Töötajate töötervishoiu ja tööohutuse koolitused ja nende sagedus

Teenus

Tööandja esmane kohustus on kaitsta töötajate tervist ja elu, tagades ohutud ja hügieenilised töötingimused. Tööandja on kohustatud korraldama ka töötervishoiu ja tööohutuse koolitust - just tema on kohustatud sellekohast teavet andma. Koolituse sagedus ja vorm sõltuvad töötaja ametikoha tüübist.

Tervise- ja ohutusalane koolitus – millal ja mis kell peaks see toimuma?

Töötervishoiu ja tööohutuse koolitust peaksid korraldama ja läbi viima tööandjad või nende nõudmisel organisatsiooniüksused, kes on volitatud läbi viima töötervishoiu ja tööohutuse alast koolitustegevust haridussüsteemi käsitlevate sätete alusel.

Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitust peaks tööandja töötaja töösuhte kestel kordama, et kinnistada sellealaseid teadmisi ja tutvustada muudatusi. TTO koolituse sageduse küsimus on seotud tehtava töö liigi ja tingimustega.

Vähemalt perioodilise koolituse korratavus

Töökoha tüüp ettevõttes

Treeningu tüüp

Treeningu minimaalne kestus minutites

Kord 1 aasta jooksul

Töötajad, kes töötavad sinikraedel, kus tehakse eriti ohtlikku tööd (suured terviseriskid ja õnnetusoht)

Koolitus ja loeng töökohal

360

Kord 3 aasta jooksul

Sinikraede ametikohal töötavad töötajad

Kord 5 aasta jooksul

 

Tööandja ja teised töötajaid juhtivad isikud, eelkõige juhid, meistrid ja meistrid

Kursus, seminar, juhendatud eneseharimine

720

Insenerid ja tehnilised töötajad, tehnoloogid ja tootmiskorraldajad, projekteerijad, masinate ja muude tehniliste seadmete konstruktorid

720

 

TTO talituse töötajad ja TTO ülesandeid täitvad isikud

1440 - sealhulgas 180 harjutust

Ohtlike, häirivate või kahjulike teguritega kokku puutuvad töötajad ning töötajad, kelle töö on seotud töötervishoiu ja tööohutusega

360

Kord 6 aasta jooksul

Haldus- ja kantseleitöötajad, kui tööandja valitseva tegevuse liik riikliku statistika sätete tähenduses kuulub tegevusalade hulka, millele kehtestatakse kolmandast kõrgem riskikategooria ja muud loetlemata.

360

Perioodilist koolitust pole

Haldus- ja kontoritöötajad, kes töötavad tööandjate juures, kes kuuluvad sellesse tegevusgruppi, kellele on kehtestatud mitte kõrgem kui kolmas riskikategooria

 

-

Tervise- ja ohutuskoolitus ning COVID

Epideemilise hädaolukorra või epideemia ajal on lubatud läbi viia töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna algõpet täielikult elektrooniliste sidevahendite kaudu, välja arvatud töökohal toimuv koolitus:

 • sinikraedel töötav töötaja;
 • töötaja, kes töötab ametikohal, kus on kokkupuude ohtlike teguritega;
 • ametikohale üle viidud töötaja;
 • praktilist kutseõpet läbiv õpilane ja õpilaspraktikat läbiv õpilane.

Kui töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna perioodilise koolituse läbiviimise kuupäev jääb:

 • epideemiaohu või epideemiaseisundi kehtivusaeg või
 • 30 päeva jooksul epideemiaohu seisukorra tühistamise päevast, kui epideemiaseisundit või epideemiaseisundit ei teatata

- see tähtaeg pikeneb 60. päevani epideemiaohu seisukorra tühistamise päevast, kui epideemiaseisundit või epideemiaseisundit ei teatata.

Tervise- ja ohutuskoolitused – millised on nende liigid?

Tööandja on kohustatud töötajat enne tööle lubamist koolitama töötervishoiu ja tööohutuse alal ning läbi viima sellealast perioodilist koolitust. Eeskirjad näevad ette kahte tüüpi tervise- ja ohutuskoolitusi:

 • sissejuhatav ja
 • perioodiline.

Lisaks peaks TTO koolitus, nii esmane kui perioodiline, toimuma töö ajal ja tööandja kulul. Pärast töötervishoiu ja tööohutuse juhendi ja juhendiga tutvumist on töötaja kohustatud seda asjaolu kirjalikult kinnitama.

Töötaja väljaõpe enne tööle lubamist ei ole nõutav, kui ta asub tööle samal ametikohal, kus ta töötas antud tööandja juures vahetult enne selle tööandjaga teise töölepingu sõlmimist.

Millal peaksid toimuma haldus- ja kontoritöötajate perioodilised koolitused?

Seoses 01.01.2019 jõustunud 9. novembri 2018. a seaduste muutmise seadusega, millega muudetakse ettevõtja maksu- ja majandusõigust lihtsustamiseks, on muutunud haldus- ja bürootöötajate perioodilise töötervishoiu ja tööohutuse koolituse kohustus. Seni on haldus- ja kontoritöötajad osalenud perioodilisel koolitusel iga 6 aasta tagant.

Uute regulatsioonide kohaselt vabastatakse TTO perioodilisest koolitusest haldus- ja kontoritöötajad, kes töötavad tööandjate juures, kes on klassifitseeritud sellesse ametigruppi, mille puhul on tunnustatud riskikategooriat mitte kõrgem kui kolmas. Need on rühmad, kus on kõige vähem tervistkahjustavaid tegureid ja kus õnnetusjuhtumite arv on madal.

Tegevusgrupid, mille riskikategooria ei ole kõrgem kui kolm:

 • rõivaste tootmine,
 • naha ja nahktoodete tootmine,
 • salvestatud infokandjate trükkimine ja reprodutseerimine,
 • arvutite, elektroonika- ja optikatoodete tootmine,
 • jaekaubandus, va mootorsõidukite jaemüük,
 • õhutransport,
 • teave ja suhtlus,
 • detektiivi- ja turvategevus,
 • haridus,
 • kultuuri, vaba aja ja meelelahutusega seotud tegevused,
 • teaduslik ja tehniline tegevus,
 • finants- ja kindlustustegevus,
 • kinnisvaraturu teenindamisega seotud tegevus,
 • toitlustusteenustega seotud tegevus,
 • büroo haldustoega seotud tegevused.
Olukorras, kus tööandja valdava tegevuse liik on grupis, millele määratakse kõrgem riskikategooria, on tööandjal kohustus läbi viia perioodiline koolitus 6 kuu jooksul kõrgema riskikategooria määramise päevast arvates.

Kas tööandja on alati kohustatud looma tervise- ja ohutusteenistuse?

Töötajate arv tehases määrab töötervishoiu- ja tööohutusteenistuse loomise kohustuse, milleks on töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna nõustamine ja kontrolli teostamine. Kui tööandja annab tööd rohkem kui 100 töötajale, on ta kohustatud asutama tervishoiu- ja ohutusteenistuse ning alla 100 inimese töötamise korral võib ta usaldada teenistuse ülesanded ühele antud ametikohal töötavast töötajast. .

Tööandja võib TTO ülesandeid täita tingimusel, et ta läbib selleks volitatud koolituse. See võimalus kehtib ettevõtjatele, kes annavad tööd kuni 10 töötajale.

Alates 1. jaanuarist 2019 on tööseadustiku muudatustest tulenevalt tööandjal, kes lisaks koolituse läbimisele tegeleb tegevustega, millele on kehtestatud mitte kõrgem riskikategooria kui kolmas, võimalus võtta üle tööülesanded. TTO teenust kuni 50 töötaja töölevõtmisel. Möödunud aasta lõpuni oli töötajate piirmäär, kelle puhul tööandja kvalifitseerus mitte kõrgemale kui kolmandikule riskikategooriasse, pärast koolituse läbimist TTT-teenistuse ülesandeid täita, oli 20 töötajat.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Esmaabi töökohal – kas see on vajalik?

Tööseadustik (artikkel 2091) paneb tööandjale ka kohustuse määrata töökohas töötajad esmaabi andmiseks ning tulekahju kustutamise ja töötajate evakueerimisega seotud toimingute tegemiseks.

Toimimisviis ülalnimetatud olukordades tuleks kohandada teostatava tegevuse liigile ja ulatusele, töötajate (ja ka teiste töökoha territooriumil viibivate inimeste) arvule, samuti tekkivate isikute tüübile ja tasemele. ähvardused. Olukorras, kus tööandja võtab tööle ainult noori või puudega töötajaid, võib esmaabi-, tulekustutus- ja töötajate evakueerimise valdkonna tegevusi teha ise.

Esmaabi – kes mille eest vastutab?

Eeskirjad ei täpsusta üksikasjalikult väljaõppe ulatust, mida peaksid ettevõttes esmaabi andma ning tulekahju kustutamise ja töötajate evakueerimise alast tegevust läbi viima määratud isikud. Seega eeldatakse, et esmaabi, tuletõrje ja töötajate evakueerimise alal piisab selliste töötajate suunavast koolitusest ning seda saab ajakohastada regulaarse töötervishoiu ja ohutusalase koolituse raames. Lisaks saab selle valdkonna esimest koolitust läbi viia ka esmase või perioodilise tervise- ja ohutuskoolituse valdkonnas, kui see on nõuetekohaselt kohandatud.

Sarnasel seisukohal on ka Töökaitse Keskinstituut – Riiklik Uurimisinstituut (edaspidi: CIOP). töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna töökaitsestandardite väljatöötamine ja arvamuste avaldamine. Isikud, kes on määratud täitma tegevusi tulekaitse ja evakuatsiooni valdkonnas, ei pea omama sellel alal erikvalifikatsiooni. Nad peaksid olema läbinud töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna koolituse vastavalt majandus- ja tööministri 27. juuli 2004. aasta määrusele (töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna koolituse kohta – Seaduseteatis nr. 180, punkt 1860, muudetud kujul) CIOP selgitab, et tulekaitsega seotud küsimused sisaldusid määruse lisas sisalduvates raamkoolitusprogrammides. Tööandja või TTO koolitust läbi viiv organisatsiooniüksus peaks tagama TTO esmase või perioodilise koolituse ettevalmistamise vastavalt ettevõttes olemasolevatele ametikohtadele, võttes arvesse tuletõrje- ja evakuatsioonialast tegevust teostavate töötajate väljaõpet. töötajad (olenevalt antud üksuses esineda võivate ohtude liigist ja tasemest).