Sidumismäära teave – kuidas seda kohaldatakse?

Teenistusmaksu

Uueks käibemaksuvaldkonnas tegutsevaks asutuseks saab olema Sidumismäära teave. Uus õigusregulatsioon jõustus 1. novembril 2019. Käesolevas artiklis analüüsime muudatuste sisu ning vaatleme, kuidas mõjutab siduv määrateave maksumaksjate olukorda.

Mis eesmärgil sidumismäära teavet tutvustatakse?

Siduv määrateave on mõeldud eelkõige maksumaksja huvide kaitsmiseks käibemaksumäära õigeks määramiseks antud kaubale või teenusele. Seni said maksumaksjad, kes kahtlesid õiges liigituses, abi küsida vaid Statistikaametist. Selle lahenduse suurim puudus oli aga see, et Statistikaameti vastus ei olnud siduv.

Praegu on see muutumas, sest maksuhaldur ei saa kahtluse alla seada maksumaksja poolt vastu võetud ja WIS-i kinnitatud maksumäära. WIS-i otsuse sisu ei saa maksuamet vaidlustada. Selle eesmärk on tagada käibemaksumäära kindlus WIS-i taotlenud maksumaksjale.

Sidumismäära teave – õigusnormid

WIS-i puudutavad õigusnormid on toodud 9. augusti 2019. aasta seaduses, millega muudetakse kaupade ja teenuste maksuseadust ning teatud muid seadusi.

Sidumismäära teave tuleb täielikult reguleerida uue peatüki 1a (artiklid 42a–42i) VIII jaotisega – Maksumäär, mis lisatakse käibemaksuseadusele.

Seadusemuudatus toob välja, et siduva määra teave on kauba tarnimise, kauba impordi, kauba ühendusesisese soetamise või teenuse osutamise maksustamiseks tehtud otsus, mis sisaldab kauba kirjeldust. või teenused, mida käsitleb WIS, kaupade klassifikatsioon osakonna, kauba, alamrubriigi või kombineeritud nomenklatuuri koodi järgi. (CN) või PKOB-i jaotise, jaotise, rühma või klassi või teenuse järgi osakonna, rühma, klassi, kategooria, alamkategooria järgi. või PKWiU artikkel, kaubale või teenusele kohaldatav maksumäär

Sidumismäära teave väljastatakse maksumaksja taotlusel. See peaks sisaldama taotleja andmeid, kauba või teenuse üksikasjalikku kirjeldust ja märget klassifikatsiooni kohta, mille järgi maksumaksja hinnangul maksumäär määrata. Taotlusele võib lisada teenuse/kaubaga seotud dokumente, nt fotosid, plaane, skeeme, katalooge, sertifikaate, juhiseid, teavet tootjalt või muid kättesaadavaid dokumente, mis võimaldavad kindlaks teha kauba või teenuse õige klassifikatsiooni. Samuti on võimalik saata näidis, eeldusel, et asutus esitab selle kohaletoimetamiseks kohustusliku taotluse. Taotluse esitamisel tuleb tasuda 40 Poola zlotti, mille maksekinnitus tuleb dokumendile lisada.

Sidumismäära teave (WIS) peab sisaldama kaupade või teenuste kirjeldust, kaupade klassifikatsiooni ja asjakohast käibemaksumäära.

Lisaks, kui taotluse läbivaatamine nõuab täiendavaid teste või analüüse, on maksumaksjal kohustus selle eest tasuda. Selle suurus peab vastama asutuse tegelikele kuludele, mida nende testide ja analüüside tõttu kannab. Sidumismäära teave väljastatakse maksumaksja taotlusel. Taotleja peab muu hulgas meeles pidama kaupade või teenuste täpset ja üksikasjalikku kirjeldust.

Mis puudutab siduva määra teabe kohaldamisalasse kuuluva pädeva asutuse määramist, siis WIS-i väljastamise pädev asutus on riikliku maksuteabe direktor. WIS väljastatakse ilma põhjendamatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 3 kuu jooksul alates avalduse kättesaamise kuupäevast. Teisest küljest saab maksuameti juhataja väljastatud WIS-i ex officio muuta või tühistada, kui ta leiab, et see on vale.

Täiendavalt lisati säte, mille kohaselt kauba- ja teenusemaksuseaduses viidatud siduva määrateabe ulatuses ei väljastata üksikuid tõlgendusi. Maksumaksja esitab avalduse siduva määra teabe väljastamiseks riigi maksuteabe direktorile. WIS väljastatakse ilma põhjendamatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 3 kuu jooksul alates taotluse kättesaamise kuupäevast.

WIS-i avalduse esitaja esitab kriminaalvastutuse valuga deklaratsiooni valeandmete esitamise eest, et taotluse esitamise päeval ei ole kõnealuse taotluse raames käimas maksumenetlust, maksujärelevalvet, tolli- ega maksukontrolli. teda ja et selles osas ei ole asi lahendatud.selle sisuliselt maksuhalduri otsuses või korralduses. Valedeklaratsiooni korral ei ole WIS siduv.

Sellest võib järeldada, et juba mõte seda tüüpi lahendust käibemaksuseadusesse sisse viia on õige. See välistab kindlasti paljud maksumaksja ja maksuameti vahelised vaidlused õige käibemaksumäära üle.