Ettevõtjate tarbija pankrot – millal on võimalus võlgade leevendamiseks?

Teenus

Tarbija pankrotti kasutatakse nende inimeste võlgade vähendamiseks, kes ei tegele ettevõtlusega. See on lihtsam ja odavam kui ettevõtja pankrot. Eraisiku pankrotti võivad kasutada ka inimesed, kes on ettevõtlusega tegeledes võlgu jäänud. Ettevõtja tarbijapankrot nõuab aga mitme tingimuse täitmist ega ole alati võimalik.

Tarbija pankrot või ettevõtja pankrot?

Kui füüsiline isik juhib ettevõtet ja on maksejõuetu, peaks ta ettevõtjana esitama pankrotiavalduse. Kui see ei ole enam aktiivne, võib ta esitada tarbija pankrotiavalduse. Ettevõtjana pankroti väljakuulutamine on formaalsem ja kulukam ning ei lõpe alati võlgade leevendamisega.

Paljud inimesed, kes on äri ajades võlgadesse sattunud ja seejärel äritegevuse lõpetanud, sooviksid võlgadest vabaks saada. Mõned neist inimestest võivad tarbija pankrotti ära kasutada. Tänu sellele saate kustutada ka võlgu, mis on tekkinud seoses möödunud majandustegevusega. See pole lihtne, kuid ettevõtja tarbija pankrot pärast ettevõtte likvideerimist on võimalik.

Ettevõtja tarbija pankrot – millal see läbi kukub?

Ettevõtja tarbija pankrot on praktikas palju keerulisem kui nende inimeste puhul, kes ettevõtlusega ei tegelenud. Tarbija pankroti ärakasutamise põhitingimuseks on äritegevuse likvideerimine - kanne tuleb CEIDG-st kustutada ja piisab tegevuse peatamisest. Kuid see pole veel kõik.

Ettevõtja tarbija pankrot (pärast ettevõtte likvideerimist) võib osutuda võimatuks järgmistel põhjustel:

  • võlgnik on tahtlikult või raske hooletuse tõttu viinud oma maksejõuetuseni või oluliselt suurendanud maksejõuetuse astet;

  • 10 aastat ei ole möödunud ajast, mil ettevõtjana oleks pidanud esitama pankrotiavalduse (10 aastat ettevõtja maksejõuetuks muutumisest);

  • võlgnik kaotas 10 aasta jooksul enne tarbija pankrotiavalduse esitamist kohtus hagi võlausaldajatele kahjulikuks tunnistamise hagi (ta kaotas nn actio pauliana, kuna andis nt. vara pereliikmele, et seda ei võtaks üle kohtutäitur ja võlausaldaja kaebas selle annetamise peale);

  • võlgnik üritas 10 aasta jooksul enne tarbija pankrotiavalduse esitamist välja kuulutada tarbija pankrotti, kuid see ei õnnestunud ja menetlus katkestati (muul põhjusel kui avalduse tagasivõtmine);

  • võlgnikul on varem õnnestunud esitada tarbija pankrotiavaldus, kuid 10 aasta jooksul enne uue tarbija pankrotiavalduse esitamist tühistati talle eelmises pankrotimenetluses kehtestatud võlausaldajate tagasimakseplaan, kuna ta ei täitnud seda. .

Mõnikord võite siiski tugineda õiglusele või humanitaarkaalutlustele ja viia pankrotti – sellest kirjutame hiljem.

Peamine probleem - pankrotiavalduse esitamata jätmine varem

Maksejõuetuks muutunud ettevõtja on kohustatud 14 päeva jooksul esitama ettevõtjana pankrotiavalduse. Enamik ettevõtjaid seda ei tee, nad püüavad mõnda aega oma äri ajada ja siis selle sulgeda, jättes maha tasumata võlad, kohtuasjad ja kohtutäitur.

Pärast ettevõtte sulgemist tahaksid nad tagasi maksta. Kas ettevõtte sulgenud ettevõtja tarbijapankrot võib neid aidata? Siin ilmneb kõige levinum probleem.

Pankrotiseaduse (Art. 4914) kohaselt jätab kohus tarbija pankroti väljakuulutamise avalduse rahuldamata, kui võlgnik ei ole tarbija pankrotiavalduse esitamisele eelnenud kümne aasta jooksul pankrotiavaldust õigel ajal esitanud. Kuna maksejõuetus tekkis ettevõtlusega tegelemise perioodil, siis tekkis kohustus esitada ettevõtja pankrotiavaldus. Selle kohustuse rikkumine võib tulevikus (pärast ettevõtte likvideerimist) muuta ettevõtja tarbija pankroti võimatuks.

Nii et peate kontrollima:

  • millal täpselt oleks pidanud võlgnik ettevõtjana pankrotiavalduse esitama - seda tuli teha 14 päeva jooksul alates võla tagasimaksmise (maksejõuetuse) lõppemisest;

  • Pankrotiavalduse esitamisest on möödunud 10 aastat.

Näide 1.

Jan Nowak juhtis äri. 2012. aasta märtsi alguses lõpetas ta ebasoodsate lepingute sõlmimise tulemusena oma kohustuste tasumise töövõtjate ees ning jäi võlgu sotsiaalkindlustusametile ja maksuametile. Ettevõtja pankrotiavaldust ta aga ei esitanud, oma tegevuse lõpetas 2015. 2019. aasta jaanuaris otsustas ta esitada tarbija pankroti väljakuulutamise, kuna ei ole enam ettevõtja. Pankroti väljakuulutamiseks on Jan Nowakul vähe võimalusi, sest pankrotiavalduse esitamisest (s.o 2012. aasta märtsist) on möödas 10 aastat. Selleks, et kohus saaks tema pankroti välja kuulutada, peaks ta tõendama, et kuigi ta seda kohustust ei täitnud, on pankrotimenetluse läbiviimine õigustatud õiglusel või humanitaarsetel kaalutlustel.

Pankroti viimine tahtlikult või raske hooletuse tõttu

Samuti ei saa tarbija pankrotti välja kuulutada isikule, kes on pankrotti viinud tahtlikult või raske hooletuse tagajärjel või on sellisel viisil oluliselt suurendanud oma maksejõuetuse ulatust. Sel juhul pole isegi tähtaega, seega ei aita seletada, et raske hooletuse tagajärjel maksejõuetuseni jõudmisest on möödas üle 10 aasta. See sulgeb täielikult tee tarbija pankrotti. Siis on ettevõtja tarbija pankrot võimatu.

Millal on pankrot raske hooletuse tagajärg? Näitena võib tuua näiteks rohkemate krediitide ja laenude võtmise olukorras, kus puudus väljavaade nende tagasimaksmiseks. Maksejõuetuse ulatuse tahtlik (või raske hooletus) suurendamine on omakorda tavaliselt seotud vara käsutamisega (nt perekonnale üleandmisega), et kaitsta seda võlausaldajate eest.

«Raske hooletus tekib siis, kui võlgnik võtab laenu, mis ületab oluliselt tema andmise hetkel oma teenimisvõimet, kui puudub väljavaade praeguse olukorra parandamiseks. Mõistliku hinnangu kohaselt peaks ta arvestama, et lähitulevikus - ilma täiendava võlgnevuseta - ei ole tal võimalik oma võlga tasuda. (vt Toruńi ringkonnakohtu 18. septembri 2018. a otsust toimiku viide nr VI Gz 208/18).

Kui võlgniku maksejõuetus tekib seoses tavapärase tegevusega tavapärase äritegevuse käigus (nt tööde vigane teostamine, leppetrahvid, töövõtjate ebausaldusväärsus), ei ole tegemist “raske hooletusega”. Selline maksejõuetus ei ole takistuseks ettevõtja tarbija pankroti väljakuulutamisele (pärast ettevõtte likvideerimist).

Näide 2.

Maria Kowalska juhtis äri. 2006. aastal muutus tema ettevõte maksejõuetuks, kuid see ei olnud tingitud raskest hooletusest. Maria Kowalska oleks pidanud 2007. aastal ettevõtjana pankrotiavalduse esitama, kuid ei teinud seda ja lõpetas oma äri. 2019. aastal esitas ta kohtule avalduse tarbija pankroti väljakuulutamiseks. On võimalus, et kohus kuulutab välja tema pankroti, kuna:

  • kuigi ta oli kohustatud 2007. aastal pankrotiavalduse esitama, on sellest ajast möödunud üle 10 aasta;

  • tema maksejõuetust ei põhjustanud ta tahtlik ega raske hooletus.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Võrdsuse ja võlgnike humanitaarabi kaalutlused

Erandjuhtudel on võimalik välja kuulutada tarbija pankrot, isegi kui eelnimetatud asjaolud muudavad pankroti väljakuulutamise võimatuks. Sellisel juhul peavad pankroti väljakuulutamiseks siiski olema võrdsuslikud või humanitaarsed põhjused. See avab ettevõtjale ukse tarbija pankroti väljakuulutamiseks (pärast ettevõtte likvideerimist).

Õigluskaalutlustele või humanitaarkaalutlustele ei või siiski tugineda, kui võlgnik on tahtlikult või raske hooletuse tõttu viinud tema maksejõuetuseni või oluliselt suurendanud maksejõuetuse taset. Seetõttu on paljude võlgnike tee tarbija pankrotti täielikult suletud ning ettevõtja tarbijapankrot pärast ettevõtte likvideerimist on nende jaoks võimatu.

Muudel juhtudel võib õiglusele või humanitaarkaalutlustele tuginemine võimaldada tarbija pankroti väljakuulutamist. Kohus peab alati individuaalselt uurima võlgniku olukorda humanitaarsetel ja võrdsuslikel põhjustel. See võib olla näiteks raske haigus, juhuslikud sündmused (nt kogu vara kaotamine tulekahjus), õnnetused. Paljud võlgnikud, kes ei vasta tarbija pankroti väljakuulutamise tingimustele (sest nad ei ole näiteks ettevõtjana pankrotiavaldust esitanud ja sellest pole veel 10 aastat möödas), püüavad sellele tugineda, kuid vaid vähesel neist õnnestub veenda kohut omas õiguses.

Näpunäide: Kui ettevõtjana pankrotiavalduse esitamise kuupäevast ei ole möödunud 10 aastat, on parem oodata selle tähtaja möödumist ja esitada seejärel tarbija pankrotiavaldus. Enne selle tähtaja möödumist võib taotluse esitada, kui see on õiglastel või humanitaarsetel kaalutlustel hästi põhjendatud.

 

Ettevõtluse pankrot

Tarbija pankrot

Kas võlgnik on kohustatud esitama pankrotiavalduse?

Jah, 14 päeva jooksul pärast maksejõuetust

Ei, pankrotti minna on võlgniku õigus, mitte võlgniku kohustus

Mis on pankroti peamine eesmärk?

Võlausaldajate õiglane maksmine

Võlgniku võlg

Kas pankrot toob kaasa tasumata võlgade kustutamise?

See ei ole reegel, tasumata võlgade kustutamiseks peavad olema täidetud lisatingimused

Jah

Kas on võimalik pankrotti minna, kui võlgnikul puudub vara, millega menetluskulusid katta?

Mitte

Jah