TBS-is osaluse müük - kuidas asuda PIT-maale?

Teenistusmaksu

Üksikisikud saavad kinnisvarasse investeerida mitmel erineval viisil. Üks neist on sotsiaalelamute seltsi (TBS) alla kuuluva korteri ehitamise kulude katmine. Allpool analüüsime TBS-is osaluse omandamise ja müügi mõjusid.

Mis on TBS-is osalemine?

Eeltoodud mõiste selgitamiseks tuleks viidata 26. oktoobri 1995. a seadusele elamuehituse teatud toetusvormide kohta. Vastavalt Art. 27 sek. Seaduse 1 kohaselt on seltsi tegevuse esemeks elumajade ehitamine ja nende üürimise korras käitamine. Need korterid kuuluvad TBS-ile ja üürnikud maksavad ainult üüri, tasudes samal ajal TBS-i nende ehitamiseks võetud laenu. Isegi pärast TBS-i poolt korteri ehitamiseks võetud laenu tasumist ei saa seda müüa, kinkida ega omada.

Vastavalt Art. Seaduse § 29a alusel võib füüsiline isik sõlmida TBS-iga lepingu eluruumi ehituskuludes osalemise kohta, mille üürnikuks ta on. Eluruumi ehituskuludes osalemise suurus tagastatava finantseerimisega ehitatud eluruumide puhul ei või ületada 30% eluruumi ehituskuludest.

Sellest tulenevalt ei saa TBS müüa eluruumi füüsilisele isikule ning ehituskuludes osade ostja ei omanda eluruumi omandit, vaid ainult elamuehituse toetuseks ehitatud korteri üürimisõiguse. Isik, kes otsustab sõlmida TBS-i poolt korteri ehituskulude katmises osalemise lepingu, on vaid kõnealuse ruumi üürnik, kuid mitte kunagi selle omanik.

TBS-is osalemine on vaid osa ehituskuludest, aga mitte osalus ruumide omandis. See asjaolu on maksuõiguslikult väga oluline.

TBS-is osaluse müük – kuidas seda maksustada?

Vastavalt Art. 10 sek. TuMS 1 punkt 8 kuulub maksustamisele kinnisasja või selle osa maksustatav võõrandamine, kui see tehti 5 aasta jooksul, arvates selle kalendriaasta lõpust, mil omandamine toimus.

Esitatud reegel ei kehti aga TBS-i osaluse müügile, kuna see osalus ei anna omandiõigust ruumidele. Kuludes osalemise lepingu allkirjastamise ajal ei omanda maksumaksja ruumis osalust. TBS-is osaluse müük ei ole kinnisvara või selle osa müük tasu eest. Seetõttu ei kehti reegel müügi maksustamise kohta 5 aasta jooksul alates selle kalendriaasta lõpust, mil soetamine toimus. Kuidas peaks sellist müüki maksustama? Vastuse sellele küsimusele võib leida Varssavi maksukoja direktori 2. detsembri 2010. aasta tõlgendusest (nr.IPPB2 / 415-855 / 10-4 / MG), kust saame lugeda, et Towarzystwo Budownictwa Społecznego vahendite hulka kuuluva eluruumi õiguse müüki ei saa kvalifitseerida artiklis nimetatud tuluallikana. 10 sek. 1 punkt 8 lit. a) -c) eespool teost ja sellest tulenevalt ei saa seda samastada sellisest müügist tulenevate maksutagajärgedega. Seega on taotleja tehtud tuluallika kvalifitseerimine ebaõige ning seega ei oma maksutagajärgede seisukohast tähtsust asjaolu, et nimetatud osalusest taganemistehing toimus viie aasta möödumisel selle omandamise päevast, kuna viie aasta pikkune tulu allika kvalifitseerimine. artiklis nimetatud periood. 10 sek. Maksuseaduse 1 punkt 8 ei kehti juhtumi kohta üldse.

See tähendab ka seda, et esitatud faktide kohaselt tuleks Towarzystwo Budownictwa Społecznego omandis oleva eluruumi õigusest loobumine kolmandale isikule kvalifitseerida artiklis art. 10 sek. Üksikisiku tulumaksuseaduse 1 punkt 7. Osalemine TBS-is on omandiõigus, mille müük tuleks klassifitseerida kapitalifondidest saadava tuluna ja omandiõigustena, sealhulgas omandiõiguste tasu eest müümisena, millele viidatakse art. 10 sek. 1 PIT seaduse punkt 7.

Näide 1.

2012. aastal omandas maksumaksja õiguse osaleda TBS-i vahenditest korteri ehitamise kulude katmises. 2018. aastal otsustas ta selle õiguse teisele isikule müüa. Sellisel juhul ei kvalifitseeru osaluse müük kinnisvara müügiks, mis tähendab, et reegel, mis ütleb, et pärast 5 aasta möödumist selle kalendriaasta lõpust, mil omandamine toimus, on müük maksuvaba testament. ei kehti. TBS-is osalemise võõrandamist tuleks maksustada kui omandiõiguse tasu eest võõrandamist.

TBS-is osaluse müügi maksuarveldus

Art.-s nimetatud omandiõiguse müügi korral. 10 sek. TuMS 1 punkt 7 on tulu maksustamisele, mis tähendab, et maksumaksja võib TBS-is osaluse müügist saadud tulust maha arvata tehtud kulud.

Näide 2.

2012. aastal omandas maksumaksja õiguse osaleda TBS-i vahenditest korteri ehitamise kulude katmises summas 50 000 Poola zlotti. 2018. aastal otsustas ta selle õiguse 70 000 Poola zlotti eest teisele isikule müüa. Tulenevalt asjaolust, et tulu maksustatakse, mis on tulu ja kulu vahe, maksab maksumaksja maksu 20 000 Poola zlotti ulatuses.

Tasuline müük ehk TBS-is osaluse müük kuulub maksustamisele üldistel põhimõtetel vastavalt maksuskaalale (18% või 32% määr). Osaluslepingu alusel õiguste müügist saadud tulu tuleks kajastada koos muude tuludega maksuaastale järgneva aasta 30. aprilliks esitatavas maksudeklaratsioonis PIT-36.

Seda arveldusviisi kinnitas Bydgoszczi maksukoja direktor 4. mai 2011. aasta tõlgenduses (ITPB2 / 415-133 / 11 / PS), millest loeme, et tulu, mille Taotleja saab kõnealuse osaluslepingu alusel õiguste müügist, on kohustatud arveldama koos muude tuludega, mida maksustatakse vastavalt maksuskeemi alusel esitatavas deklaratsioonis art. 45 sek. 1 kohaselt kuni maksuaastale järgneva aasta 30. aprillini. Sissetulek on müüdud õiguste eest saadud summa, millest ei ole maha arvatud kulud, mida taotleja ema on kandnud Towarzystwo Budownictwa Społecznego elluviidava korteri ehituskuludes osalemise lepingu alusel.. TBS-is osaluse müügi korral maksustatakse tulu, mis liidetakse muudest allikatest saadava tuluga. Maksustamisele kohaldatakse maksuskaalat. See tulu tuleks näidata tuludeklaratsioonis PIT-36, mis esitatakse maksuaastale järgneva aasta 30. aprilliks.

Samuti tasub rõhutada, et vastavalt Art. 1 klausel 1 punkt 1 lit. a) tsiviilõiguslike tehingute maksustamise seaduse kohaselt kuuluvad maksustamisele omandiõiguse müügilepingud. Sellisel juhul lasub PCC tasumise kohustus õiguse omandajal. Kuna oleme tuvastanud, et TBS-is osalemine on varaline õigus, siis ostuhetkel on ostja kohustatud TBS-i tasuma. Müügileping maksustatakse 1% maksumääraga. Kui leping on sõlmitud notari juures, vastutab notar maksu sissenõudmise ja selle fakti maksuametile teatamise eest. Vastasel juhul peab maksumaksja esitama PCC-3 deklaratsiooni iseseisvalt ja tasuma maksu 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest. TBS-is osalemise õiguse omandaja poolt on vaja tasuda PCC maksu 1% ulatuses, mis on arvestatud selle õiguse väärtuselt.