Taotlus õigusabi saamiseks tarbijaombudsmanile - mall koos ülevaatega

Lae Alla

Piirkonna (omavalitsuse) tarbijaombudsman võib olla tarbijate ja ettevõtjate vaheliste vaidluste lahendamisel äärmiselt abivalmis organ. See asutus tegutseb konkurentsi- ja tarbijakaitseseaduse sätete alusel. Tarbija üksikjuhtumite puhul osutab ta tasuta õigusabi. Milline peaks välja nägema õigusabi taotlus tarbijaombudsmanile?

Tarbijaombudsmani kohustused

Valla tarbijaombudsmani ülesanded on sätestatud art. Eespool nimetatud seaduse § 42:

 

Tarbijaombudsmani ülesannete hulka kuuluvad:

1) tarbija huvide kaitse alase tasuta tarbijanõustamise ja õigusalase teabe andmine;

2) ettepanekute esitamine tarbijate huvide kaitse valdkonna kohalike õigusnormide kehtestamiseks ja muutmiseks;

3) ettevõtjate poole pöördumine tarbija õiguste ja huvide kaitse küsimustes;

4) koostöö ameti kohalikult pädevate harukontorite, Kaubandusinspektsiooni organite ja tarbijaorganisatsioonidega;

5) muude seaduses või eraldi määrustes nimetatud ülesannete täitmine.

2.Tarbijaombudsman võib eelkõige esitada hagisid tarbijate huvides ja nende nõusolekul liituda pooleliolevate menetlustega tarbijate huvide kaitseks.

3. Tarbijakaitse ombudsman tarbijaid kahjustavate väärtegude puhul on prokurör 24. augusti 2001. a seaduse – Väikeste õigusrikkumiste käitumiskoodeksi (Õigusajakiri 2013, punkt 395, muudetud kujul) tähenduses. . ).

4. Ettevõtja, kelle poole tarbijaombudsman pöördub, tegutsedes vastavalt lõikele. 1 punkt 3, on kohustatud andma ombudsmanile kõne teemaks olevaid selgitusi ja teavet ning vastama ombudsmani kommentaaridele ja arvamustele.

5. Art. 17. novembri 1964. aasta seaduse artikkel 63 – tsiviilkohtumenetluse seadustik.

 

Seetõttu võite kaebuse või hagi koostamisel abi saamiseks pöörduda ombudsmani poole. Õigusabi taotlust saab esitada nt tarbija õiguste kaitsega seotud kirjade koostamise raames, samuti kaebusi illegaalsete ettevõtjate vastu. Ettevõtjad on kohustatud tegema ombudsmaniga koostööd tarbijate huvide kaitsega seotud küsimustes. Piirkonna tarbijakaitse ombudsman võib nõuda professionaalilt selgitusi ja teavet, samuti ombudsmani märkustele vastamist. Ettevõtja, kes seda ei tee, paneb toime süüteo, mille eest karistatakse rahatrahviga kuni 2000 Poola zlotti (Konkurentsi- ja tarbijakaitseseaduse artikkel 114).

Tarbijaombudsmani olulisemad volitused

Tarbija seisukohast on ombudsmani olulisim õigus võimalus esitada tarbija nimel hagisid ja tema nõusolekul liituda juba käimasolevate menetlustega. Tarbijaombudsman võib taotleda kriminaalkohtult karistust ka tarbija kahjuks toimepandud süüteo eest.

Taotluse esitamise vorm

Ombudsman töötab starosty paviljonis. Suuremates linnades (üle 100 000 elaniku) ja piirkonnaõigusega linnades võib ombudsmanil olla eraldi büroo. UOKiK veebisaidil on nimekiri kogu Poolast pärit piirkonna tarbijaombudsmanidest ja teistest tarbijanõustamisasutustest, sealhulgas registrijärgse asukoha aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.

Nõu saad otse ombudsmani büroost või telefoni teel. Taotluse võib esitada kirjalikult, mitte ainult traditsiooniliselt, vaid ka elektrooniliselt. Konkreetse juhtumi käsitlemise järjekord määratakse tavaliselt selle kättesaamise kuupäeva järgi.

Tarbijaombudsmani õigusabi taotlus – mida see peaks sisaldama?

Vajalik minimaalne teave, mis tuleks lisada igale kohalikule (piirkonna) tarbijaombudsmani avaldusele, on:

  • tarbijaandmed: nimi, perekonnanimi, aadress, kontakttelefon,
  • teatatud probleem (millist tüüpi lepingut see puudutab, mis ajast, milline oli antud juhul kontakt ettevõtjaga),
  • tarbijaombudsmanilt oodatava õigusabi liik (nõu küsimine, sekkumine ettevõttesse või vahendus);
  • nõutava nõude summa,
  • vajalike dokumentide koopiad,
  • tarbija allkiri.

Alla laadida:

pdf
Mall – Õigusabi taotlus miinustele (...) Pdf Kirjeldus: juhend täitmiseks docx
Mall – õigusabi taotlus miinustele (...). Docx Kirjeldus: toimetamine, printimine, salvestamine