Muud tegevustulud - jaotus, klassifikatsioon ja kirje

Veebisait

Tegevustulu on otseselt seotud ettevõtte juhtimisega. Need on näidatud kasumiaruande kahes osas. Esimene osa sisaldab tulusid, mis on seotud üksuse põhitegevusega, s.o tegevustega, milleks üksus loodi, sh. kaupade müük. Teises on toodud põhitegevusega kaudselt seotud tulud, s.o muud põhitegevuse tulud, sh. mis tulenevad põhivara müügist või likvideerimisest.

Vaatamata sellele, et muud põhitegevuse tulud ei tundu olevat nii olulised kui põhitegevusega seotud tulud, on nende kataloog oluliselt mahukas. Need on sageli ka oluline tulude ja nende hankimise kulude allikas. Sel põhjusel tasub täpselt teada, milliseid sündmusi saab muu tegevustulu kategooriasse lisada ja kuidas neid broneerida.

Mis täpsemalt on muud tegevustulud?

Muud tegevustulud on üksikasjalikult reguleeritud Art. 3 sek. Raamatupidamise seaduse 1 punkt 32. Eeltoodud sätte kohaselt on muud tegevustulud majandusüksuse põhitegevusega kaudselt seotud tulud. Eelkõige saame eristada tulusid ja kulusid:

 1. ühiskondlikust tegevusest - tulud on määratud ettevõtte sotsiaaltoetuste fondi seaduses. Neid luuakse muuhulgas seltsitegevust kasutavatelt isikutelt võetavatelt tasudelt, annetustelt, kogutud vahendite intressidelt ja iga-aastasest tegevuskulude mahakandmisest, mis määratakse kindlaks summades töötaja kohta;
 2. investeeringuteks liigitatud põhivara, poolelioleva põhivara, immateriaalse põhivara, samuti kinnisvara ja immateriaalse põhivara müügist. Peamiselt puudutab see põhivara ja immateriaalse põhivara müügist või likvideerimisest saadud tulusid, samuti kinnisvara ja investeeringuteks liigitatud immateriaalse vara praegusele õiglasele väärtusele ümberhindluse finantsmõjusid. Lisaks hõlmavad tulude saamise kulud müüdud varade ostuhinna väärtusi, millest on maha arvatud kulum ja allahindlused;
 3. investeeringuteks liigitatud kinnisvara ja immateriaalse vara korrashoiust, sealhulgas nende investeeringute ümberhindamisest, samuti nende ümberklassifitseerimisest põhi- ja immateriaalseks põhivaraks, kui investeeringu hindamisel kasutati turuhinda või muul viisil kindlaksmääratud õiglast väärtust;
 4. aegunud, ülekantud, lootusetute võlgade ja kohustuste kustutamisest, välja arvatud avalik-õiguslikud nõuded ja kohustused, mis ei koorma kulusid;
 5. eraldiste moodustamisest ja vabastamisest, välja arvatud finantstoimingutega seotud eraldised. Need tulud tekivad siis, kui (majandus)üksus loob eraldisi teatud või oluliselt tõenäoliste tulevaste kohustuste ja pooleliolevate äritehingute kahjude katteks, sealhulgas garantiidest, hoiustest, käendustest ja pooleliolevatest kohtumenetlustest tulenevad kahjud. Nende sätete kohaldamisala on reguleeritud artikliga. Raamatupidamise seaduse § 35d;
 6. varade ümberhindluse mahakandmistest ja nende korrigeerimistest, välja arvatud finantskuludesse kantud mahakandmised. Materjalide ja tooraine väärtust ümberhindavad mahakandmised suurendavad tootmise tehnilist maksumust. Finantsvarade ja -kohustuste hindamisest tulenevad mõjud, sealhulgas allahindlused, tuleb kajastada finantstuludes või -kuludes;
 7. kahjutasude, trahvide ja trahvide eest;
 8. vara tasuta võõrandamisest või vastuvõtmisest, sealhulgas annetamise teel, sh raha muuks otstarbeks kui subsiidiumiks, kuni põhivara, poolelioleva põhivara või immateriaalse põhivara müügihinna, ostmise või tootmiseni;
 9. seotud juhuslike sündmustega. Kõik majandustegevusega tegelevad üksused olid kohustatud teatama konkreetsete erakorralise väärtusega või juhuslike tulude või kulude summad ja olemuse. Nende sündmuste hulka kuuluvad muu hulgas tagajärjed:
 1. sissemurdmised, vargused, liiklusõnnetused;
 2. mis tuleneb töövõtjate pankrotist või nendega sõlmitud kokkuleppest;
 3. seotud tootmisviiside muutmisega, põhitegevuse peatamisega, põhivara ehitamisest loobumisega.

Artiklis toodud kataloogile. 3 sek. Raamatupidamise seaduse 1 punkt 32 tuleks lisada ka investeeringuteks liigitatud kinnisvara ja immateriaalse vara valdamise ja müügiga seotud põhitegevuse tulud. Siia kuuluvad ka tulud ja kulud, mis tekivad nii nende investeeringute uuendamisest kui ka vastavalt põhivara või immateriaalse põhivara ümberliigitamisest, kui nende hindamine põhines turuhinnal või muul viisil määratud õiglasel väärtusel. Arutatud kataloogi laiendati raamatupidamise seaduse muudatuse - raamatupidamise seaduse muutmise seaduse jõustumise tulemusel näidatud tuludele. Seaduses nimetatud muude tegevustulude ja kulude kataloog ei ole kinnine kataloog. Piir põhitegevuse tulude ja muude tulude vahel on väga voolav, mistõttu peaks aruandekohustuslane ettevõtte kontoplaanis määratlema üksikasjalikud arvestuspõhimõtted.

Tuleb meeles pidada, et majandussündmuste liigitamise muuks põhitegevuse tuluks määrab õige kindlaks, kas sündmus on seotud põhitegevusega ja selle läbiviimisel kaasnev risk. Seetõttu tuleks tulude kvalifitseerimisel lähtuda ettevaatusprintsiibist, mille kohaselt tuleks kasumis või kahjumis arvesse võtta ainult muid tegevustulusid.

Muud tegevustulud - arvestus

Muu põhitegevuse tulude kajastamise süsteem on toodud raamatupidamise seaduse lisas nr 1. Kuna aga iga tegevuse tüüp ja spetsiifilisus võivad oluliselt erineda, selgub sageli, et see süsteem on ebapiisav. Tänu vastuvõetud arvestuspoliitikale on ettevõtjatel võimalus paigutust vabalt laiendada, et see võimaldaks korrektselt kajastada ja seejärel koostada kasumiaruannet.

Muude tegevustulude arvestust peetakse üldjuhul kontodel 760. Nendel kontodel on kajastatud aruandeaasta MA jääk, mis bilansipäeva seisuga kantakse üle majandustulemusse.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Muude tegevustulude jaotus

Muude tulude esimene kriteerium on tulud mittefinantspõhivara müügist. Krediidi poolel tuleks kajastada kõik seda tüüpi tulud, mis on seotud põhivara müügiga nii töövõtjatele kui ka töötajatele. Põhivara müügist saadava tuluna tuleks käsitleda järgmist:

 1. põhivara, ehitusjärgus põhivara, immateriaalse põhivara, kinnisvarainvesteeringute ning immateriaalsesse ja juriidilisse varasse tehtud investeeringute müük;
 2. põhivara, poolelioleva põhivara ja immateriaalse põhivarana tehtud mitterahalised sissemaksed omandatud aktsiate või aktsiate eest;
 3. põhivara likvideerimisel tagasisaanud.

Järgmiseks kriteeriumiks on toetustest saadav tulu, toetused ja toetused. Kõnealused tulud hõlmavad peamiselt järgmist:

 1. keskeelarvest või kohaliku omavalitsuse organitelt toetustena saadud müügi- või tegevuskulude toetused;
 2. Nende objektide või nimetuste amortisatsiooniga paralleelselt teostatud põhivara ehitamise või arendustööde kulude rahastamiseks saadud toetuste, toetuste ja toetuste mahakantud osamaksed.

Viimaseks kriteeriumiks on muu tegevustulu. See kirje hõlmab kõiki vaieldamatuid tulusid, mida (majandus)üksus ei ole klassifitseerinud vastavalt ülaltoodud kriteeriumidele. Peamised majandustegevused, mida saab kajastada majandusüksuse muude tuludena, on järgmised:

 1. maha kantud, andeks antud või aegunud kohustused;
 2. tekkinud ümberhindluse mahakandmiste tühistamine nõuete osas võlgnike vastu, materiaalse käibevara väärtuse eest;
 3. saadud hüvitised, trahvid ja trahvid;
 4. annetus.

Muude tegevustulude arvestuse pidamisel peaksime tähelepanu pöörama vajadusele eristada antud üksuse vajadustele vastavaid pealkirju. Selline jaotus võib sisaldada näiteks vahet ettevõtte investeerimistegevuse ja põhitegevuse vahel. Kokkuvõttes on muud tegevustulud ettevõtte juhtimisega otseselt seotud tulud. Need esitatakse kasumiaruandes ja sisaldavad kõiki üksuse põhitegevusega kaudselt seotud tulusid, samuti muu hulgas tulud põhivara müügist või likvideerimisest või hüvitise või annetuste saamisest.