Osamakse faktooringutehingutes – oluline info!

Veebisait

Ettevõtjate hinnangul on üks suuremaid probleeme ettevõtte juhtimisel liiga pikad maksetähtajad - esinevad muuhulgas suurettevõtetega sõlmitud lepingutes. Finantslikviidsuse parandamiseks otsustavad ettevõtjad kasutada faktooringuteenuseid. Kuidas arveldada käibemaksu, kasutades faktooringutehingutes jagatud makset? Kontrollima!

Faktooringuteenus – mis see on?

Faktooringuteenused pole Poola seadustes defineeritud ja kuuluvad nn nimeta lepingud. Klassikaline faktooring seisneb reeglina selles, et Faktor kannab nõude Faktorile üle ning Faktor kohustub Faktorile tasuma selle nimiväärtuse, millest on maha arvatud allahindlus, arvestades faktori tasu ning osutama Faktorile lisateenuseid. Tuleb rõhutada, et faktooringulepingu mõju on võlausaldaja vahetumine. See muudatus tehakse tsiviilseadustiku (TsÜS) sätete alusel. Vastavalt Art. Tsiviilseadustiku § 509 kohaselt võib võlausaldaja ilma võlgniku nõusolekuta nõude kolmandale isikule üle anda (üleandmine), kui see ei oleks vastuolus toimingu, lepingureservatsiooni või vastutusega. Eeltoodust järeldub, et klassikalise faktooringu põhiolemuseks on õigustatud subjekti (võlausaldaja) muutumine nõuete loovutamise (ülekandmise) tulemusena. Ka pöördfaktooringu puhul toimub muutus võlausaldaja isikus, ainult et see muutus toimub art. Tsiviilseadustiku artikkel 518.

Faktooringuleping, olenemata sellest tulenevast mõjust, st võlausaldaja ja sordi muutumisest, võib seda pakkuvale üksusele kaasa tuua ka muid tagajärgi, nt kohustuse anda teisele poolele finantseering või säilitada oma. asulad. Seetõttu võib see leping sisaldada ka teistele õigussuhetele, nt laenu- või krediidilepingutele, iseloomulikke elemente.

Kuidas faktooringuteenus käibemaksuga maksustatakse?

Vastavalt Art. 5 sek. Kauba- ja teenuste maksuseaduse (edaspidi käibemaksuseadus) 1 punkti 1 kohaselt maksustatakse käibemaksuga muu hulgas kaupade tarnimine tasu eest ja teenuste osutamine tasu eest riigi territooriumil.

Vastavalt Art. 7 sek. Käibemaksuseaduse 1 §-s nimetatud kauba kohaletoimetamise teel. 5 sek. 1 punkt 1 tähendab kauba omanikuna käsutamise õiguse üleandmist, sealhulgas muid nimetatud sätte sisus üksikasjalikult loetletud tegevusi.

Kuid vastavalt Art. 8 sek. 1 §-s nimetatud teenuste osutamise kaudu. 5 sek. Käibemaksuseaduse 1 punkti 1 all mõistetakse mis tahes teenust füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või juriidilise isiku staatuseta organisatsiooniüksusele, mis ei ole kaubatarne KMS tähenduses. 7, sealhulgas:

  1. immateriaalsele varale õiguste üleandmine, sõltumata õigustehingu teostamise vormist;
  2. kohustus hoiduda toimingu tegemisest või taluda toimingut või olukorda;
  3. teenuste osutamine vastavalt tema nimel tegutseva ametiasutuse või üksuse korraldusele või seadusest tulenevale korraldusele.

Faktooringuteenus on seega käibemaksuga maksustatav. Siinkohal tuleb meelde tuletada, et finantsteenused põhinevad Art. Käibemaksuseaduse § 43 alusel on käibemaksust vabastatud. Kuid vastavalt Art. 43 sek. Käibemaksuseaduse § 15 lõikes 1 nimetatud maksuvabastused. 1 punkte 7, 12 ja 37–41 ei kohaldata:

  • võlgade sissenõudmine, sealhulgas faktooring,
  • konsultatsiooniteenused,
  • liisinguteenused.

Eeltoodud sättest tuleneb, et teenustele, mis käibemaksu mõistes liigitatakse faktooringuteenusteks, ei saa kohaldada artiklis 1 sätestatud maksuvabastusi. 43 sek. Käibemaksuseaduse § 15. Seega tähendab see, et faktooringuteenus maksustatakse 23% määraga.

Osamakse faktooringutehingutes

Alates 1. juulist 2018 ehk pärast KMS 1a peatükis sätestatu jõustumist võivad Faktooride töövõtjad arveldada faktooringule esitatavatest arvetest tulenevaid kohustusi osamakse korras ehk teate teel. viidatud art. 108a lõige. 3 käibemaksuseaduse.

Tuletame meelde, et jagatud maksemehhanismiga makse tehakse Poola zlottides, kasutades panga või krediidi- ja hoiuliidu edastatud ülekandeteadet, mis on ette nähtud maksete tegemiseks jagatud maksemehhanismis ja milles maksumaksja märgib:

  1. summa, mis vastab kogu või osa maksusummast, mis tuleneb jagatud maksemehhanismi kaudu tasumisele kuuluvast arvest;
  2. summa, mis vastab kogu müügi brutoväärtusele või osa sellest;
  3. arve number, millega seoses tasutakse;
  4. number, mille järgi on kauba tarnija või teenuseosutaja maksustamise eesmärgil identifitseeritud.

Vastavalt Art. 108a lõige. Käibemaksuseaduse § 5, juhul, kui tasumine toimub KMS §-s 5 nimetatud viisil. 2 maksumaksjale, kes ei ole lõikes 1 nimetatud arvel märgitud. 3 lõige 3, maksumaksja, kellele see makse tehti, vastutab solidaarselt selle kauba tarnija või teenuse osutajaga kauba tarnimisest või teenuste osutamisest tuleneva maksu eest, mida kauba tarnija ei tasusta. või teenuste osutamine käibemaksukontole laekunud summa ulatuses.

Kui faktooringfirma saab faktooringu jaoks esitatud arvelt tuleneva summa tasumist osamakse korras, s.o art.s nimetatud teate kaudu. KMS 108a lg 3 vastutab faktooringettevõte solidaarselt, viidatud art. 108a lõige. Käibemaksuseaduse § 5.

Seadusandja nägi aga ette olukorrad, kus art.s nimetatud solidaarvastutus. 108a lõige. 5 on keelatud. Vastavalt Art. 108a lõige. Käibemaksuseaduse § 6 kohaselt, kui maksumaksja (kelle eest kauba või teenuse ostja on tasunud osamakse korras) teeb pärast selle makse saamist ülekande käibemaksukontole laekunud summa osamakset kasutades. kogu selle summa ulatuses kauba tarnija või teenuse osutaja käibemaksukontole, solidaarne vastutus välistatakse.

Vastavalt Art. 108a lõige. KMS § 6 kohaselt peaks tegur pärast maksusumma laekumist võlgnikult käibemaksukontole kandma sama summa koheselt müüja käibemaksukontole. Faktooringulepingu alusel tehtavate maksete puhul on aga järjekord erinev. Faktooringufirma kannab makse koos käibemaksusummaga esmalt müüjale. Teiseks saab ta võlgnikult tasu müüdud teenuste või kaupade eest koos käibemaksusummaga. Kas sellises olukorras on tegur vastutusest vabastatud vastupidise järjekorra tõttu?

Eeltoodud küsimust selgitati Rahandusministeeriumi asekantsleri 27.04.2018 kirjas (number PT8.812.12.2018):

"Sellegipoolest, et selgitada kahtlusi artikli kasutamise kohta. 108a lõige. Kauba- ja teenuste maksuseaduse § 6 alusel "saadud summa" tagastades annan teada, et faktor enne ostjalt ostjalt ostetud võlgnevust tõendava arve eest tasumist sooritas makse. See deklaratsioon hõlmab jagatud maksemehhanismi kasutamist võla müüjale, kes on kauba või teenuse tarnija. Seetõttu ei oma tähtsust asjaolu, et sündmuste ajaline jada on ümber pööratud. 7 Sellises olukorras saab teguri solidaarvastutusest vabanemisel määravaks asjaolu, et kauba või teenuse tarnija (faktoor) käibemaksukontole kantakse käibemaksusummale vastav summa. märgitud selle tootja poolt väljastatud arvel ”.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Võttes arvesse eeltoodud selgitusi, tuleb tõdeda, et faktooringutehingutes osamaksega maksete tegemisel võib tegur end kaitsta solidaarse vastutuse eest.