Pensionieelse kaitsega hõlmatud töötaja ja töötamise vastunäidustused

Teenus

Ettevõtja, kes võtab töötaja tööle vastavalt tööseadustikule, on kohustatud enne tööle lubamist läbima esmase tervisekontrolli, mille viib läbi töömeditsiiniarst. Töötaja võib tööle asuda alles pärast seda, kui arst otsustab, et pakutaval ametikohal töötamiseks ei ole vastunäidustusi. Aga mis siis, kui pensionieelse kaitsega hõlmatud töötaja ei tohi oma praegust tööd teha?

Mida teha, kui pensionieelse kaitsega hõlmatud töötaja saab töötamise vastunäidustused?

Üle 30 päeva kestva haiguse tõttu töövõimetuse korral viiakse töötaja arstlikule kontrollile, et teha kindlaks tema praegusel ametikohal töövõime. Lisaks eelpool nimetatud uuringuliikidele läbib töötaja ka perioodilisi tervisekontrolli.

Tööandja ei tohi mingil juhul lubada töötajal töötada ilma kehtiva tervisetõendita, mis kinnitab, et konkreetsel ametikohal töötamiseks ei ole vastunäidustusi tervisekontrolli saatekirjas kirjeldatud töötingimustel. Saatekirja tervisekontrolliks (esmane, perioodiline ja järelkontroll) väljastab tööandja.

Kui kontroll- või perioodilise tervisekontrolli läbiv töötaja saab tööarstilt tõendi praegusel ametikohal töötamise vastunäidustuste kohta, siis tööandja peab sellele olukorrale reageerima.

Ta võib näiteks töötaja sõltuvalt tema tervislikust seisundist üle viia teisele tööle või temaga töölepingu üles öelda. Lepingu võib üles öelda deklaratsiooniga etteteatamistähtaja järgimisega (nn. töölepingu ülesütlemine etteteatamistähtajaga).

Kas töötajaga on võimalik tööleping üles öelda pensionieelse kaitse ajal?

Vastavalt Art.Tööseadustiku § 39 kohaselt ei saa tööandja enne vanaduspensioniikka jõudmist töölepingut üles öelda töötajaga, kes ei ole vanem kui 4 aastat, kui töötamise periood võimaldab tal selle vanuseni jõudmisel saada õigust vanaduspensionile. .

Eelpensioni kaitse ei kehti töötajatele, kes on saanud õiguse pensionile täieliku töövõimetuse tõttu, samuti tööandja pankroti väljakuulutamise või likvideerimise korral.

Näide 1.

Jan Kowalski töötab tähtajalise töölepingu alusel. Vanaduspensioniikka jõudmisest on tal puudu 3 aastat, kuid tööleping lõpeb aasta enne vanaduspensioniikka jõudmist. Perioodilistel läbivaatustel sai hr Jan töötervishoiuarstilt vastunäidustused oma praeguse töö tegemiseks. Talle ei kehti eelpensioni kaitse, kuna töötamise aeg ei võimalda tal vanaduspensionile vanaduspensioniikka jõudmisel saada õigust. Sellisel juhul võib tööandja töölepingu üles öelda.

Nagu märkis Riigikohus 18. detsembri 2014. aasta otsuses (toimiku viitenumber II PK 50/14): Vallandamise kaitse kehtib ainult nendele töötajatele, kelle vanaduspensioniiga saabub mitte varem kui tähtajalise lepingu lõppemine.

Näide 2.

Stanisław Nowak võetakse tööle tähtajatu töölepingu alusel füüsilise töölisena. Tal on pensionieast puudu 2 aastat. Aprillis vigastas ta linnapargis kõvale pinnale kukkudes selgroogu. Ta oli 2 kuud haiguslehel. Pärast haiguslehe lõppu sai ta tööandjalt saatekirja tervisekontrolli seoses üle 30 päeva kestnud töövõimetusega.

Pärast analüüse sai hr Stanisław tööarstilt vastunäidustused praegusel ametikohal töötamiseks.

Hr Stanisław omab pensionieelset kaitset (vastavalt tööseadustiku artiklile 39), tal ei ole tekkinud õigust töövõimetuspensionile ning tööandja ei ole välja kuulutanud pankrotti ega likvideerimist, mistõttu ei saa ta töölepingut üles öelda. Samuti ei saa teda lubada praegusel ametikohal töötada. Ta võib pakkuda talle tema seisundile vastavat alternatiivset ametikohta.

Tööandja ei saa pensionieelse kaitsega hõlmatud töötajaga töölepingut üles öelda. Erandjuhtudel võib ta töö- või tasustamistingimused üles öelda ainult (tööseadustiku artikkel 43), kui ülesütlemine on muutunud vajalikuks:

  • kehtestada uued tasustamiseeskirjad, mis kehtivad kõikidele töötajatele, kes töötavad konkreetse tööandja juures või rühmas, kuhu töötaja kuulub, või

  • jooksva töö tegemise võime kaotus või selle tegemiseks vajalike õiguste kaotus töötaja süül, mida kinnitab arstitõend.

Kui tehakse kindlaks, et tähtajatu töölepingu ülesütlemine on põhjendamatu või rikub töölepingu ülesütlemise sätteid, otsustab töökohus vastavalt töötaja taotlusele etteteatamise ebatõhususe ning kui töölepingu lõpetamise tingimused on täidetud. leping on juba lõpetatud - töötaja tööle ennistamisel eelmistel tingimustel või hüvitamisel (tööseadustiku artikkel 45 lg 1).

Tööle ennistamise tulemusena tööle asunud pensionieelse kaitse alla kuuluval töötajal on õigus saada tasu kogu töötuna oleku aja eest.