Varasem arveldamine – poolt ja vastu

Teenistusmaksu

2014. aasta alguses jõustuvad käibemaksuseaduse muudetud sätted. Muudatused puudutavad põhiküsimusi, näiteks maksukohustuse tekkimise hetke või arvete väljastamise tähtaegu. Seetõttu tasub mõne nädala pärast jõustuvate määrustega tutvuda ja mõnele neist eraldi pilk peale visata.

Maksukohustuse tekkimise hetk

2014. aasta jaanuarist kaotab kehtivuse reegel, mille kohaselt on käibemaksukohustus rangelt seotud arve väljastamise kuupäevaga. Praegusel hetkel koostatakse sellise dokumendiga kinnitatava müügi puhul see arve väljastamisel, kuid mitte hiljem kui 7. päeval kauba üleandmise või teenuse osutamise päevast arvates. Uute eeskirjade jõustumise hetkest tekib see kohustus reeglina kauba kättetoimetamise või teenuse osutamisel.

Seetõttu katkeb seos arve väljastamise ja maksukohustuse vahel ning seetõttu võidakse liberaliseerida sätteid arvete väljastamise kuupäevade kohta.

Arvete väljastamise tähtajad 2014.a

Kuni 2013. aasta lõpuni tuleks arvetega dokumenteerida müük üksustele peale füüsiliste isikute, kes ei tegele ettevõtlusega. Nagu juba mainitud, näeb üldreegel ette, et käesolev dokument väljastatakse hiljemalt 7. päeval alates kauba kohaletoimetamise või teenuse osutamise kuupäevast. Muudetud määruste kohaselt pikeneb aeg, mille jooksul arve tuleks väljastada.

Alates tuleva aasta jaanuarist on võimalik arve väljastada hiljemalt 15. kuupäeval kauba üleandmise või teenuse osutamise kuu lõpust. Veelgi enam, seadusandja nägi ette võimaluse väljastada arve enne müüki – seda saab väljastada mitte rohkem kui 30 päeva enne teenuse tarnimist või osutamist.

Näide

Maksumaksja osutas teenust 29. oktoobril. Praegu kehtiva regulatsiooni järgi peaks arve olema väljastatud ajavahemikus 29. oktoober kuni 5. november. Uute regulatsioonide järgi saaks sama ettevõtja arve väljastada ajavahemikus 29. septembrist (30 päeva enne teenuse osutamist) kuni 15. novembrini.

Tuleb märkida, et vastavalt uuele art. 106i lõik. 7, on maksumaksjal õigus väljastada arve 30 päeva enne:

  • kauba kohaletoimetamine või teenuse osutamine; erandiks on art.-s nimetatud teenuste osutamine ja osutamine. 19a lõige. 3, 4 ja sek. KMS 5 punkt 4 (nt kommunaalmaksed) - kui arvel on andmed arveldusperioodi kohta, mida see puudutab, võib selle väljastada varem kui märgitud 30 päeva varem;

  • enne kauba kohaletoimetamist või teenuse osutamist kogu makse või selle osa vastuvõtmine.

Seega, kui maksumaksjale on teada tulevane müügitehingu kuupäev, mis ei ületa seadusega ettenähtud 30 päeva, võib ta tehingu eest arve esitada varem. Millised on sellise sätte tagajärjed?

Sissemakse arveid ei ole, aga kuidas on lood hilinemisega?

Selline lahendus aitab kindlasti kaasa dokumentide arvu vähendamisele äritehingutes - ettemaksu, ettemaksu või erinevat tüüpi tellimuste laekumise korral, mis täidetakse 30 päeva jooksul, ei pea väljastama ette- ja lõpparve - piisab "tavalise" arve väljastamisest . Tekib aga küsimus – mis siis, kui sellises olukorras kauba kohaletoimetamist või teenuse osutamist 30 päeva jooksul ei toimu või ei toimu üldse?

No sellele küsimusele uue käibemaksuseaduse sätetest vastust ei leia. Eelnimetatud art. 106i lõik. 7 näitab selgelt varaseimat kuupäeva, millal saab arve väljastada. Kui kaupa ei tarnita või teenust ei osutata 30 päeva möödumisel arve väljastamisest, kas ettevõtja rikub aktis sätestatut? Väärib märkimist, et sellistele olukordadele viidatakse otseselt artiklis. 62 sek. Karistusseadustiku § 1, mille kohaselt "kes, vastupidiselt kohustusele, jätab teenuse osutamise eest arve või arve väljastamata, väljastab selle defektiga või keeldub seda väljastamast, karistatakse rahatrahviga kuni 180 eurot. päevamäärad".

Samuti on raske ennustada, kuidas maksuamet suhtub olukorrani, kui maksumaksja tasub vaatamata kohaletoimetamise või teenuse puudumisele käibemaksu vastavalt varem väljastatud arvelt kehtivale regulatsioonile. Kas ka sel juhul rikutakse seadust ja ettevõtjat ootab karistus?

Seoses arve varasema väljastamise võimalusega tekib teine ​​kahtlus - millised on tagajärjed sellise dokumendi saamisel ostja poolt? Kuni 2013. aasta lõpuni oli valdaval enamusel juhtudel arve laekumise kuupäev otseselt seotud sellel märgitud käibemaksu mahaarvamise õigusega. Alates 2014. aastast on maksumaksjad sunnitud jälgima kahte kuupäeva - arve laekumist ja kauba kohaletoimetamist või teenuse osutamist, sest ostja õigus kaubalt ja teenuselt maksu maha arvata on otseselt seotud müüjapoolse maksukohustusega. . Seega ei võimalda arve kättesaamine enne tegelikku müüki käibemaksu maha arvata.

Kokkuvõttes tekitavad palju poleemikat 2014. aasta algusest jõustuvad muudatused kaupade ja teenuste maksustamise valdkonnas. Seetõttu seisab maksumaksjate ees ebakindluse periood ja ootamine, millal maksuhaldur väljastab tõlgendusi uutest määrustest ja nende ettevõtjatepoolsest kohaldamisviisist.