Välismaalt saadud laen – kas Poolas maksustatakse?

Teenistusmaksu

Laenuleping on üks populaarsemaid maksumaksjate sõlmitud lepinguid. Sellele tuleb tasuda tsiviilõiguslike tehingute maks. Teisest küljest võib huvitav selgitada välisriigist saadud laenu maksustaatust ja teha kindlaks, kas seda tüüpi lepinguid maksustatakse tsiviilõiguslike tehingute pealt Poola maksuga. Vaatleme seda selles artiklis.

Laenu ja PCC maks

Vastavalt Art. 1 klausel 1 punkt 1 lit. b) maksustatavate laenude puhul kehtivad raha- või kaubalaenulepingud, mis on märgitud ainult liigi järgi. Teisest küljest, vastavalt Art. Seaduse 4 punkti 7 kohaselt lasub maksu tasumise kohustus laenusaajal (laenusaajal).

Lisaks on tsiviilõiguslike tehingute maksustamise seaduses määratletud ka selle kohaldamisala territoriaalne ulatus. Noh, vastavalt Art. 1 klausel Seaduse § 4 kohaselt on tsiviilõiguslikud tehingud maksustatavad, kui nende esemeks on:

  1. Poola Vabariigi territooriumil asuvad asjad või Poola Vabariigi territooriumil teostatavad omandiõigused;
  2. välismaal asuvad asjad või välisriigis teostatavad omandiõigused, kui ostja elu- või asukoht on Poola Vabariigi territooriumil ja tsiviilõiguslik tehing on tehtud Poola Vabariigi territooriumil.

Analüüsides ülaltoodud sätte punkti 2, võib järeldada, et välislaen on Poolas maksustatav, kui on täidetud kolm tingimust:

  • laenu esemeks olevad esemed asuvad välismaal;
  • laenusaaja alaline asukoht on Poolas;
  • leping sõlmiti Poola territooriumil.

Siinkohal tasub viidata Poznańi provintsi halduskohtu 9. detsembri 2010. aasta otsuses III SA / Po 463/10 esitatud selgitustele:

"Art. Tsiviilseadustiku artikkel 720 ja kunst. 1 klausel 4 punkt 1 u.p.c.c. raha käsitletakse rahamärkide ja asjadena, mitte omandiõigusena, mille teostamine oleks raha mõju maksumaksja kontole.

Eeltoodu valguses on raha asi, mis välisriigi isiku laenu puhul on kas välispangas või välisriigi isiku käsutuses. Välisriigi isiku antud laenu puhul loetakse sularaha välismaal olevaks. Seega, kui eeldada, et laenusaaja alaline asukoht on Poolas, siis selgub, et analüüsitud juhul on täidetud kaks kolmest tingimusest välislaenu maksustamiseks Poolas. Seetõttu tuleb veel kaaluda küsimust, kus leping sõlmitakse.

Välismaalt saadud laen ja lepingu sõlmimise koht

Võtmeküsimuseks osutub lepingu sõlmimise koht. Levinuim lepingu sõlmimise vorm on selle sisu saatmine laenusaajale elektrooniliste sidevahendite (nt e-posti) kaudu, misjärel saadab laenusaaja laenuandjale lepingu allkirjastatud skaneeringu.

Sellega seoses ei analüüsi me aga mitte tsiviilõiguslike tehingute maksustamise seaduse sätteid, vaid tsiviilseadustiku sisu. Vastavalt Art. TsK 61 § 2 kohaselt esitatakse teisele isikule elektroonilisel kujul väljendatud tahteavaldus, kui see sisestatakse elektroonilisse sidevahendisse selliselt, et isik saab selle sisu lugeda. Kuid vastavalt Art. TsK 70 lg 2 kohaselt loetakse leping kahtluse korral sõlmituks kohas, kust pakkumuse esitaja saab selle aktsepteerimise deklaratsiooni ning kui taotleja nõustumisavaldusega tutvumine ei ole vajalik või pakkumine esitatakse elektroonilisel kujul - elukohas või pakkumuse esitamise asukohas lepingu sõlmimise ajal.

Sellest tulenevalt on välislaenu puhul, mille puhul pooltevaheline leping on sõlmitud elektroonilisel kujul, selle sõlmimise kohaks laenuandja elukoht. Tsiviilseadustiku sätete alusel loetakse, et elektrooniline leping on sõlmitud pakkuja, s.o laenuandja asukohariigis. Ülaltoodud olukord tähendab, et viimane tingimus, mis on sätestatud art. 1 klausel PCC seaduse 4 punkti 2 kohaselt ei ole lepingut sõlmitud Poola Vabariigi territooriumil, mis tähendab, et välismaalt saadud laen ei kuulu PCC-ga maksustamisele.

Esitatud seisukohta kinnitas muu hulgas Poznańi maksukoja direktor 31. oktoobri 2013 tõlgenduses, nr ILPB2 / 436-202 / 13-2MK:

Avalduses toodud asjaoludest nähtub, et taotlejal on võimalus sõlmida laenuleping Jaapani kodanikult. Laenuandja saadab laenusaajale laenupakkumise e-posti teel. Eeltoodust tuleneb, et kavandatav laenuleping sõlmitakse elektrooniliste sidevahendite, täpsemalt e-posti teel. Lepingu füüsiline allkirjastamine ja Laenuandjale posti teel saatmine on pooltevaheliste läbirääkimiste kõrval teisejärguline, tõendusliku iseloomuga.

Eeltoodud sätte kohaselt on elektroonilisel kujul taotluses kirjeldatud laenulepingu sõlmimise koha määravaks kriteeriumiks pakkuja elu- või asukoht lepingu sõlmimise ajal. Seega on käesoleval juhul laenulepingu täitmise (sõlmimise) kohaks Jaapan.

Tutvustame ülaltoodud probleemi näidetega.

Näide 1.

Poolas elav isik võtab laenu Saksamaal elavalt isikult. Laenuandjale kuuluvad rahalised vahendid on Poola pangas asuval pangakontol. Sel juhul vastavalt Art. 1 klausel TKS seaduse 4 punkti 1 kohaselt kuulub selline laenuleping PCC maksustamisele.

Näide 2.

Poolas elav isik võtab laenu Saksamaal elavalt isikult. Laenuandjale kuuluvad rahalised vahendid on Saksa pangas asuval pangakontol. Leping allkirjastatakse Poolas laenuandja visiidi ajal riiki. Sel juhul on ülioluline kindlaks teha, kus leping sõlmitakse. Tulenevalt asjaolust, et lepingu sõlmimise koht on Poola - laenulepingule tuleb tasuda PCC maks.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Näide 3.

Poolas elav isik võtab laenu Saksamaal elavalt isikult. Laenuandjale kuuluvad rahalised vahendid on Saksa pangas asuval pangakontol. Leping sõlmitakse elektrooniliselt. Sel juhul on ülioluline kindlaks teha, kus leping sõlmitakse. Tulenevalt asjaolust, et lepingu sõlmimise koht on Saksamaa, on vastavalt Art. 1 klausel TÜS seaduse 4 punkt 2 ei kuulu laenulepingule TKMS maksustamisele. Välislaenu ei maksustata PCC maksuga, kui vahendid olid välismaal ja leping sõlmiti väljaspool Poola Vabariigi territooriumi. Elektrooniliselt sõlmitud lepingute puhul eeldatakse, et lepingu sõlmimise kohaks on laenuandja elukohariik. Artiklit kokku võttes võib viidata, et kui raha on välislaenulepingu sõlmimise hetkel Poola Vabariigi territooriumil, siis tekib maksukohustus PCC valdkonnas. Siis pole vahet, kus leping sõlmitakse ja kus on lepingupoolte, eelkõige laenusaaja elukoht (asukoht). Olukord on teine, kui

«Laenu esemeks olev raha asub selle väljastamise hetkel välismaal. Sel juhul on peamine määrata laenulepingu sõlmimise koht.