Interneti-leping? Kontrollige, millal see on võimalik!

Teenindustegevus

Me ei saa sageli isegi aru, et oleme just lepingu sõlminud. See on nii igapäevaste ostude puhul kohalikus toidupoes (ostu-müügileping) või kui naine lepib abikaasaga kokku, et too viib prügi välja (käsundileping). Erinevat tüüpi lepinguid on võimalik sõlmida ka veebis, nt e-kirju vahetades. Kas selline "kohtumise kokkuleppimine" on piisav? Kontrollime.

Mis on leping?

Kõigepealt tasub meeles pidada, mis leping üldse on. Vastust sellele küsimusele tuleks otsida tsiviilseadustikust, mille kohaselt on tegemist kahepoolse õigusaktiga, mis seisneb poolte ühehäälsete tahteavalduste esitamises. Rõhutamist vajab antud definitsiooni viimane osa ehk tahteavalduse vastavus. Lepingu sõlmimiseks on vaja konsensust, st kokkulepet selle kohta, mida kumbki pool peab tegema.

Lepingu sõlmimise viisid

Lepingu sõlmimine on poolte ülalnimetatud ühehäälsete tahteavalduste esitamine. Vastavalt Art. Tsiviilseadustiku artikkel 60 "võib õigustehingu tegija tahet väljendada seaduses sätestatud eranditega selle isiku mis tahes käitumises, mis avaldab piisavalt tema tahet, sealhulgas avaldades selle tahte elektroonilisel kujul." . See tähendab, et tahteavaldus võib olla mis tahes vormis.

Praktikas eeldatakse, et pooled võivad oma tahet väljendada:

  • otse, st konkreetse tahteavalduse esitamisega kirjalikult või suuliselt,
  • kaudselt, st mis tahes käitumisega, mis näitab tahet sooritada konkreetne toiming (nt poes oleva kauba näitamine).

Eeltoodud kaalutlustest järeldub, et tahteavalduse võib esitada ka Interneti kaudu, nt e-kirjade vahendusel. Siinkohal tuleb märkida, et enamikul juhtudel on see kaudne tahteavaldus. See on seotud veel ühe tsiviilseadustiku sättega, mis viitab sellele, et e-kirja saab lugeda lepingu sõlmimise kirjalikuks vormiks eeldusel, et see on allkirjastatud elektroonilise allkirjaga.

 

Tähtis!
On teatud tüüpi lepinguid, mille puhul on nõutav kirjalik vorm, vastasel juhul tühised. Selline interneti teel sõlmitud leping loetakse siis tühiseks. See nõue kehtib muu hulgas kinnisvara müügileping (siin on vajalik notariaalne akt), eksklusiivne litsentsileping või leping, millega antakse üle varalised autoriõigused.

 

Leping Interneti kaudu – mida tasub meeles pidada?

Kui oleme kindlad, et meile huvipakkuv leping ei nõua tühisuse valu all kirjalikku vormi, siis on võimalik leping sõlmida interneti vahendusel. Siiski tuleb meeles pidada, et sellistest menetlustest ei piisa alati lepingu sõlmituks tunnistamiseks. Sel juhul muutub olulisemaks näiteks e-kirjade tõlgendamine, millest peab tulenema poolte tahteavaldus.

Tasub meeles pidada, et eelnimetatud sätte kohaselt peab isiku tahte väljendamine olema piisav. See tähendab, et iga kord tuleb analüüsida, kas leping on üldse Interneti kaudu sõlmitud. Probleemi paremaks illustreerimiseks toome näite kahest copywriterist – Jacek ja Łukasz –, kes teevad omavahel koostööd ja nende kontakt põhineb ainult meilisõnumitel.

Interneti-näpunäited

Kas juhite ettevõtet ja teil on küsimusi?

Kasutage Ettevõtja juhendi asjatundlikke nõuandeid

Interneti-nõuanded ettevõtetele

Jacek peab veebilehtede jaoks tekstide loomise ajaveebi. Łukasz aga on alles kirjutamisega tegelemas ja otsustas oma artiklit mõne kogenuma kolleegiga nõu pidada. E-kirjas palus ta Jacekil teksti üle kontrollida ja kõik kommentaarid saata, vastutasuks saab ta oma veebisaidile uue artikli luua. Mõne päeva pärast sai ta aru, et tema artikkel on blogis avaldatud, mistõttu palus ta sõbral olukorda selgitada. Jaceki sõnul nõustus Łukasz talle teksti saates samal ajal selle avaldamisega.

Kas see protseduur on õige? Vastus on muidugi eitav. Łukaszi e-kirjas avaldamiseks puudub kaudne litsents. Tema tahtmine oli esitatud artikliga tutvumine ja uue teksti loomine, eriti Jaceki ajaveebi jaoks.

Pealegi on veebilepingu puhul võimalik, et pooltel tekib vaidlus lepingutingimuste üle. See juhtub siis, kui e-kirjast selgub, et nad on tegelikult milleski kokku leppinud, samas kui neil on lepingu sisust erinevad arusaamad.

Interneti-leping - kas see on seda väärt?

Interneti kaudu on võimalik lepingut sõlmida, kuid selle vormi valimisel tuleb arvestada raskustega, mis võivad tekkida. On oluline, et lehed oleksid oma olemasolu ja sisu osas täielikult kooskõlas. Sest kui internetis lepingu sõlminud inimeste vahel tekib vaidlus, on neil raske tõendada konkreetse lepingu olemasolu (või mitte) ja selle sätete sisu. Salvestatud e-kirjade kujul olevad tõendid võivad tekitada palju kahtlusi näiteks nende autentsuse või päritolu suhtes.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kui kardame, et töövõtja/töötaja/tellija võib meid valesti mõista, tasub alati proovida sõlmida leping kirjalikult. Interneti kaudu sõlmitud leping võib saada paljude ebameeldivuste allikaks.