Osa laenu tühistamine koos intressidega – millal tekib tulu?

Teenistusmaksu

Ettevõtete arendamisel kasutavad ettevõtjad sageli pangafinantseerimist. Nad puutuvad kokku paljude teguritega, nagu majanduskõikumised, muutused klientide maitses ja konkurents. See võib tekitada maksumaksjal probleeme võetud laenude tagasimaksmisega. Tavaliselt püüavad ettevõtjad sellistes olukordades oma võlga restruktureerida, kuid osa laenu lunastamine koos intressidega ei pruugi kasumit tuua.

Mida maksustatakse üksikisiku tulumaksuga?

Vastavalt Art. 9 sek. Isiku tulumaksuseaduse, edaspidi "SÜS" § 1 kohaselt maksustatakse tulumaksuga kõik tululiigid, välja arvatud Art. 21, 52, 52a ja 52c ning tulu, millelt maksu sissenõudmisest MKS-s sätestatu kohaselt loobuti.

Vastavalt Art. 11 sek. TuMS § 1 kohaselt on tulud kalendriaastal maksumaksjale laekunud või tema käsutusse antud rahalised ja rahalised väärtused, samuti saadud mitterahaliste ja muude tasuta hüvede väärtus.

Veelgi enam, vastavalt Art. 20 lõik 1 §-s nimetatud muudest allikatest laekuvate tulude puhul, mille kohaselt tuleb tulumaksuseaduse §-s 1 nimetatud tulude eest tasuda. 10 sek.1 punkt 9, eelkõige: summad, mida makstakse pärast avatud pensionifondi liikme surma isikule või tema lähedasele perekonnaliikmele pensionifondide korraldust ja tegevust käsitlevate sätete tähenduses, individuaalne pensionikindlustuskonto, sealhulgas need, mis on tehtud säästja surma korral õigustatud isiku kasuks, sotsiaalkindlustuse rahalised hüvitised, alimentid, stipendiumid, saagikoristuse toetuse lepingu alusel saadud hüvitised, muud toetused (toetused) need, mida on mainitud kunstis. 14, lisatasud, auhinnad ja muud tasuta soodustused, mis ei sisaldu art. 12-14 ja art. 17.

Mis on laen? - kohustuslik määratlus

Vastavalt Art. 69 sek. Pangaseaduse § 1 kohaselt kohustub pank laenulepinguga andma laenusaaja käsutusse lepingus määratud perioodiks sihtotstarbeliseks otstarbeks ettenähtud rahasumma ja laenusaaja kohustub seda kasutama määratud tingimustel. lepingus tagastama kasutatud laenusumma koos intressidega kindlaksmääratud tagasimaksetähtpäevadel ja antud laenult vahendustasu maksmisega.

Laenuleping tuleks sõlmida kirjalikult ja selles tuleks eelkõige täpsustada:

 1. lepingu pooled;
 2. laenusumma ja valuuta;
 3. laenu andmise eesmärk;
 4. laenu tagasimakse tingimused;
 5. laenulepingu puhul, mis on nomineeritud või indekseeritud muus valuutas kui Poola valuuta, üksikasjalikud reeglid vahetuskursi määramise meetodite ja kuupäevade määramiseks, mille alusel määratakse eelkõige laenusumma, selle osad ja põhisumma arvestatakse intressi- ja osamakseid ning maksevaluutasse konverteerimise ehk laenu tagasimaksmise reeglid;
 6. laenu intressimäär ja selle muutmise tingimused;
 7. laenu tagasimakse tagamise viis;
 8. laenu kasutamise ja tagasimaksmise kontrolliga seotud panga volituste ulatus;
 9. laenusaajale rahaliste vahendite kättesaadavaks tegemise kuupäevad ja meetod;
 10. vahendustasu suurus, kui see on lepingus ette nähtud;
 11. muudatuste tegemise ja lepingu lõpetamise tingimused.

Laenuintresside maksustamislaad

Laenu intress on tasu laenuandja raha kasutamise eest. Vastavalt Art. 22 sek. TuMS § 1 kohaselt on mahaarvatavad kulud tulu saamiseks või tuluallika säilitamiseks või kindlustamiseks tehtud kulud, välja arvatud art. 23.

Ülaltoodud säte sisaldab maksukulude põhimääratlust, mis täpsustab tunnuseid, mis konkreetsel kulul peavad olema, et seda kajastataks maksust mahaarvatava kuluna. Seetõttu tuleks eeldada, et järgmiste käesolevas sättes toodud tingimuste täitmine võimaldab kulu liigitada maksukuludeks:

 1. maksumaksja kanda,
 2. see on seotud sissetuleku, sissetulekuallika säilimise või kindlustamisega,
 3. artiklis märgitud negatiivses kulude kataloogis ei olnud mainitud. PIT seaduse 23.
 4. on korralikult dokumenteeritud.

Kuid vastavalt Art. 23 sek. 1 punkt 8 lit. a) ei loeta tulumaksust mahaarvatavateks kuludeks laenude (krediidi) tagastamise kulusid, välja arvatud nende laenude (krediidi) kapitaliseeritud intressid, kuid mahaarvatavad kulud on kulutused laenu (krediidi) tagasimaksmiseks. juhul, kui laen (krediit) indekseeriti välisvaluuta kursiga, kui:

 • laenuvõtja (laenusaaja) tagastab seoses laenu (laenu) tagasimaksmisega põhisumma, mis on suurem kui saadud laenu (krediidi) summa - põhiosa tagastamise summa ja summa vahe summas. saadud laenust (krediidist),
 • laenuandja (krediidiandja) saab kapitali rahalise tagasimakse summas, mis on väiksem antud laenu (krediidi) summast - antud laenu (krediidi) summa ja tagastatava kapitali summa vahe suuruses.

Need ei ole maksudest mahaarvatavad kulud, kogunenud, kuid tasumata või lunastatud intressid kohustustelt, sealhulgas laenudelt (krediidilt) – nagu on sätestatud art. 23 sek. 1 punkt 32 eespool nimetatud seadus.

Osa laenu kustutamisest ja maksutulust

Vastavalt Art. Tsiviilseadustiku § 508 kohaselt aegub kohustus siis, kui võlausaldaja vabastab võlgniku võlast ja võlgnik nõustub vabastusega. Seetõttu tähendab laenu osa ülesütlemine rahalise kohustuse vähendamist või likvideerimist, mille tulemusena saab võlgnik teatud kasu. Seega on lunastusakt veel üks (põhikataloogis mitte loetletud) sissetulekuallikas.

Äritegevusest saadav tulu on ka saadud mitterahaliste ja muude tasuta hüvede väärtus, mis on arvutatud vastavalt Art. 11 sek. 2-2b, vastavalt Art. 21 sek. 1 punkt 125 (SÜS art 14 lg 2 punkt 8).

Vastavalt Art. 11 sek. TuMS § 2a alusel määratakse muude tasuta soodustuste rahaline väärtus järgmiselt:

 1. kui teenuse esemeks on teenuse osutaja majandustegevuse valdkonda kuuluvad teenused - vastavalt teistele saajatele kehtivatele hindadele,
 2. kui soodustuste objektiks on ostetud teenused - vastavalt ostuhinnale,
 3. kui teenuse esemeks on ruumide või hoone kasutusse andmine - vastavalt üürile, mis tuleks maksta selle ruumi või hoone üürilepingu sõlmimisel,
 4. muudel juhtudel - teenuse osutamisel või sama liiki ja liigiga esemete või õiguste andmisel kasutatavate turuhindade alusel, arvestades eelkõige nende seisukorda ja kulumisastet ning kättesaadavaks tegemise aega ja kohta.

Samas ei täpsustanud seadusandja, mida tuleks mõista mõiste "tasuta" all. Tulumaksuseaduse sätted määratlevad ainult tasuta omandatud kauba (õiguste) või tasuta soodustuste väärtuse määramise meetodid ja kriteeriumid. Poola keeles tähendab "tasuta" sama, mis: "ei nõua tasumist; selline, mille eest ei maksta; tasuta".

Eeltoodut arvestades tuleb arvestada, et tasuta hüve all mõistetakse maksustamise mõttes kõiki juriidilisi või majanduslikke sündmusi, mille tulemuseks on tasuta, st mis ei ole seotud kulude või muul võrdväärsel kujul kasu maksumaksja omandist. konkreetse rahalise mõõtmega. Juba laenu saamine ja selle tagasimaksmine laenulepingu tingimuste alusel on maksuneutraalne. Laenuvõtjapoolne tulu tekib siis, kui osa laenust tühistatakse, sest siis saavutab laenuvõtja konkreetse varalise kasu.

Laenu osa ülesütlemine koos intressiga – mõjud

Ettevõtlustegevusega tegelevate maksumaksjate laenu koos intressidega kustutamine on tulu, mis toob kaasa maksustatava tulu tekkimise. See kehtib nii kapitaliseeritud intresside (mis tegelikult muutub pärast kapitaliseerimist võlasummaks) kui ka tasumisele kuuluvate intresside kohta, st nende puhul, mille maksetähtaeg on laenulepingus sätestatud korras aegunud.

Intresside, mille maksetähtaeg ei ole möödunud, ülesütlemine või muutmine, samuti viivis või hüvitise maksmise kohustus, mis ei tulene otseselt laenulepingust, jääb võlausaldaja jaoks maksuneutraalseks. Maksumaksja tuluks mittepõllumajanduslikust ettevõtlusest kujuneb laenu osa mahakandmine koos intressidega.