Autoliising peale käibemaksu muudatusi alates 01.04.2014.

Teenistusmaksu

Ettevõtjad, kes otsustavad auto liisida, peavad arvestama pärast 1. aprilli 2014 toimuvate muudatustega oma ostult käibemaksu mahaarvamise, tegevuskulude, sh kütuseostu arveldamise osas. Uued regulatsioonid hakkavad kehtima ka üüri- ja liisingulepingutele ning muudele samalaadsetele lepingutele.

Sõidukite ümberdefineerimine

Kauba- ja teenustemaksu seaduse muudatusega võttis seadusandja vastu uue õigusdefinitsiooni mootorsõidukile, mille all tuleb mõista mootorsõidukit, mille konstruktsioon võimaldab sõita kiirusega üle 25 km/h, muu kui põllutraktor ja mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni. Ja mootorsõiduk on see, mis on varustatud mootoriga, välja arvatud mopeed ja rööbassõiduk.

Kasutusele võetud valem viitab otseselt teeliiklusseaduses sätestatule. Sellise menetluse eesmärk oli kõrvaldada kahtlused, mis on seotud muude sõidukite kui sõiduautode (nt mootorrattad või ATV-d) eeskirjade kohaldamisega. Seda tüüpi sõidukitele hakkab kehtima ka õiguslik staatus pärast 1. aprilli 2014.

Üürilepingud sõlmitud kuni 31.03.2014

Seadusandja otsustas järgida omandatud õiguste austamise põhimõtet. Seega sisaldab 7. veebruari 2014. aasta kaupade ja teenuste maksuseaduse muutmise seadus üleminekusätteid. Nende sõnasõnalisest sõnastusest nähtub, et maksumaksjal, kes kasutab mootorsõidukit (lubatava massiga kuni 3,5 tonni) enne 31. märtsi 2014 sõlmitud liisingulepingu alusel, ei ole alates 1. aprillist 2014 võimalik täies ulatuses maha arvata. arve liisingu osamakse eest, kuid ainult 50%.

Siiski on võimalik säilitada praegune 100% mahaarvamine, kui ettevõtja vastab järgmistele tingimustele:

 • mootorsõiduk peab kuuluma 100% käibemaksu mahaarvamisele enne 1. aprilli 2014,

 • leping on sõlmitud 31. märtsiks 2014 ja mahaarvamine toimub ulatuses, milles leping ei ole muutunud,

 • mootorsõiduk antakse kasutajale enne 1. aprilli 2014,

 • Liisinguleping registreeritakse maksuameti pädeva juhi juures hiljemalt 30 päeva jooksul alates käibemaksumääruse muudatuste jõustumisest, s.o 2. maiks 2014. a.

Ülaltoodud tingimused kehtivad ainult liisingu osamaksete mahaarvamisel, muude tasude, nt teenustasude puhul on sõiduki täielikuks mahaarvamiseks vaja läbisõidu arvestust (millest tuleb täpsemalt juttu).

Tähelepanu! Lepingu ümberregistreerimine!

Olukord puudutab neid maksumaksjaid, kes sõlmisid autoliisingu lepingud "võrega" näiteks 2010. või 2011. aastal ja seejärel registreerisid selle maksuametis. Kui selline leping näeb ette kehtivuse kauem kui 31. märts 2014, siis tuleks 1. aprillist 2. maini 2014 kontorisse minna ja see uuesti registreerida.

Registreeruge isiklikult! Postiga mitte saata!

Eraldi tuleks käsitleda ka lepingu registreerimise küsimust. Selle tegevuse tähtaeg on sisuline ja mitte menetluslik, nagu võib tunduda. See tähendab, et seda ei saa ületada ega pikendada. 2. mai 2014 on lepingu registreerimise viimane kuupäev ja sellest tuleb rangelt kinni pidada.

Interneti-näpunäited

Kas juhite ettevõtet ja teil on küsimusi?

Kasutage Ettevõtja juhendi asjatundlikke nõuandeid

Interneti-nõuanded ettevõtetele

Lisaks näitavad üleminekusätted selgesõnaliselt, et dokumentide posti teel kättetoimetamise korral kohaldatakse liisingulepingu registreerimist, mitte kättetoimetamist. Seda tuleks tõlgendada nii, et selleks on vajalik isiklik (või esindaja kaudu) maksuametisse ilmumine.

Veelgi enam, usaldatavusnormatiivide kaalutlustel suurendab see lahendus turvalisust, mitte aga lepingu lihtne postitamine maksuameti juhile.

Üleminekusätted

Art 13. 1. Mootorsõidukite puhul, mis on enne käesoleva seaduse jõustumise kuupäeva sõlmitud rendi-, liisingu-, liisingu- või muu samalaadse lepingu esemeks, mille kohta eelnenud päeval käesoleva seaduse jõustumise kuupäeval oli sisendkäibemaksu summa kogu arvel näidatud kauba ja teenuste maksusumma, osutamise art. 86a lõige 1 muudetud seaduse art. 1 käesoleva seadusega muudetud artiklis nimetatud kulutuste osas. 86a lõige Käesoleva seadusega muudetud käesoleva seaduse 2 punkt 2.

2. Säte lg. 1 kohaldatakse selles sättes nimetatud lepingute suhtes:

 1. võtmata arvesse alates käesoleva seaduse jõustumise päevast tehtud lepingumuudatusi ja

 2. ainult kui:

  1. nende lepingute objektiks olevad mootorsõidukid väljastati maksumaksjale enne käesoleva seaduse jõustumise kuupäeva,

  2. lepingu registreeris mahaarvamist tegev maksumaksja tema jaoks pädeva maksuameti juhataja juures hiljemalt 30 päeva jooksul käesoleva seaduse jõustumise päevast.

Üleminekuaeg ja auto ettemaks

Tuleks küsida: kuidas on lood maksumaksjatega, kes maksavad auto eest ettemaksu ja selle üleandmine toimub alles pärast 1. aprilli 2014?

Ettevõtja saab sisendkäibemaksu maha arvata vastavalt ettemaksuarve laekumise päeval kehtinud regulatsioonile. Ettemaksult saab maha arvata kogu maksusumma (eeldusel, et sõiduk vastab seaduses sätestatud nõuetele).

Kui pärast aprillikuu muudatusi määrustes kaotab maksumaksja õiguse 100% mahaarvamisele, siis lõpparve saamise korral arvestatakse käibemaksust maha vaid 50% (regulatsioon rakendub kättetoimetamise hetkel sõidukist).

Sõiduautod enne ja pärast 01.04.2014

Tähelepanuväärne on nende maksumaksjate olukord, kes kasutasid sõiduautosid enne 1. aprilli 2014 ja kellel oli piiratud käibemaksu mahaarvamise õigus (s.o 60%, kuid mitte rohkem kui 6000 Poola zlotti). Nende puhul ei näinud seadusandja ette mingeid üleminekusätteid.

Praktikas tähendab see, et kui ettevõtja ületab 6000 Poola zlotti piiri enne uute regulatsioonide jõustumist, siis alates 1. aprillist 2014 on tal võimalik liisingu osamakse pealt igalt arvelt maksust maha arvata 50%.

50% käibemaksu mahaarvamine

Seadusemuudatus näeb ette piiratud - 50% käibemaksu mahaarvamise nii sõiduautodele kui ka veoautode loaga veoautodele - juhul, kui neid hakatakse kasutama nii ettevõtluses kui ka eraotstarbel.

See reegel kehtib:

 • liisingu osamaksed (välja arvatud üleminekusätted),

 • rehvide, vedelike, klaasipuhastite vahetuse tasud

 • varuosad,

 • hooldusteenused ja

 • muud hooldustasud.

Hea teada!

Kuni 50% käibemaksu mahaarvamiseni summapiiranguid ei kohaldata!

Kütuse mahaarvamine

Reeglina ei ole sõiduautode omanikel võimalik kütuse ostmisel käibemaksu maha arvata enne 1. juulit 2015. Selle põhjuseks on Poola palve kohaldada erandit, millega nõukogu nõustus. Huvitav on nõukogu otsuse säte, et Poola võib taotleda kütuse mahaarvamise keelu pikendamist. Doktriin näitab, et erandi pikendamise kavatsuse väljendamine võib praktikas tähendada selle automaatset pikendamist ning nõukogu ei pea selles küsimuses täiendavat otsust tegema.

Mahaarvamise õigust saavad ainult need ettevõtjad, kes kasutavad tarbesõiduki tüübikinnitusega (N1) veokeid piiratud ulatuses - 50%, kui seda tüüpi sõidukite kohta ei peeta käibemaksukohustuslasena sõiduki läbisõiduregistrit, siis 100% käibemaksust. summa.

Olgu lisatud, et seda õigust hakkavad kasutama eelkõige iluvõrega autod ja N1 – mootorsõidukid, mille täismass ei ületa 3,5 tonni, välja arvatud sõiduautod, milles istmete või istmete arv, sh juhiiste, on:

 • 1 - kui maksimaalne kandevõime on 425 kg või suurem,

 • 2 - kui maksimaalne kandevõime on 425 kg või suurem,

 • 3 või enam – kui maksimaalne kandevõime on 500 kg või suurem.

Lisaks saavad 100% mahaarvamist järgmised kasutajad:

 • rohkem kui üheksa istekohaga mootorsõidukid, sealhulgas juhiiste

 • mootorsõidukid täismassiga üle 3,5 tonni, mille kulud on vastavalt käibemaksuseadusele täielikult seotud nende maksustatava ettevõtlusega

 • alla 3,5-tonnise täismassiga mootorsõidukid, mida kasutatakse ainult äritegevuses ja mis:

  • neid kasutatakse viisil, mis välistab isegi potentsiaalse kasutamise muul eesmärgil kui äritegevus

  • kuuluvad käibemaksukohustuslasena sõiduki läbisõiduarvestus

  • teatati maksuametile vormil VAT-26 7 päeva jooksul alates esimese kulu tegemise kuupäevast

Sõiduki läbisõidurekord ja KM-26 = 100% mahaarvamine ekspluatatsioonist.

Põhimõtteliselt annavad sõiduki läbisõiduarved käibemaksuarvestuses õiguse kohaldada täielikku mahaarvamisõigust muude asjade kui liisingu osamaksete puhul. Vajalikuks tingimuseks on mootorsõiduki erakasutuse puudumine.

Dokumentide pidamise eest vastutav üksus peaks olema isik, kes kasutab sõidukit või teeb seda kättesaadavaks. Mida tuleks sellisesse registrisse lisada, on üksikasjalikumalt käsitletud meie juhendi eraldi artiklis.

Huvitava faktina võib välja tuua asjaolu, et sõiduki läbisõiduarvestuse raames võib maksumaksja ainult sõiduki ametliku kasutamise autentimiseks lisada dokumentatsiooni GPS-süsteemist tulenevaid andmeid. Rahandusministeerium kinnitas ametlikult võimalust koguda nõutavad andmed sellel kujul. See tähendab, et läbisõiduarvestust saab pidada ka kannete kujul navigatsiooniseadmest, kui kannetel on kõik käibemaksuseaduses nõutud andmed.

Olgu lisatud, et KMS sätetest ei tulene sõiduki isiklikuks otstarbeks kasutamise korral eraldi arvestuse pidamise vajadust, millelt maksumaksja peab liisingu osamaksetelt maha käibemaksu 100%.

Käibemaksukohustuslasena sõiduki läbisõiduarvestust tuleks säilitada alates esimeste mootorsõidukiga seotud kulutuste tegemise hetkest, pärast "uute" määruste jõustumist.

Lisaks peaks ettevõtja 7 päeva jooksul alates kulu tegemise kuupäevast teatama sellise sõiduki kohta teabe pädevale maksuameti juhile. Taotlus tuleb esitada vormil VAT-26.Võib olla otstarbekas öelda, et väljatrükil peaks olema kirjas liisinguauto üleandmise kuupäev, mitte ostukuupäev.

Tähelepanu!

Kui büroole ei esitata andmeid mootorsõiduki (N1) kohta, millelt on kavandatud kütuse käibemaksu 100% mahaarvamine, kaotab maksumaksja õiguse 100% käibemaksu mahaarvamiseks 50% tekkivast käibemaksusummast. maksumust kinnitavast dokumendist . Kui taotlus esitatakse pärast tähtaega, on käibemaksu võimalik täies mahus maha arvata alles teabe büroosse edastamise päevast.

Sõiduki läbisõidu arvestuse pidamise nõue ei kehti ainult rendi-, liisingu-, liisingu- või muu sarnase lepingu alusel tasu eest kasutamiseks mõeldud mootorsõidukitele, kui nende sõidukite tasu eest kasutamine on maksumaksja ettevõtluse esemeks.