tulumaksu avanss, mis sisaldab väärtusi reeglina kahelt palgalehelt. Väljamaksekuupäeva muutumisel alates kuu viimasest kuupäevast, näiteks järgmise kuu 10. kuupäevast, ei teki töötaja tulumaksu avansilist töötasu väljamaksmise kuust kell kõik.

Mis puudutab tööandja poolt KPiR-is kajastatud töötasu ja sotsiaalmaksete kulusid, siis nende kajastamine sõltub ülalnimetatud hüvitiste tegelikust väljamaksmisest. Seega, kui antud kuul palga maksmise edasilükkamise tulemusena väljamaksmist ei toimu, ei ole ka tööandjal õigust kajastada töötasu kuluna sellel kuul, mille eest see tuleb tasuda. Kulude hulka ei arvata ka ZUS-i sissemakseid maksmata töötasude eest, mida ei maksta. Seejärel, sel kuul, mil toimub kahe palga väljamaksmine, kajastatakse nende väärtus ja nendelt tasutud ZUS-i sissemaksed KPiR-is tegeliku väljamaksmise kuupäeval. Mis puudutab töötasu, mis vahetuse tõttu makstakse välja tasumisele kuuluvale kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks ja ZUS-i sissemaksed sellelt töötasult tasutakse 15. kuupäevaks, siis arvestatakse mõlemad hüvitised. kuludesse üldreeglina sellel kuul, mille eest need tasuti. Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Töötasu maksmise kuupäeva muutmine - tagajärjed töötajale

Töötaja, kes töötasu maksmise kuupäeva muutumise tõttu ei saa seda seni kehtinud perioodil (enne selle muutumist), ei saa nõuda hüvitist. Nagu eespool märgitud, on tööandjal seaduslik nõusolek töötasu maksmise kuupäeva muutmiseks. Seoses palgapäeva (olenevalt millise) edasilükkumisega võib töötaja saada 11 või 13 palgamakset aastas, mis on ebastandardne olukord. Töötajad saavad reeglina 12 töötasu aastas. Iga 12 makse puhul on töötajal võimalus ühest töösuhtest maha arvata maksust mahaarvatavad kulud vastavalt 250 Poola zlotti (kohalik töötaja) või 300 zlotti (pendeldatav töötaja) ja maksuvaba summa 43,76 zlotti. . Seoses 11 palga maksmisega ei võta tööandja töötajalt ülaltoodud summasid ehk mahaarvatavaid kulusid ja vaba summat ühe kuu eest, mille jooksul väljamakset ei tehtud. Seega näitab tööandja aasta alguses koostatud PIT-11-s võetud ettemaksete tegelikke väärtusi, võttes arvesse väiksemaid mahaarvatavaid kulusid ja vaba summat, mille ta arvas maha 11 maksest. Kuid summad, mis vähendavad antud aasta maksukohustust, ei lähe täielikult kaotsi ning töötajal on võimalus need PIT-37 aastamaksudeklaratsioonile lisada. Kui antud aastal on 13 töötasu väljamakset, siis maksusoodustuse kulud ja vaba summa tasaarveldab maksimaalses summas tööandja ning neid ei ole vaja töötaja poolt PIT-37 sisse arvata.

Näide 3.

Vastavalt vastuvõetud töökorraldusele maksab tööandja töötajale töötasu iga kuu 5. kuupäeval. Sisse viidud töötasu maksmise kuupäeva muudatuse tulemusena otsustab tööandja, et alates käesoleva aasta juulist töötasu makstakse tasumisele kuuluva kuu iga kuu viimasel päeval. Töötajal on õigus kindlale kuutasule summas 3000,00 PLN bruto. Töötaja elab samas linnas, kus ta töötab (kohalik töötaja).

Millised mahaarvatavad kulud ja maksusoodustuse summa peaks tööandja arvestama töötaja juulikuu töötasusse?

Töötaja PIT-4 ettemakse arvutamisel peaks tööandja arvestama väljamakstud töötasu koguväärtusega 6000,00 zlotti bruto (tulenevalt asjaolust, et juulis maksis tööandja kaks töötasu vastavalt 3000 zlotti bruto) juuniks - 5. juuliks ja juuliks - 31. juulini), rakendades samaaegselt mahaarvatavaid kulusid 250 zlotti ja maksu vähendavat summat 43,76 zlotti.

Juulis tööandjale makstud töötasude arvelt ettemaksete arvestus toimub järgmiselt:

5. juulil makstud juuni palgaarvestus:

  1. sotsiaalkindlustusmaksed:

rahastab töötaja: 3000,00 PLN x 13,71% = 411,30 PLN

  1. ravikindlustusmaksed:

3000,00 PLN - 411,30 PLN = 2588,70 PLN - ravikindlustusmakse arvutamise alus

ravikindlustusmakse:

9% – 232,98 PLN

7,75% – 200,62 PLN

  1. maksubaas:

3000,00 PLN – 411,30 PLN – 250 PLN (mahaarvatavad kulud) = 2339 PLN (ümardatuna lähima zlottini)

  1. avansiline tulumaks 17% (maksu piirmäära esimene piir):2 339 PLN x 17% - 43,76 PLN (tasuta summa) - 200,62 PLN (7,75% ravikindlustusmaksest) = 153 PLN (ümardatuna lähima zlotti).

Juuli palgaarvestus makstud 31. juulil:

  1. sotsiaalkindlustusmaksed:

rahastab töötaja: 3000,00 PLN x 13,71% = 411,30 PLN

  1. ravikindlustusmaksed:

3000,00 PLN - 411,30 PLN = 2588,70 PLN - ravikindlustusmakse arvutamise alus

ravikindlustusmakse:

  • 9% – 232,98 PLN
  • 7,75% – 200,62 PLN
  1. maksubaas:

3000,00 PLN – 411,30 PLN – 0 PLN (mahaarvatavad kulud) = 2589 PLN (ümardatuna lähima zlottini)

  1. avansiline tulumaks summas 17% (maksukünnise esimene piir): 2589 PLN x 17% - 0 PLN (tasuta summa) - 200,62 PLN (7,75% ravikindlustusmaksest) = 240 PLN (ümardatuna lähimasse). PLN).

Nagu artiklist on näidatud, ei ole töötasu väljamaksmise kuupäeva muutmine sõltuvalt märgitud kuupäevadest maksuneutraalne, seega tasub käsitletava teema üksikasju teada.