Vähese tähtsusega abi - ühekordne kulum 2015. aastal

Teenistusmaksu

Ühekordne amortisatsioon vähese tähtsusega abi raames on üks maksusoodustusi väikemaksumaksja staatusega ettevõtjatele (SÜK alusel) ja neile, kes alustasid ettevõtlusega antud maksuaastal.

Ühekordne amortisatsioon - väikese maksumaksja määratlus

Väikese maksumaksja mõiste sisaldub art. Isiku tulumaksuseaduse 5a punkt 20. Selle sisu järgi on väikemaksumaksja maksumaksja, kelle müügitulu väärtus (koos kauba- ja teenusemaksu summaga) eelmisel maksuaastal ei ületanud eelmisel maksuaastal zlottides väljendatud summat, mis vastab ekvivalendile. 1 200 000 eurot. Eurodes väljendatud summad konverteeritakse vastavalt Poola keskpanga poolt eelmise maksuaasta oktoobri esimesel tööpäeval välja kuulutatud keskmisele euro vahetuskursile, mis on ümardatud 1000 Poola zlottini.

Tähtis!
2015. aasta väikemaksumaksja on ettevõtja, kelle tulud 2014. aastal ei ületanud 5 015 000 Poola zlotti.

Ühekordne kulum - ühekordsete mahakandmiste piirmäär

Vastavalt Art. 22k lõik. Isiku tulumaksuseaduse § 7 kohaselt ei tohi ühekordse kulumi korral kulumi mahakandmine ületada 50 000 euro ekvivalenti. See summa konverteeritakse samuti Poola zlottidesse Poola keskpanga oktoobri esimese tööpäeva keskmise vahetuskursi alusel, mis on samuti ümardatud 1000 Poola zlotti.

Tähtis!
Ühekordse amortisatsiooni piirmäär 2015. aastal on 209 000 zlotti.

Ühekordne kulum – millistele põhivaradele see kehtib?

Ühekordne amortisatsioon vähese tähtsusega abi raames kehtib ainult põhivara klassifikaatori gruppidesse 3-8 kuuluvale põhivarale, välja arvatud sõiduautod. Need sisaldavad:

 • katlad ja energiamasinad,

 • üldkasutatavad masinad, seadmed ja seadmed,

 • spetsiaalsed masinad, seadmed ja seadmed,

 • Tehniline varustus,

 • transpordivahendid (v.a sõiduautod),

 • tööriistad, instrumendid, vallasasjad ja seadmed.

Tähtis!
Ühekordne amortisatsioon vähese tähtsusega abi raames ei hõlma sõiduautosid ja immateriaalset põhivara.

Vähese tähtsusega abi kogusumma 3 aasta jooksul ei tohi ületada 200 000 eurot. Transpordifirmadele - 100 000 EUR.

Ühekordne amortisatsiooniakt

Ettevõtja, kes otsustab vähese tähtsusega abi raames ühekordse kulumi vähendamise, peaks hankima maksuametilt sellekohase tõendi.Lisaks avaldusele tuleks maksuametile esitada mitmeid täiendavaid dokumente, näiteks:

 • põhivara ostudokument koos maksetõendiga,

 • põhivara toimik,

 • tõend amortisatsiooni mahakandmise kohta (nt KPiR koopia),

 • deklaratsioon amortisatsioonimeetodi kohta, mida põhivara puhul rakendataks, kui ühekordset amortisatsiooni ei oleks rakendatud,

 • jooksval kalendriaastal ja kahel eelneval kalendriaastal saadud vähese tähtsusega abi tõendite koopiad või deklaratsioon sel perioodil saadud vähese tähtsusega abi summa kohta või juhul, kui maksumaksja ei ole seda abi varem kasutanud, deklaratsioon ei saa sel perioodil vähese tähtsusega abi,

 • vähese tähtsusega abi andmiseks vajalikud andmed taotleja ja tema poolt läbiviidava majandustegevuse kohta, samuti vähese tähtsusega abi summa ja eesmärk.

Kui ettevõtjal puudub tõend vähese tähtsusega abi raames ühekordse kulumi kasutamise kohta, ei pea ta selle kahtluse alla seadmist kartma. Samas peab arvestama, et muu toetuse taotlemisel võib tekkida probleeme.