Pärast pereliikme surma OFE-lt makstud vahendite maksustamine

Teenistusmaksu

Avatud pensionifondi liikme surma korral kantakse tema kogutud vahendid üle pereliikmetele. Seetõttu saavad pärijad rahalist kasu, mis on automaatselt seotud OFE-lt raha maksustamise küsimusega. Allpool tutvustame, kuidas sellise väljamakse maksustamist reguleerib üksikisiku tulumaksuseadus.

OFE-st väljaastumine pärast pereliikme surma

Enne maksuküsimuse selgitamisega jätkamist tuleks esmalt analüüsida OFE-st vahendite väljamaksmise reegleid. Seda küsimust reguleerib pensionifondide korralduse ja tegevuse seadus. Nagu võime lugeda Art. 131 lõige Käesoleva seaduse 1 alusel, kui avatud fondi liige oli surma hetkel abielus, teeb fond surnud isiku kontole kogunenud vahenditest poole võrra ülekandemakse surnu abikaasa kontole avafondis, ulatuses, milles need rahalised vahendid olid abielulise ühisvara esemeks.

Vastavalt Art. 132 sek. 1 eespool 2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 131, antakse üle surnu märgitud isikutele ja nende puudumisel kuuluvad pärandvara hulka.

Nagu esitatud sätetest järeldame, kandub OFE liikme surma tagajärjel pool tema kogunenud vahenditest teisele abikaasale, ülejäänud summa jagatakse aga pärijate, kelleks on tavaliselt lapsed, vahel.

Siiski tuleb märkida väike erinevus. No elavale abikaasale üle kantud vahendite puhul on tegemist ülekandega, mis tähendab, et raha läheb abikaasa kontole OFE-s. Teiste pärijate puhul antakse see summa aga otse nende käsutusse.

Pärast OFE liikme surma lähevad sinna kogunenud rahalised vahendid üle abikaasale (ülekandemakse) ja teistele pärijatele.

OFE vahendite maksustamine - reeglid

Kõigepealt on vaja viidata artikli sisule. 20 lõik 1, kust saame lugeda, et muudest art. 10 sek. 1 punkti 9 käsitletakse eelkõige: summasid, mis makstakse pärast avatud pensionifondi liikme surma tema määratud isikule või tema lähisugulasele organisatsiooni käsitlevate sätete tähenduses. ja pensionifondide tegevus. Seega on tulud, mis on saadud OFE maksmisest pärast lähima isiku surma, muudeks sissetulekuallikateks.

Maksu tasumise tingib asjaolu, et OFE-lt raha laekub pärast surnud isikut. Vastavalt Art. 30a lõige. 1 punkt 6 lit. a) maksustatakse tulumaksu 19% kindlasummalise tulumaksuga summadelt, mis makstakse pärast avatud pensionifondi liikme surma tema poolt märgitud isikule või pärijale 19% ulatuses tulumaksu. pensionifondide korraldus ja tegevus.

Teisest küljest on Art. 30a lõige. Seaduse 1 punkt 9 sätestab, et 19% kindlasummalise tulumaksuga maksustatakse ka ühekordselt avatud pensionifondi poolt fondiliikmele, kelle konto avati abikaasa surma tõttu, makstud ühekordsed summad.

Sellest tulenevalt on teoreetiliselt maksustatavad mõlemad maksed (abikaasale ja pärijatele). Tuleb märkida, et abikaasa võib saada maksuvabastust. Art. 21 sek. Tulumaksuseaduse 1 punkt 59 on maksuvabad endisele abikaasale, selle fondi liikmele tehtud väljamaksed avatud pensionifondist, mis on kantud abikaasa kontole avatud pensionifondis.

OFE endise liikme pärijate saadud summad kuuluvad maksustamisele. Rahaliste vahendite ülekandmine üleelanud abikaasa OFE kontole on maksuvaba.

Kui me aga esitatud vabastusega ei tegele, peaksite arvestama 19% kindla maksumääraga tulumaksuga. Siinkohal on kaks olulist sätet.

Noh, vastavalt Art. 30a lõige. Seaduse 6 kohaselt kogutakse kindlasummaline maks tulumaksu mahaarvatavate kulude võrra vähendamata. Sellest tulenevalt ei saa maksumaksja OFE-lt maksete arveldamisel kulusid maha arvata ning maksubaasiks on saadud tulu.

Veelgi enam, Art. 30a lõige. Seaduse § 7 kohaselt ei ole nimetatud tulusid kombineeritud üldpõhimõttel maksustatavate tuludega. See tähendab, et OFE-st väljamaksete tulu maksumaksja ei näita PIT-37 ega PIT-36 deklaratsioonis.

Sellest tulenevalt tekib küsimus, kuidas tuleks neid tulusid kajastada? Vastuseks tuleb märkida, et vastavalt Art. 41 sek. SÜS § 4 alusel OFE, kes tegutseb maksjana, kogub ja kannab tehtud väljamaksetelt maksuametile üle 19% maksu. Selle tulemusena saab maksumaksja juba OFE kogutud maksu võrra vähendatud tulusumma.

Pealegi ei pea maksumaksja selles osas mingeid deklaratsioone esitama, sest maks on maksja poolt juba kogutud ja makstud. Oluline on vaid see, et vastavalt Art. 42 sek. 1a on OFE kohustatud maksuaastale järgneva aasta jaanuari lõpuks saatma oma asukohajärgsele maksuametile maksuteabe PIT-8AR, milles on näidatud kogutud kindlasummaline maks. summad.

Kindlaksmääratud 19% maksu surnud isiku OFE kontolt tehtud väljamaksetelt kogub OFE, kes sel juhul tegutseb maksjana. Seetõttu saab maksumaksja makse, millest on maha arvatud makstud maks. Maksumaksja ei arvelda ise ega näita tulusid ja makse üheski deklaratsioonis.

Näide 1.

OFE liikme surma tagajärjel kanti pool tema kogutud vahenditest abikaasa kontole. Ülejäänud pool maksti nende kahele lapsele. Sel juhul naisele üle kantud summa Art. 21 sek. 1 punkt 59, vabastatakse maksust. Teisest küljest kogub ta lastele makstavatest OFE vahenditest 19% maksu ja maksab selle vastavale maksuametile.

OFE vahendite maksustamine pärandi- ja annetusmaksuga

Kuna analüüsime maksustamise teemat, siis tuleks viidata ka võimalikule pärandi omandamise maksule. Seda seetõttu, et OFE kontole pärast omaniku surma kogunenud vahendid on selgelt pärandi osa. Üldteada on pärandi omandamine pärandi- ja annetusmaksuga maksustatav tegevus.

Õnneks ei pea pärijad sel juhul muretsema pärimise teel omandatud OFE-lt saadud raha maksustamise pärast. Nagu loeme Art. Pärandi- ja annetusmaksu seaduse 3 punkti 5 kohaselt ei maksustata avatud pensionifondi liikme surnud liikme arvele kogunenud vahendite pärimise teel omandamist.