Koondatud töötajate arv kasvab ja töötu abiraha on endiselt madal!

Co-Suuruse Muutmine

Pidevalt langeva tööpuuduse ajad on kahjuks möödas. Epideemia jätkumine mõjutas oluliselt koondatud inimeste arvu. Vallandamised hõlmavad nii töölepingu kui ka tsiviilõiguslike lepingute alusel tööle võetud töötajaid. Tööpuudus tähendab koondatud inimeste jaoks rahaliste vahendite puudust. Töölt vallandatud inimene võib arvestada töötutoetusega, kuid selle summa on ebanormaalselt väike. Kas valitsuse pakutavad mitmed toetusvormid eeldavad rahalist abi töötutele? Kahjuks ei ole vastus lohutav.

Töötushüvitis Poolas

Poolas võis aastaid märgata töötute arvu olulist langust. 2020. aasta alguses ulatus töötuse määr 5,5%ni, mis tähendab 922,2 tuhat. töötud inimesed.

Töötu abiraha makstakse piirkonna tööbüroos registreeritud töötutele. Töötushüvitist makstakse iga kalendripäeva eest pärast 7 päeva möödumist pädevas tööhõiveametis registreerimisest. Praegu on Poolas haigushüvitise maksimumsumma vaid 861,40 Poola zlotti hüvitise saamise õiguse esimese 3 kuu eest ja järgnevate kuude eest 676,40 zlotti. Need summad on ette nähtud inimestele, kelle tööstaaž oli enne tööhõiveametis registreerimist 5–20 aastat.

Inimesed, kellel oli enne registreerimist lühem staaži, saavad vastavalt väiksemat hüvitist.

Võrdluseks - enamikus EL-i liikmesriikides ei ole töötutoetus selle laekumise esimestel kuudel väiksem kui 50% töötuks jäämisele eelnenud perioodi palgast. Luksemburg on selge liider inimväärsete töötu abirahade vallas, kus selle inimeste grupi hüvitis moodustab 80% töötasust, mitte rohkem kui 250% miinimumpalgast, s.o 5177,75 eurot kuus.

Lewica esitatud seaduseelnõu kõrgemate töötushüvitiste kohta

Siiani ei ole ükski valitsuse pakutud kriisivastastes kilpides sisalduvatest soodustustest ega toetusvormidest katnud töötushüvitisi. Toetuse suurus jääb kogu aeg samaks. Tasub aga meenutada, et alates 23. aprillist on Seaduste väljaandes vasakpoolsete esitatud ettepanek. Vasakpoolsed esitasid 23. aprillil 2020 riigikogu kriisitoetuste eelnõu, mille raames tehakse ettepanek tõsta töötutoetust. Eelnõu näeb ette töötutoetuse suuruse suurendamise 50%-ni endise töötaja viimase töötasu summast, kuid see summa ei või olla väiksem kui 70% maksmise päeval kehtinud töötasu alammäärast. kasust. Samas ei oleks see summa suurem kui 50% sellele kuupäevale eelneva kvartali keskmisest palgast.

Vasakpoolsete projekt näeb ette ka võimaluse juurutada nn täiendav "erakorraline" rahaline hüvitis. Eeldatav väljamakseaeg on koroonaviiruse pandeemia põhjustatud majanduskriisi algusfaas.

Poola töötute olukord pole seni paranenud. Kui vasakpoolsete esitatud ettepanek vastu võetakse, võib koroonaviiruse ajastul vallandatud inimeste elatustase oluliselt tõusta. Selle valdkonna vasakpoolset tiiba toetab ka Poola ametiühingute liit, kes on aastaid nõudnud töötute poolakate elujärje parandamist.