Põllumeestelt ostude arvestus – tasub teada

Teenistusmaksu

Viimastel aastatel on põllumajandustegevus ja põllumajanduslik töötlemine väga kiiresti arenenud. Selle põhjuseks on põllumajandustegevuse strateegiline tähtsus, aga ka asjaolu, et suuremat osa sellest juhivad üksikud talupidajad ja seda käsitletakse erinevalt majandustegevusest. Kuidas praegu põllumeestelt ostude arveldamine välja näeb?

Põllumajandustegevus - käibemaks

Vastavalt Art. 15 sek. Kauba- ja teenustemaksu seaduse 1 kohaselt on maksumaksjateks juriidilised isikud, juriidilise isiku staatuseta organisatsiooniüksused ja füüsilised isikud, kes teostavad iseseisvalt käesoleva seaduse §-s nimetatud majandustegevust. 2, olenemata selle tegevuse eesmärgist või tulemusest.

Lõigu alusel Viidatud artikli lõikes 2 käsitletakse majandustegevuse all igasugust tootjate, kauplejate või teenuseosutajate, sealhulgas loodusvarade koristajate ja põllumeeste tegevust, samuti vabakutselise tegevust. Majandustegevus hõlmab eelkõige tegevust, mis seisneb kaupade või immateriaalse vara pidevas kasutamises ärilistel eesmärkidel. Käibemaksuseadusest leiame ka põllumajandusliku tegevuse definitsiooni.Põllumajandustegevus hõlmab taime- ja loomakasvatust, sealhulgas seemnete, puukoolide, aretus- ja paljundusmaterjali tootmist, juurvilja-, maa-, kasvuhoone- ja fooliumitootmist, dekoratiivtaimede, kultuur- ja viljapuuseente tootmist, loomade aretamist, aretamist ja seemnematerjali tootmist , linnud ja tarbeputukad, tööstuslik või talu tüüpi loomakasvatus ning kalade ja muude vees elavate organismide kasvatamine ja aretamine, samuti kasvatamine kasvuhoonetes ja köetavates fooliumtunnelites, seente ja nende seeneniidistiku kasvatamine, taimede kasvatamine "in vitro" , kodulindude aretamine ja kasvatamine tapa- ja munemisfarmides, linnuhaudejaamades, karusnaha- ja laboriloomade aretus ja kasvatamine, vihmausside, entomofaagide ja siidiusside kasvatamine ja aretamine, mesilate pidamine ja muude loomade kasvatamine ja kasvatamine väljaspool farmi ning metsa müük ja jahitooted, välja arvatud troopilistest puudest (PKWiU 02.20.13.0) ja bambusest (PKWiU ex) pärinev ümarpuit 01.29.30.0), samuti põllumajandusteenuste osutamine. (vt KMS art 2 punkt 15).

Võttes arvesse tsiteeritud majandustegevuse mõiste definitsiooni, tuleks arvestada, et põllumajandustegevus kuulub majandustegevuse mõiste alla.

Kindlasummaline talunik

Vastavalt Art. 15 sek. Käibemaksuseaduse § 4 kohaselt on ainult põllumajandus-, metsa- või kalatalu pidava füüsilise isiku puhul maksumaksjaks isik, kes esitab §-s nimetatud registreerimistaotluse. 96 sek. Seega selleks, et põllumees oleks käibemaksukohuslane, peab ta end registreerima. Enamasti oleme aga ühenduses põllumeestega, kes sellist teadet ei esita. Sellises olukorras peetakse põllumajandustootjat kindla maksumääraga põllumajandustootjaks. Kindla maksumääraga põllumajandustootjaks loetakse põllumajandustootjat, kes tarnib oma põllumajanduslikust tegevusest saadud põllumajandussaadusi või osutab põllumajandusteenuseid, kellele kehtib maksuvabastus vastavalt artiklile. 43 § 1 punkt 3, välja arvatud põllumajandustootja, kes on eraldi määruste alusel kohustatud pidama raamatupidamisraamatuid.

Põllumajanduse erand

Kindla maksumääraga põllumajandustootjate puhul peavad nad teostama maksuvabastust. Maksust on vabastatud kindla maksumääraga põllumajandustootja poolt oma põllumajandustegevusest saadud põllumajandustoodete tarnimine ja kindla maksumääraga põllumajandustootja põllumajandusteenuste osutamine.

Eeltoodut arvestades on kindla maksumääraga põllumajandustootja maksust vabastamine oma olemuselt objektiivne ja subjektiivne. Seega on käibemaksust vabastatud ainult kindla maksumääraga põllumajandustootjad ja ainult põllumajandusteenuste osutamise ja põllumajandustoodete tarnimise osas. Ülejäänud üksused kuuluvad maksustamisele vaatamata asjaolule, et nad tarnivad põllumajandustooteid või osutavad põllumajandusteenuseid. Lisaks muud liiki kindla maksumääraga põllumajandustootja teostatavad tegevused, mis ei anna talle õigust objektiivsele maksuvabastusele (nt äritegevus, põllumajandussaaduste tarnimine, välja arvatud oma toodang, muude teenuste osutamine kui põllumajanduslik) , maksustatakse nende tegevuste jaoks sobivate määradega.

Kindlasummalistelt põllumeestelt ostude arvestus

Aktiivse käibemaksukohustuslasena registreeritud maksumaksja, kes ostab põllumajandussaadusi kindla maksumääraga põllumajandustootjalt, väljastab nende toodete ostu tõendava arve kahes eksemplaris. Originaalarve antakse üle tarnijale. Põllumajandussaaduste ostmist dokumenteerivale arvele tuleks märkida "käibemaksuarve RR" ja vähemalt loetleda, milliseid elemente see peaks sisaldama (vt KMS art 116 lg 2). Alates 2019. aasta septembrist saab KM RR arve sisaldada vähem andmeid, käibemaksu RR arve ei pea enam sisaldama:

  • tarnija isikutunnistuse number või muu tema isikut kinnitav dokument,
  • selle dokumendi väljaandmise kuupäev ja dokumendi väljastanud asutuse nimi.

Lisaks saab arveid ja deklaratsioone kindla maksumääraga põllumajandustootja staatuse kohta väljastada ja saata elektroonilisel kujul.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Arvel pole maksetähtaega

Seni on ostja sisendkäibemaksu kindlasummalise maksutagastuse võrra suurendamise üheks tingimuseks põllumajandussaaduste eest tasumisele kuuluva summa, sealhulgas kindlasummalise maksutagastuse summa, tasumine kindla maksumääraga põllumajandustootjale. pangakontole hiljemalt 14. päeval ostukuupäevast. Erandkorras võis üksus arveldada maksu teisiti olukorras, kus põllumees sõlmis põllumajandussaadusi ostva üksusega lepingu, milles määras pikema maksetähtaja. Hilisemal tasumisel on maksuhalduri hinnangul maksumaksja kaotanud õiguse sisendkäibemaksu kindlasummalise tagasimakse võrra suurendada.

Ülaltoodud säte oli vastuoluline. Kohtud leidsid, et maksumaksja ei kaotanud eelnimetatud õigust (nt Riigihalduskohtu 9. mai 2013. a otsus, toimiku viitenumber I FSK 709/12).

Praegu pole maksekuupäeval tähtsust. Ühekordne tagasimakse suurendab ostja sisendkäibemaksu perioodi eest, mil põllumajandussaaduste eest tasutakse, sh ühekordse maksutagastuse summat. Seega on praegu kõige olulisem põllumajandussaaduste eest tasumine. Maksmine tuleb ikkagi teha kindlasummalise põllumajandustootja pangakontole. Pärast muudatusi saab aga tasuda ka hoiu-laenuühistu kontole, mille liige põllumees on.

Kasu põllumajandussaadusi ostvatele maksumaksjatele

Kasutame näidet maksumaksja eeliste illustreerimiseks.

Näide 1.

Maksumaksja juhib köögiviljade kokkuostuettevõtet. 15. oktoobril 2019 ostis ettevõtja ühe kindlasummalise talupidaja käest sibulat ja porgandit. Arvetel on tasumise tähtajaks määratud 14 päeva. Maksumaksja tegi makse aga alles 14. detsembril 2019. Kuidas peab maksumaksja ülaltoodud tehingut arveldama?

Uute reeglite kohaselt on ettevõtjal võimalik tasutud ühekordse summa võrra sisendkäibemaksu tõsta, kuigi 14-päevase maksetähtaja jooksul ei tasutud.

Sel juhul võib aga sisendkäibemaksu tõsta alles detsembris ehk tasumise kuul. Käibemaksu RR arvete väljastamise ja kindla maksumääraga deklaratsiooni arveldamise reeglid kehtivad ka kindla maksumääraga põllumajandustootja poolt maksumaksjatele põllumajandusteenuse osutamisel. Muutusi tuleb hinnata väga positiivselt. Maksumaksjad peavad saama kindla maksumääraga põllumajandustootjalt vähem andmeid ning neil on ka lihtsam aru pidada põllumajandustootjale makstud kindla maksumääraga maksu tagastamise kohta.