Auto mahaarvamine taastusravis – mis tingimustel?

Teenistusmaksu

Süksumaksu mahaarvamisel on tehtud kulutused puudega isikule või maksumaksjale, kellel on ülalpeetav puudega inimene või alla 16-aastane puudega laps, omandis (kaasomandis) oleva sõiduauto kasutamise eest - summas, mis ei ületa maksuaastal 2280 zlotti. Neid kulusid võivad maha arvata puudega inimesed või puuetega inimeste ülalpeetavad. Kuidas näeb praktikas välja auto mahaarvamine rehabilitatsioonitoetuse osana?

Kes saab rehabilitatsioonitoetuse osana autotoetust maha arvata?

Autovabastuse ehk täpsemalt auto kasutamise kulud saavad maha arvata puudega inimesed, olenemata puudegrupist, kellele auto kuulub või kaasomanik.

Auto kasutamise maksusoodustust saavad maha arvata ka puuetega inimeste ülalpeetavatega isikud, kelle eelmise aasta sissetulek ei ületanud 12 357,60 Poola zlotti. Sel juhul peab sõiduki omanik või kaasomanik olema hooldaja, kes võib maha arvata kulud, mis tulenevad puudega inimese vajadustest (nt transport tööle, kooli, arsti juurde) - see tähendab auto rehabilitatsiooni eesmärgil kasutamist. või seotud elutegevuse hõlbustamisega.

Ülalpeetavate hulka kuuluvad järgmised puudega isikud: abikaasa, oma- ja lapsendatud lapsed, kasvatamiseks vastuvõetud võõrad lapsed, kasulapsed, vanemad, abikaasa vanemad, õed-vennad, kasuisa, kasuema, väimees ja väimees.

Mida ja kui palju saab auto kasutamise eest maha arvata?

Invaliidide autotoetuse raames saad maha arvata auto kasutamise kulud, nt kütus, auto remont, ülevaatus, tsiviilvastutuskindlustus – ehk kõik auto kasutamiseks vajalik.

Omavastutus on tegelikult kantud summa, kuid mitte rohkem kui 2280 Poola zlotti – sõltumata omatavate autode arvust.

Millised dokumendid annavad õiguse soodustust maha arvata?

Autotoetuse mahaarvamiseks on vajalik invaliidsustõend ja puudega inimese või puudega isiku ülalpeetava auto omandiõigust tõendav dokument (nt poliis).

Sõidumaksuseadus ei nõua sõnaselgelt auto kasutamisel tehtud kulutusi tõendavate dokumentide olemasolu. Riigi maksuinfost selgub, et büroo kontrolli korral piisab kriminaalvastutuse valusalt deklaratsiooni kirjutamisest, milles maksumaksja deklareerib tehtud kulutuste summa.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Kas soodustuse saamiseks on vaja juhiluba?

Puudega inimene ei vaja juhiluba, piisab, kui ta on auto omanik või kaasomanik ja tal on puudetõend, et auto kasutamise kulud PIT-is maha arvata.

Samuti ei vaja juhiluba ülalpeetav puudega inimene. Piisab sellest, et ta on sõiduki (kaas)omanik ja kannab puudega inimese auto kasutamise kulud.

Kas kahel abikaasal on autosoodustus?

Ühislahenduse korral, kui kaks abikaasat on invaliidid ja nad on auto kaasomanikud - mõlemal on "oma" limiit 2280 zlotti.

Kui puudega abikaasad arveldavad koos ja poliisile märgitud omanik on ainult üks abikaasadest - siis saavad kõik ikkagi maha arvata maksimaalselt 2280 zlotti, sellise seaduse annab varaühisus. Kuna varaühisusega hõlmatud vara kuulub mõlemale abikaasale võrdsetel alustel, siis tähendab see, et auto kuulub ühisvara hulka ning seega on mõlemad abikaasad auto kaasomanikud.

Kui üks abikaasa on puudega ja abikaasad maksavad makse ühiselt, võib autot omav või kaasomanik puudega isik toetuse maha arvata. Kui puudega isik on teise isiku ülalpidamisel, võib ülalpeetav toetust maha arvata.

Näide 1.

Proua Anna ja härra Marek on abielus. Proua Anna on puudega inimene. Abikaasad arveldavad koos ja omavad autot, poliisil on omanikuks määratud härra Marek. Kes saab auto kasutamise kulud maha arvata?

Autosoodustuse saab proua Anna maha arvata, sest just temal on invaliidsusleht. Kuna abikaasad arveldavad ühiselt, s.t et nende vahel on varaühisus, siis kuulub auto ühisvara hulka, st mõlemad abikaasad on kaasomanikud.

Kui aga proua Anna sissetulek ei ületanud eelmisel aastal 12 357,60 Poola zlotti, võib automaksusoodustuse maha arvata hr Marek kui ülalpeetav ja proua Anna kui puudega isik. Kumbki abikaasa võib maha arvata maksimaalselt 2280 Poola zlotti.

Mõlemal juhul saab maha arvata kulud, mis on seotud taastusravi eesmärgil (nt transport ravile) või elutegevuse hõlbustamiseks (pendeldamine / transport tööle, poodi jne).

Puudega inimest ja auto mahaarvamist PIT-s toetav isik

Auto kasutamise kulusid võivad maha arvata ka puuetega inimeste ülalpeetavatega inimesed, kelle eelmise aasta sissetulek ei ületanud 12 357,60 Poola zlotti. Auto peab olema hooldaja omandis või kaasomandis ning maha arvatakse puudega inimese auto kasutamisega seotud kulud, nt transport kooli, tööle, poodidesse jne.

Kui kaks vanemat toetavad puudega inimesi (nt lapsi) ja mõlemad kasutavad neile kuuluvat autot, võib kumbki vanem maha arvata maksimaalselt 2280 Poola zlotti.

Auto müük ja auto allahindlus

Auto müümine ei võta teilt õigust allahindlusele. Kui müüsime auto eelmise aasta keskel, saame maksusoodustuse veel selle aasta PIT-st maha arvata. Büroo võimaliku ülevaatuse korral piisab ostu-müügilepingust, kommunikatsiooniosakonna tõendist vms.

Auto mahaarvamine aastas PIT-s - kokkuvõte

Sõiduauto kasutamise soodustust võivad maha arvata puudega inimesed, kes on auto omanikud või kaasomanikud, või isikud, kellel on puudega isiku ülalpeetavad. Auto kasutamise kulude mahaarvamise vajalik tingimus on sõiduki omamine ja rehabilitatsiooni või puudega inimese elutegevuse hõlbustamisega seotud kulutuste tegemine.

Tasub silmas pidada, et maksuhalduril on õigus kontrollida tehtud mahaarvamiste õigsust. Seaduses sätestatud nõude puudumine teatud kulude summa dokumenteerimiseks arve, arve või muu dokumendiga ei võta maksuametilt õigust nõuda mahaarvamisest kasu saanud isikult tõendit, et kulutus on tegelikult tehtud ja et kulu on tegelikult tehtud. see vastab muudele mahaarvamise kohaldamise tingimustele.

Auto mahaarvamine rehabilitatsioonitoetusest süsteemis wfirma.pl

Süsteemis wfirma.pl saavad maksumaksjad hõlpsasti esitada iga-aastase maksudeklaratsiooni ja rehabilitatsioonitoetuse maha arvata (seoses maksuskaalaga). Maksudeklaratsiooni koostamiseks minge vahekaardile START »MAKSUD» AASTADEKLARATSIOONID »LISA DEKLARATSIOON ja valige järgmises etapis sobiv vorm:

  • Üldtingimustel tulumaksu aastane deklaratsioon (PIT 36),

  • aastane tulumaksu deklaratsioon (PIT 36L),

  • Iga-aastane kindlasummaline tulumaksu deklaratsioon (PIT 28).

Aastadeklaratsiooni koostamisel saab määrata lisade liigid, mida maksumaksja soovib aastadeklaratsioonile lisada. Maksuskaala puhul palume rehabilitatsioonitoetuse lisamiseks märkida PIT / 0 manus ja märkida sinna käsitsi toetuse väärtus. PIT-O lisas tuleks rehabilitatsioonitoetuse märkimiseks märkida selle suurus B-ossa lahtrisse 21 (kui ta tegutseb maksumaksjana) või 22 (kui ta tegutseb abikaasana).

Deklaratsioone saab saata otse süsteemist, sellest lähemalt abiartiklis: E-deklaratsioonid.