Oma firma - soodustused võrreldes täistööajaga

Teenindustegevus

Äri tegemine tundub väga raske ja keeruline. Juba oma ettevõtte loomine tekitab palju kahtlusi – kõrge risk, mis nõuab aega, raha ja teadmisi. Samal ajal saab oma ettevõtte luua ühe vormi või telefonikõne abil. Mis kasu on oma ettevõtte juhtimisel võrreldes täiskohaga töötamisega? Esitame argumendid, mis võimaldavad teil erinevust märgata.

Ühtse vormiga asutatud oma ettevõte

Esimese sammuna oma ettevõtlusega alustamisel tuleb hankida kanne keskregistrisse ja majandustegevuse andmed. Selleks tuleb täita spetsiaalne CEIDG-1 vorm, mis on elektroonilises versioonis saadaval aadressil www.ceidg.gov.pl.

CEIDG-1 avalduse täitmisel saab üheaegselt taotleda NIP ja REGON numbrite väljastamist, nende puudumisel. Füüsilisest isikust ettevõtjas muutub ettevõtte maksukohustuslasena registreerimisnumber ettevõtja isiklikuks maksukohustuslaseks. NIP-numbri ja REGON-numbri väljastamiseks on vaja selle määramise kinnitamist, mis toimub tavaliselt mõne päeva jooksul pärast ettevõtte registreerimist.

Esitatavale CEIDG-1 ettevõtte registreerimistaotlusele märgib ettevõtja äritegevuse alustamise kuupäeva. Kuupäev ei saa olla varasem kui taotluse esitamise kuupäev. Ettevõtja võib siiski märkida taotluse esitamise kuupäevast hilisema alguskuupäeva.

Täidetud avaldus tuleks esitada linna- või vallakantseleisse isiklikult, posti teel või elektrooniliselt, eeldusel, et ettevõtjal on oma elektrooniline allkiri.

Omades kinnitust ettevõtte registreerimistaotluse esitamise kohta, samuti omades aktiivset NIP-i (maksukohustuslasena registreerimise number), saab ettevõtja alustada ettevõtlusega.

Taotlus CEIDG-le on ühtlasi teatis ZUS-ile, maksuametile ja Keskstatistikaametile. Kui ettevõtja kavatseb olla käibemaksukohustuslane, saab ta registreerida end käibemaksukohuslaseks ka CEIDG-1 rakenduse abil. Selleks tuleb esitada VAT-R vorm. Kuid vastavalt rahandusministri määrusele deklaratsioonide ja avalduste saatmise viisi ning lisatavate elektrooniliste allkirjade liikide kohta võivad VAT-R vormi CEIDG-1 taotlusele lisada ainult ettevõtjad, kes iseseisvalt esitama CEIDG-le avalduse ja omama kvalifitseeritud elektroonilist allkirja.

Käibemaksuarveid saab väljastada ainult käibemaksukohustuslaseks registreerimise avalduse esitamisel.

Tähtis!

Ettevõtlust alustav ettevõtja võib saada käibemaksuvabastust kuni 200 000 Poola zlotti suuruse müügiväärtuse ületamiseni antud maksuaastal vastavalt Art. Käibemaksuseaduse § 113. Kui tegevus kehtestatakse aasta jooksul, tuleks kvoodi suurus arvutada proportsionaalselt aasta lõpuni jäänud päevade arvuga.

Alates 20. maist 2017 saavad ettevõtjad registreeruda sotsiaal- ja ravikindlustuseks vormide ZUS ZUA ja ZUS ZZA kaudu või registreerida pereliikmeid ravikindlustuseks vormi ZUS ZCNA kaudu vormi CEIDG-1 kaudu.

Kui oma ettevõtte asutaja töötab ka täistööajaga, millest ta saab vähemalt miinimumpalka, ärge unustage esitada vorm ZUS ZZA 7 päeva jooksul alates tegevuse alustamise kuupäevast. Oma ettevõtte asutamise faktist tuleks teavitada ka tööandjat, siis ei võta ta tulumaksu ettemaksu arvestamisel maksuvaba summat arvesse.

Tähelepanu!

Oma äri ajades ja samal ajal täiskohaga töötades tuleks meeles pidada, et maksuvaba summa mahaarvamisel on prioriteet sinu äri. See kohustus tuleneb Art. 27 PIT seaduse.

Seega ühe CEIDG-1 vormi kaudu teostab ettevõtja pärast vastavate nõuete täitmist vajalikud registreerimisformaalsused erinevate asutustega.

Oma ettevõtte omamise eelised täiskohaga töökoha ees

Oma ettevõte annab võimaluse:

 • tegevusvabadus,

 • oma eesmärkide ja tegevussuundade seadmine,

 • suurema rahalise kasu saamine,

 • paindlik tööaeg,

 • maksustamisviisi valimine,

 • kohustuste vähendamine maksuameti ees - ettevõtlusega seotud kulud vähendavad maksubaasi ja vähendavad seega tasumisele kuuluva maksu väärtust,

 • aktiivsete käibemaksukohustuslaste puhul tehtud müügi- ja ostukäibemaksu mahaarvamine,

 • kasutada ära ZUS maksusoodustust, nn väike ZUS.

Lisaks annab oma ettevõtte pidamine teile iseseisvuse ja füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise tunde ning seetõttu tundub täiskohaga töötamise väljavaade vähem atraktiivne.

Täistööaja ja füüsilisest isikust ettevõtja töö kulude võrdlus

Tehtud kulud võivad vähendada tulusid ja seeläbi aidata kaasa tulude vähenemisele, st avaldavad mõju ka maksukohustuse vähenemisele. Töölepingu alusel on mahaarvatavad kulud 111,25 zlotti kuus ja maksuaastal mitte rohkem kui 1335 zlotti, mis kehtib ühe tööandja juures töötavatele, nende elukohas töötavatele inimestele.

Suhteliselt suuri kulutusi teevad isikud, kes on tööle võetud tsiviilõiguslike lepingute, näiteks käsundi või konkreetse töö lepingu alusel. Neil on õigus kasutada mahaarvatavate kulude suurendatud 50% määra, mis kehtib eelkõige varaliste autoriõiguste üleandmise kohta. 2017. aastal piiras suurenenud kogukulusid 42 764 Poola zlotti.

Teisalt ei ole oma äri ajaval ettevõtjal piiranguid kuludele, mida ta ettevõttes võib teha. Seega võib iga tehtud kulutus, mis ei ole määrustega välistatud, nõuetekohaselt dokumenteeritud ja ilmselgelt seotud läbiviidud tegevusega, kujutada endast mahaarvatavat kulu. Ettevõtlusega tegelemisel tekivad kõige sagedamini üür, kommunaalkulud, telekommunikatsiooniteenused, kontoriostud ja sõidukite ekspluatatsioonikulud. Ettevõtjal on ka võimalus teha omanduses olevalt ja põhivarasse sisse viidud varalt amortisatsiooni mahakandmist. Seega aitavad maksualandusele kaasa kõik tehtud tegevuskulud. Tavaliselt on oma ettevõtte pidamise kulud suuremad kui täiskohaga töötamise korral.

Ettevõtja maksab ettevõtete ostude eest vähem

Kui ettevõtja otsustab end aktiivseks käibemaksukohustuslaseks registreerida, on tal võimalus see maks maha arvata kaupade või teenuste ostmiseks tehtud kulutustelt, eeldusel, et neid kasutatakse maksustatavaks tegevuseks (KMS § 86 lg 1). seadus). Ostu sooritades teeb ettevõtja sama kulu kui täiskohaga töötaja, kuid tal on õigus käibedeklaratsiooniga neilt sisendkäibemaks maha arvata. Kui ettevõtja saavutab (ostudelt) sisendkäibemaksu ülejäägi (müügilt), on tal võimalus taotleda käibemaksu tagastamist.

Millal on füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine kõige tulusam?

Soodsaim hetk oma ettevõtte loomiseks on periood, mil ettevõtjale kohaldatakse ZUS-i soodusmakseid, nn. väike ZUS. Õigus saada vähendatud ZUS-i sissemakseid on vabatahtlik ja kehtib eelkõige inimestele, kes alustavad mittepõllumajanduslikku tegevust. See kehtib esimesed 24 kuud alates äritegevuse alustamise kuupäevast. Sotsiaalkindlustusmaksete alus ei tohi sel juhul olla väiksem kui 30% miinimumpalgast (2017. aastal on miinimumpalk 2000 Poola zlotti).

Vastavalt Art. 18a lõige. Sotsiaalkindlustussüsteemi seaduse § 2 alusel isikud, kes:

 1. tegeleb või on tegelenud mittepõllumajandusliku tegevusega viimase 60 kalendrikuu jooksul enne majandustegevuse alustamist;

 2. teha majandustegevust endise tööandja kasuks, kelle heaks enne ettevõtlusega alustamist jooksval või eelmisel kalendriaastal tegid nad oma majandustegevuse valdkonda kuuluvaid tegevusi töösuhte või ühistulise töösuhte alusel.

Lisaks ei kohaldata muu hulgas ZUS-i soodusmakseid täisühingute, usaldusühingute, ühingute ja füüsilisest isikust ettevõtja osaühingu osanikud, samuti loojad ja kunstnikud.

ZUS-i sissemaksete määrade erinevus on toodud allolevas tabelis:

Väike ZUS

Standardne ZUS

 • madalaim võimalik arvutusalus on 30% miinimumpalgast (2017. aastal 2000 zlotti), s.o 600,00 zlotti,

 • sotsiaalmakse väärtus koos vabatahtliku haiguskindlustusmaksega - 190,62 Poola zlotti,

 • ravikindlustusmakse - 297,28 PLN,

 • Tööfond – 0 PLN.

 • madalaim võimalik hindamisbaas on 60% keskmisest palgast (2017. aastal - 4263 zlotti), s.o 2557,80 zlotti,

 • sotsiaalmakse väärtus koos vabatahtliku haiguskindlustusmaksega - 812,61 Poola zlotti,

 • ravikindlustusmakse - 297,28 PLN,

 • Tööfond - 62,67 PLN.

Kokku: 487,90 PLN

Kokku: 1172,56 PLN

Kui kasutate ZUS-i soodusmakseid, võimaldab teie ettevõte oma esimese kahe tegevusaasta jooksul maksta vähendatud sissemakseid ja teenida seega rohkem kui täiskohaga tööl.

Kui palju ma teenin võrreldes täiskohaga töökohaga, mis juhib oma ettevõtet?

Sellele küsimusele vastamist peaks toetama töö eest saadud tasu analüüs pärast maksude, sotsiaalkindlustusmaksete ja maksudest mahaarvatavate kulude mahaarvamist. Näite kasutamine aitab paremini illustreerida täiskohaga töötamise eest saadava netotasu väärtust võrreldes oma ettevõtte juhtimisega.

Näide 1.

Töölepingu alusel täistööajaga töötav töötaja saab brutotöötasu 5000 Poola zlotti kuus. Summa, mille tööandja kannab töösuhte alusel, on ligikaudu 6000 Poola zlotti, millele lisanduvad sissemaksed sotsiaalkindlustusametisse, maksud, töökassa ja FGŚP. Seega saab töötaja netopalka ligikaudu 3500 Poola zlotti, mis moodustab ligikaudu 60% tööandja poolt sellel kontol tehtud kogukuludest. Lisaks kantakse tööandjale kaudsed kulud, mis on seotud töökoha loomise ja säilitamisega, kommunaalkulud, üür jms. Sellest tulenevalt on potentsiaalsed töötaja töölevõtmisega seotud kulud veelgi suuremad.

Sama töö tegemisel väljastab oma ettevõttega isik oma teenuste eest arve, mille eest saaks ta netotasu umbes 4000 Poola zlotti. Loomulikult mõjutavad töötasu väärtust maksud ja muud sissemaksed, sealhulgas ZUS, mida võidakse esimesel kahel aastal vastavalt soodusmaksetele vähendada. Palgasumma, milleni oma ettevõtet omav inimene jõuab, on aga võrreldes täiskohaga tööga palju suurem.

Palgakalkulaatori abil saate tuvastada ka põhitöökoha ja füüsilisest isikust ettevõtjana saadava palga erinevuse.

Oma ettevõte töötab samaaegselt täistööajaga

Oma ettevõte ei välista samaaegset täistööajaga töötamist. Kui ettevõtja kardab, et tema ettevõte ei pea hakkama või ei tule toime selle pidamise kohustustega, on tal võimalus kombineerida mõlemat töövormi korraga. Selle lahenduse eeliseks on sotsiaalkindlustusmaksete dubleerimise puudumine. Veelgi enam, kui täistööajaga töötamise palk on suurem või võrdne riiklikust miinimummäärast, mis praegu on 2000 Poola zlotti bruto, on ettevõtjal kohustus tasuda tehtud tegevuse eest ainult ravikindlustusmakse.

Oma äriga alustades tasub silmas pidada ka seda, et otsust saab igal ajal muuta. Ettevõtja võib aasta jooksul tegevuse peatada või lõpetada. Ent oma ettevõtte juhtimisest saadavat kasu vaadates tasub riskida, sest füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine pakub suurt rahulolu, suuremaid teenimisvõimalusi ja palju muid hüvesid.