Raamatupidamisasutustele kehtis rahapesuvastane regulatsioon

Raamatupidamisarvestused

31. juulil 2021 laiendati sätteid üksikasjalikult kohaldama ja rahapesu tõkestamiseks kohustatud isikute ringi. Alates sellest kuupäevast hakkab see kohustus hõlmama kõiki raamatupidamisbüroosid, st mitte ainult raamatupidamist, vaid ka tulude ja kulude maksuraamatuid. Seega vaadake lähemalt, kuidas rahapesuvastased seadused teie kontoreid mõjutavad!

Väikesed raamatupidamisbürood kui kohustuslik asutus

Kohustatud asutustena nimetatud üksuste kategooriatele kehtivad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega pandud kohustused.

Siiani hõlmas see kataloog raamatupidamisteenuste või maksunõustamise valdkonna maksunõustajaid ja vannutatud audiitoreid.

Selline sisu tähendas, et tulude ja kulude maksuraamatut pidanud raamatupidamisbüroodele eelnimetatud seaduse sätted ei kehtinud.

Alates 31. juulist 2021 lisandusid kohustatud asutuste kataloogi ettevõtjad seaduse – ettevõtjaseaduse tähenduses, kelle põhitegevuseks on deklaratsioonide koostamise, maksuraamatu pidamise, nõustamise, arvamuse andmise või teenuste osutamine. selgitused maksu- või tolliõiguse valdkonnas, mis ei ole muud kohustatud asutused (seaduse artikli 2 lõike 1 punkt 15a).

Sellest tulenevalt olid kõik raamatupidamisbürood alates sellest kuupäevast kaetud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud kohustustega. Alates 31. juulist 2021 hakkab kehtima nn Kohustatud asutusteks liigitati väikesed raamatupidamisbürood, st tulude ja kulude maksuarvestust pidavad üksused.

Raamatupidamisbüroode kasutatav finantstagatis

Väikeste raamatupidamisbüroode asutusena tunnustamise tulemusena on neil kohustus rakendada rahalise tagatise meetmeid.

Esiteks tuvastavad üksused ärisuhete või juhutehinguga seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riski ning hindavad tuvastatud riski taset. Kohustatud asutused rakendavad rahalise tagatise meetmeid ulatuses ja intensiivsusega, võttes arvesse tuvastatud majandussuhete või juhutehinguga seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riski ja selle hinnangut.

Lisaks dokumenteerivad kohustatud asutused majandussuhete või juhutehinguga seotud tuvastatud rahapesu ja terrorismi rahastamise riski ja selle hinnangu, võttes eelkõige arvesse asjaolusid, mis on seotud:

 1. kliendi tüüp;

 2. geograafiline piirkond;

 3. konto sihtkoht;

 4. toodete, teenuste liik ja nende levitamise meetodid;

 5. kliendi poolt hoiustatud vara väärtuste tase või tehtud tehingute väärtus;

 6. ärisuhte eesmärk, regulaarsus või kestus.

Esitatud sätted on seotud kliendi riskianalüüsiga. Sellega seoses tasub selgitada, kuidas seadus kliendi mõistet mõistab. Noh, selle all mõeldakse füüsilist isikut, juriidilist isikut või juriidilise isiku staatuseta organisatsiooniüksust, kellele kohustatud asutus osutab teenuseid või kelle jaoks ta teostab oma kutsetegevuse alla kuuluvaid tegevusi, sh millega kohustatud asutus asutab majandustegevuse suhetes või kelle nimel teeb juhutehingu.

Kliendi all ei mõisteta mitte ainult isikut, kellega raamatupidamisbüroo teeb püsivat koostööd, vaid ka inimest, kelle jaoks ta teeb juhutehingu.

Täiendavad sätted näitavad, et kohustatud asutused kohaldavad rahalise tagatise meetmeid järgmistel juhtudel:

 1. majandussuhete loomine;

 2. juhutehingu tegemine:

  1. mille ekvivalent on 15 000 eurot või rohkem, olenemata sellest, kas tehing tehakse ühe toiminguna või mitme toiminguna, mis näivad olevat seotud, või

  2. mis on rahaülekanne summas, mis ületab 1000 eurot;

 3. juhusliku sularahatehingu tegemine summas 10 000 eurot või rohkem, sõltumata sellest, kas tehing tehakse ühe toiminguna või mitme toiminguna, mis näivad omavahel seotud olevat – kohustatud asutuste puhul;

 4. panuste tegemine ja 2000 euro väärtuses või suuremate võitude saamine, sõltumata sellest, kas tehing tehakse ühe toiminguna või mitme toiminguna, mis näivad olevat omavahel seotud;

 5. rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus;

 6. kahtlused seni saadud kliendi tuvastamise andmete õigsuses või täielikkuses.

Tulenevalt asjaolust, et väikesed raamatupidamisbürood kuuluvad kohustatud asutuste subjektiivsesse ulatusse, vastutavad nad rahalise tagatise eest kuni 31. juulini 2021.

Siseturvalisuse kord raamatupidamises ja rahapesu tõkestamine

Teiseks korralduslikuks kohustuseks on vajadus juurutada raamatupidamisbüroodes rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise kord.

Kohustatud asutuse sisekord määratleb, võttes arvesse teostatava tegevuse laadi, liiki ja suurust, kohustatud asutuses kohaldatavad käitumisreeglid ning sisaldab eelkõige:

 1. rahapesu ja terrorismi rahastamise riski vähendamiseks ning tuvastatud rahapesu või terrorismi rahastamise riski nõuetekohaseks maandamiseks võetud meetmed või tegevused;

 2. antud ärisuhte või juhutehinguga seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riski tuvastamise ja hindamise reeglid, sealhulgas eelnevalt tehtud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskianalüüsi kontrollimise ja ajakohastamise reeglid;

 3. meetmed, mida rakendatakse asjassepuutuva ärisuhte või juhutehinguga seotud tuvastatud rahapesu või rahalise ringluse riski nõuetekohaseks juhtimiseks;

 4. rahalise tagatise meetmete rakendamise põhimõtted;

 5. dokumentide ja teabe säilitamise eeskirjad;

 6. tööülesannete täitmise reeglid, sh peainspektorile tehingute ja teadete kohta teabe andmine;

 7. kohustatud asutuse töötajate seas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise sätete tundmise levitamise põhimõtted;

 8. rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise sätete tegelikest või võimalikest rikkumistest teatamise eeskirjad töötajate poolt;

 9. kohustatud asutuse tegevuse sisekontrolli või järelevalve põhimõtted rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise sätete ning sisekorras sätestatud käitumisreeglite järgimise üle.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Lõpetuseks tasub märkida, et raamatupidamisbürood on kohustatud määrama isikud, kes vastutavad seaduses sätestatud ülesannete täitmise eest. Lisaks määravad kohustatud asutused juhtival ametikohal töötava töötaja, kes vastutab kohustatud asutuse ja selle töötajate ning muude kohustatud asutuse heaks tegevust teostavate isikute tegevuse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise sätete järgimise eest. Alates 31. juulist 2021 on kõik raamatupidamisbürood kohustatud kehtestama oma sisemise finantstagatise korra. Võttes arvesse esitletud määrusi, tuleb märkida, et alates 31. juulist 2021 hakkab kehtima nn. väikesed raamatupidamisbürood on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud rahalise tagatise vallas kehtestanud mitmeid uusi kohustusi.