Käsundilepingu lõpetamine - ülesütlemise võimalikud vormid

Teenus

Käsundileping kui üks tsiviilõiguslikest lepingutest on tüüptöölepingust paindlikum, mistõttu on see tööandjate seisukohalt palju atraktiivsem (kuna kasulikum) töötamise vorm. Kõige populaarsem on see üliõpilaste seas, sest teatavasti ei kaasne sellega sotsiaalmaksu tasumist. Mis on käsunduslepingu lõpetamine?

Käsundilepingu lõpetamine ja üldtunnused

Vastavalt tsiviilseadustiku sätetele võib käsunduslepingu ülesütlemise esitada kumbki pool, sõltumata sellest, milliseks perioodiks see sõlmiti. Pärast etteteatamist lõpetatakse käsundusleping koheselt. Käsundilepingu aluseks on vastastikuse usalduse põhimõte, sh sel põhjusel on kohene lõpetamine lubatud.

Käsundilepingu lõpetamine ja kahju hüvitamise kohustus

Käsundilepingu kohese lõpetamise võimalus toob kaasa asjaolu, et teatud asjaoludel võib pooltel olla õigus hüvitisele (nt kui lepingus on ette nähtud leppetrahvid). Nimelt on mõjuval põhjusel lepingu üles öelnud käsundiandjal kohustus hüvitada töövõtja poolt lepingu täitmiseks tehtud kulutused. Lisaks, kui üks pooltest ütles käsunduslepingu üles ilma mõjuva põhjuseta, võib sellega kaasneda lepingu ülesütleva poole kahju hüvitamine, kui kahju tekkis.

Käsundilepingu lõpetamine - ülesütlemise vormid

Käsundileping tuleks lõpetada sellisel kujul, nagu leping sõlmiti – seega kui pooled kirjutasid lepingule alla kirjalikult, peaks ka ülesütlemine toimuma selles vormis. Lepingu lõpetamise tingimuseks on ka see, et see tuleb esitada sellisel kujul, et teine ​​pool saaks selle sisu hõlpsasti lugeda.