Majandustegevusest saadavate tulude jaotamine põllumajandustegevusele ja maksuvabastus

Teenistusmaksu

Ettevõtlusvabadus väljendub ka selles, et üksus võib samal ajal tegeleda põllumajandusliku ja majandustegevusega. Lisaks on võimalik majandustegevusest saadavaid tulusid suunata põllumajandustegevusele. Seetõttu kaalume, kas sellisel juhul võib ettevõtlusest saadud tulule maksuvabastuse kohaldada.

Põllumajanduslik tegevus ja majandustegevus

Alguses toodud probleemi analüüsitakse sularahaseaduses sätestatu alusel.

Oletame, et tegemist on aktsiaseltsiga, mis tegeleb nii majandus- kui ka põllumajandustegevusega. Peamiselt tegeletakse põllumajandusliku tegevusega, seetõttu suunatakse majandustegevusest saadav tulu põllumajandustegevuse vajadusteks.

Kõigepealt juhime tähelepanu sellele, et vastavalt Art. 2 klausel TMS 1 punkti 1 kohaselt ei kohaldata seaduses sätestatut põllumajanduslikust tegevusest saadud tulule, välja arvatud põllumajandusliku tootmise eriosakondade tuludele.

Seetõttu tasub kaaluda, millal on meil käibemaksu mõistes tegemist põllumajandusliku tegevusega.

Põllumajandusliku tegevuse mõiste ettevõtte tulumaksu mõistes on määratletud artiklis. 2 klausel 2 seaduse, mille kohaselt põllumajanduslik tegevus § tähenduses. 1 punkt 1 on tegevus, mis seisneb töötlemata (looduslikus) olekus taimsete või loomsete saaduste tootmises oma põllukultuurist või aretuses või aretuses, sealhulgas seemne, puukooli, aretus- ja paljundusmaterjali tootmine, köögiviljakasvatus põllul, kasvuhoone ja fooliumi all, taimekasvatus dekoratiiv-, kultuur- ja viljapuuaiaseened, loomade, lindude ja kaubanduslike putukate aretus ja seemnematerjali tootmine, tööstus- ja põllumajandusloomade tootmine ja kalakasvatus, samuti tegevus, mille käigus on minimaalsed kokkuostetavate loomade pidamise perioodid ja taimed, mille jooksul nende bioloogiline kasv toimub, on vähemalt:

  1. kuu - taimede jaoks,

  2. 16 päeva – hanede ja partide üliintensiivse spetsialiseeritud nuumamise korral,

  3. 6 nädalat – muude tapalindude puhul,

  4. 2 kuud - teistele loomadele

- alates ostukuupäevast.

Kulumaksuga ei maksustata põllumajanduslikku tegevust, mis vastab seaduses sätestatud nõuetele.

Põllumajandustegevus maksustatakse sularahamaksuga

Nagu eelnevalt märkisime, on tulumaksust vabastatud ainult põllumajandustegevusest saadud tulu. See puudutab kunstis definitsioonis sisalduvate piiride poolt määratud tegevust. 2 klausel 2 sularahamaksu seaduse.

Maksuvabastust ei kohaldata aga tuludele, mis tulenevad põllumajandustegevuse või põllumajandusliku tootmisega seotud tegevusest. Põllumajandustegevusest saadav tulu sisaldab tulu, mis on saadud (ja mitte "seotud") artiklis loetletud tegevustest. 2 klausel 2 sularahamaksu seaduse. Atribuut "seotud" konkreetse sissetulekuallikaga ei tähenda, et see pärineb sellest allikast.

Seetõttu ei kehti maksuvabastus tuludele, mis on saadud põllumajandustegevusega seotud teenuste osutamisest, nagu näiteks põllumajandustehnikaga teenuste osutamine või selliste komponentide tasu eest müük. Ettevõtte tulumaksuga maksustatakse mittepõllumajanduslikust tegevusest saadavat tulu.

Esitatud teesi kinnituseks võib meenutada Sotsiaalkindlustusameti direktori 14. augusti 2018 (nr 0111-KDIB2-1.4010.232.2018.1.MJ) tõlgendust:

Analüüsides esitatud asjaolusid ja tulevasi sündmusi eelnimetatud maksuseaduse sätete, eelkõige põllumajandusliku tegevuse definitsiooni kontekstis, tuleb tõdeda, et taotleja poolt saadud tulud on saadud: põllumajandusmaa rendilt (arendatud ja väljaehitamata) ning põllumajanduslikuks tegevuseks ettenähtud põllumajandusmasinate ja -seadmete rent ja müük, samuti tulevikus välistele isikutele osutatavad põllumajandusteenused, vaatamata nende seotusele taotleja poolt teostatava põllumajandusliku tegevusega, ei kujuta endast tulu põllumajandustegevusest, vaid ainult selle tegevusega seotud tulud.

Kokkuvõtteks olgu öeldud, et taotluses kirjeldatud tulusid ei saa käsitleda sularahaseaduse kohaldamisalast välja jäetuna vastavalt art. 2 klausel 1 käesoleva seaduse punkt 1. Eespool tulud maksustatakse seega ettevõtte tulumaksuga”. Tuleb rõhutada, et mittepõllumajanduslikust tegevusest saadud tulu, isegi kui see on seotud põllumajandusliku tegevusega, maksustatakse ettevõtte tulumaksuga.

Majandustegevusest saadavate tulude jaotamine põllumajandustegevuse vajadusteks ja maksuvabastus

Sularahamaksu seaduses oli säte, mis võimaldas vabastada majandustegevusest saadud tulu, kui see eraldati põllumajanduslikuks tegevuseks.

See puudutab Art. 17 sek. Sellest maksust vabastati tulumaksuseaduse 1 punkt 4e, mis sätestas, et maksumaksja tulu, mis on saadud mittepõllumajanduslikust tegevusest, sealhulgas põllumajandusliku tootmise eriosakondadest, nende maksumaksjate poolt põllumajanduslikuks tegevuseks eraldatud osas.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Maksumaksja maksuvabastuse kasutamise tingimuseks oli tema põllumajanduslikust tegevusest saadud tulu suurus, mis pidi moodustama vähemalt 60% sellise maksumaksja igat liiki tegevusest saadud kogutulust.

Siiski tuleb selgelt rõhutada, et see säte kehtis ainult 2017. aasta detsembri lõpuni. Seevastu alates 1. jaanuarist 2018 kehtib Art. 17 sek. 1 sularahamaksu seaduse punkt 4e on tunnistatud kehtetuks.

Seaduse muutmise seaduse eelnõu põhjenduses, millega tunnistati kehtetuks eelnimetatud säte, loeme, et art. 17 sek. Seaduse 1 punkt 4e sisaldas elementi, mis tingis mittepõllumajandusliku majandustegevuse võimaliku maksustamise puudumise.

Näide 1.

Osaühing. ta tegeleb samal ajal majandus- ja põllumajandustegevusega. Majandustegevus moodustab 10% kogutuludest. Ettevõtte tulud on täielikult suunatud põllumajandustegevusele. Sellest hoolimata on ta kohustatud tasuma äritegevuselt sularahamaksu ja esitama selle kohta iga-aastase CIT-8 deklaratsiooni. Praeguses õigusolukorras maksustatakse põllumajandusliku ja muu kui põllumajandusliku tegevusega tegeleva maksumaksja puhul sellelt muult tegevuselt saadud tulult CIM.

Liikudes edasi meie analüüsi kokkuvõtte juurde ja samas selgitades alguses välja toodud küsimusi, tuleb märkida, et praegu paralleelselt põllumajandus- ja majandustegevusega tegelevatele üksustele ette nähtud maksuvabastust enam ei eksisteeri.

Eeltoodu tähendab, et olenemata mittepõllumajanduslikust ettevõtlusest saadava tulu jaotamise viisist tuleb maksumaksjal sellelt kontolt siiski tasuda KM. Seda ka juhul, kui need vahendid suunatakse põllumajanduslikule tegevusele, mis ei kuulu sularahamaksuga maksustamisele.