Kauba ühendusesisene omandamine (WNT) – uued arveldusreeglid

Veebisait

Euroopa Liidust ettevõtjatelt kaupa ostes võib ostjalt nõuda käibemaksu nõudmist. Kui tehing vastab kauba ühendusesisese soetamise (kauba ühendusesisese soetamise) mõistele, on ostjal kohustus deklareerida väljastava käibemaksu. Samas võib sellel olla ka mahaarvamise õigus, kuid siin peavad juba aktis toodud tingimused olema täidetud. Slim VAT 2 alla kuuluv lihtsustuspakett tõi ettevõtjatele sisse mõned mugavused. Vaatame üle, kuidas arveldada kauba ühendusesisest soetamist pärast muudatusi!

Kaupade ühendusesisene soetamine (WNT) – määratlus

Kauba ühendusesisese soetamise, s.o kauba ühendusesisese soetamise küsimust kirjeldab art. 9 sek. Käibemaksuseaduse 1. Siin on ülalnimetatud õigusaktis sisalduva tehingu mõiste: Art 9 sek. Käibemaksuseaduse § 1:
Artiklis 2 nimetatud kaupade ühendusesisese soetamise kaudu. 5 sek. 1 punkti 4 all mõistetakse seda kui õiguse omandamist käsutada omanikuna kaupu, mis tarnimise tulemusena saadetakse või veetakse muu liikmesriigi territooriumile kui liikmesriigi territoorium. Kauba tarniva isiku, kauba ostja või nende nimel kauba saatmise või transpordi alustamise riik.

See tähendab, et kauba ühendusesisene soetamine toimub siis, kui kaup on transporditud ühest EL riigist teise.

Iga aktiivne käibemaksukohustuslane, kes ostab kaupa teisest EL riigist, tegeleb kauba ühendusesisese soetamisega. Mittekäibemaksukohustuslaste puhul kehtib art.s viidatud kauba ühendusesisese soetamise arveldamisest vabastamine. 10 sek. KMS 1 punkt 2. Kui käibemaksuvaba maksumaksja kasuks Poolasse transporditud teisest EL riigist ostetud kaupade koguväärtus ei ületanud maksuaasta jooksul 50 000 Poola zlotti, võib ta tehingu arveldada tavalise siseriikliku tehinguna, s.o ilma käibemaksuta.

Lisaks tehingulimiitidele ei saa käibemaksust vabastatud maksumaksja end VAT-UE-ks registreerida ega kasutada NIP-numbrit eesliitega "PL". Kauba ühendusesisese soetamise korral on ettevõtjal kohustus registreerida end VAT-EU kohuslaseks. Selleks esitavad nad maksuametile vormi VAT-R, mille osa C on täidetud. 3. Erandiks on käibemaksust vabastatud maksumaksjad, kes saavad tehingulimiidist tulenevalt kauba ühendusesisese soetamise arveldamise vabastuse - neil ei ole kohustust registreerida käibemaksu-EL. Mittekäibemaksukasutajad võivad aga sellest vabastusest vabatahtlikult loobuda ja registreeruda vabatahtlikult EL-i käibemaksukohustuslaseks, arveldades kauba ühendusesisese soetamise. Kauba ühendusesisese soetamise korral on KM-EL registreeringu andmete esitamine kohustuslik, kui VAT-EL registreerimine toimus.

WNT ja maksukohustus

Vastavalt Art. 20 lõikKMS § 5 kohaselt tekib ühendusesisese soetamise tehingu maksukohustus siis, kui maksumaksja esitab kauba ühendusesisese soetamise esemeks oleva arve - kuid mitte hiljem kui kauba tarnimise kuule järgneva kuu 15. kuupäeval. .

Näide 1.

Toidupoodi pidav härra Jan ostis kaupu Saksamaalt pärit firmalt. 20.04.2021 tarniti kaup Saksamaalt. Arve väljastati alles 10.05.2021. Millal tekkis käibemaksukohustus seoses sõlmitud WNT tehinguga?

Üldjuhul tekib kauba ühendusesisesel soetamisel käibemaksukohustus arve väljastamise päeval, mitte hiljem kui kauba kohaletoimetamise kuule järgneva kuu 15. kuupäeval, seega antud juhul käibemaksukohustus tekkis 10.05.2021.

Näide 2.

Proua Anna, kes peab kosmeetikatarvikutega kauplust, ostis kaupu Tšehhi firmalt. 02.04.2021 toimus kauba kohaletoomine Tšehhist. Arve väljastati alles 20.05.2021. Millal tekkis käibemaksukohustus?

Tulenevalt asjaolust, et arve väljastati pärast kauba kohaletoimetamise kuule järgneva kuu 15. kuupäeva, tekkis maksukohustus mitte väljastamise kuupäeval, vaid 2021. aasta 15. mail. Ettemaksuarve laekumine enne kauba tarnimist kauba ühendusesisesel soetamisel, isegi kui see puudutab 100% tellimuse maksumusest, ei too kaasa käibemaksukohustust. Ülaltoodud protseduuri kinnituseks on Varssavi maksukoja direktori 14. mail 2015 välja antud individuaalne tõlgendus, viite nr. IPPP3 / 4512-166 / 15-2 / JF, kust me seda lugesime „[...] ettemaksete osas tuleb märkida, et seadusandja ei seosta maksukohustuse tekkimist kauba ühendusesisese soetamise eest ettemaksu tasumise või laekumisega. Samuti ei teki maksukohustust seoses ühendusesisese tarne ettemaksu tõendava arve väljastamisega või saamisega, isegi kui ta saab käibemaksukohustuslaselt ettemaksu kauba täisväärtuse kohta ".

Kauba ühendusesisene soetamine ja käibemaksu mahaarvamine – SLIM VAT 2 sisse viidud muudatused

Art 86 s. 2 punkti 4 lit. KMS c sätestab, et sisendkäibemaksu summa on artiklis nimetatud kauba ühendusesisese soetamise eest tasumisele kuuluv maksusumma. 9. Maksumaksja esitab sisendkäibemaksu reeglina samal perioodil kui väljastuskäibemaksu. Tänu sellele on tehing tema jaoks käibemaksu osas neutraalne. Selle tingimuseks on, et arve laekub enne kolmekuulise perioodi möödumist, mis arvestatakse ostetud kaubaga seotud maksukohustuse tekkimise kuu lõpust.

Juriidiline staatus enne SLIM-i käibemaksu 2

Enne 7. septembrit 2021, s.o enne SLIM VAT 2 muudatuste sisseviimist, tähendas arve puudumine ettevõtjal kohustust korrigeerida varem mahaarvatud käibemaks, mis tulenes art. 86 sek. KMS 10b punkt 2. See tähendas, et kui ettevõtja:

  • teinud samaaegselt käibemaksu arvestuse ja mahaarvamise (hiljemalt kättetoimetamisele järgneva kuu 15. kuupäevaks), kuid

  • järgmise kolme kuu jooksul ei saanud ta kauba ühendusesisest soetamist kinnitavat arvet,

oli kohustatud JPK_V7 faili parandama ja mahaarvatud käibemaksu maha kandma perioodil, mil see tehingut näitas - maksukohustuse tekkimise ajal. Sellest tulenes ka vajadus maksta intressi, kuna WNT lakkas olemast käibemaksu osas neutraalne.

Olukorras, kus maksumaksja sai WNT-d tõendava arve pärast eelnimetatud tähtaja möödumist. kolm kuud, anti võimalus dokumendi laekumise arveldusperioodi kohta esitatud JPK_V7-s sisendkäibemaksu adekvaatselt tõsta.

Näide 3.

Kauba ühendusesisene soetamine toimus 08.01.2021. Ostja ei saanud arvet kätte. Kuidas tuleks tehingut arveldada?

Kauba ühendusesisene soetamine tuleb arveldada (maksustada) tarnele järgneva kuu 15. kuupäevaks (s.o 15. veebruar 2021). JPK_V7-s võib maksumaksja näidata nii käibemaksu kui ka sisendkäibemaksu. Seejuures tuleb aga silmas pidada, et kui maksumaksja ei saa arvet järgmise kolme kuu jooksul (arvestades maksukohustuse tekkimise kuu lõpust ehk veebruari lõpust), siis tekib tal kohustus tasuda maksukohustuslasena arvet. vähendada varem mahaarvatud käibemaksu perioodil, mil ta näitas tehinguid WNT (s.t. veebruarikuu JPK_V7-s). Arve saamine pärast seda kuupäeva, nt juunis, taastab JPK_V7 käibemaksu mahaarvamise õiguse 2021. aasta juuniks.

Kuidas arveldada kauba ühendusesisest soetamist SLIM VAT 2 kehtestatud põhimõtetel?

SLIM VAT 2 alusel kehtestatud kaupade ühendusesisese soetamise sätete muudatus tuleneb EL-i 18. märtsi 2021. aasta otsusest kohtuasjas C-895/19. Selle otsusega vaidlustati Poola käibemaksuseaduse sätted, mis puudutavad kolmekuulist perioodi, mille jooksul maksumaksjal pidi olema arve, et käibemaks oleks tema jaoks neutraalne. Olukorras, kus ettevõtja ületas kolmekuulise tähtaja, pidi ta JPK_V7 parandama, maksma võimalikud intressid ning jooksvalt sai näidata vaid sisendkäibemaksu. EL nõustus maksumaksjaga, et ülaltoodud tähtajast kinnipidamine on praktikas sageli võimatu, kuna ostja ei saa alati mõjutada välisriigi töövõtjalt arve saamise hetke. SLIM VAT 2-ga sisse viidud muudatuste tulemusena on alates 7. septembrist 2021 ühendusesisene tarnetehing maksukohustuse tekkimise perioodil maksumaksjate jaoks neutraalne, isegi kui nad ei saa käibemaksu arvet kolme- kuu periood. Vastavalt Art. 86 sek. Käibemaksuseaduse 10g järgi toob kolme kuu jooksul arve mittesaamine kaasa vajaduse korrigeerida mahaarvatud käibemaks. Küll aga ei lähe ettevõtja tagasi perioodi, mil ta algselt käibemaksu maha arvas. Parandus tehakse jooksvalt kolmekuulise perioodi jooksul.

Lisaks, kui ettevõtja saab arve kätte pärast kolmekuulise tähtaja möödumist, saab ta käibemaksu maha arvata ajal, mil ta arvestas väljastava käibemaksu väärtust, mis tuleneb otseselt Art. 76 sek. Käibemaksuseaduse 10h. Uued ühendusesisese soetamise arveldamise reeglid kehtivad kõikidele tehingutele ka juhul, kui maksukohustus tekkis enne muudatuste jõustumise kuupäeva, s.o enne 7. septembrit 2021. a.

Näide 4.

Hr Łukasz tegi WNT tehingu 15. septembril 2021. aastal. Arve sai ta kätte alles 05.02.2022. Kuidas ta peaks sõlmitud käibemaksutehingu arveldama?

Tulenevalt asjaolust, et hr Łukasz laekus arve hilinemisega, on tal kohustus näidata kauba ühendusesisest tarnet 15. oktoobril 2021 ehk hiljemalt 15. päeval pärast kauba kättesaamise kuud tarniti. Sel päeval näitab härra Łukasz nii sisend- kui ka sisendkäibemaksu, tänu millele on tehing käibemaksuneutraalne. Kolmekuuline periood, mille jooksul ta peaks saama arve, et ei oleks kohustatud mahaarvatud käibemaksu maha kandma, saab läbi 31. jaanuaril 2022. Sel päeval on hr Łukasz kohustatud sisendkäibemaksu maha kandma. Arve laekumine 05.02.2022 toob kaasa selle, et ta saab minna tagasi maksukohustuse tekkimise hetke ehk 15.10.2021 ning sellel perioodil JPK_V7 faili parandades arvelt käibemaksu maha arvata. oktoobriks 2021. Tänu SLIM VAT 2 kandele, kui ostja ei näita üldse ühendusesisest tarnetehingut, on tal õigus minna tagasi maksukohustuse tekkimise perioodi ja esitada nii sisendkäibemaks kui ka sisendkäibemaks. Käibemaks, olenemata sellest, et kolmekuuline periood on möödas.

Järeldus - WNT arveldused

Käibemaksuseaduses sisalduvad regulatsioonid panevad maksumaksjale uued kohustused, mis on seotud kauba ühendusesisese soetamisega seotud kuupäevade ja sündmuste jälgimisega. Esiteks peavad ettevõtjad jälgima kolme ühendusesiseste maksete tegemisel olulist kuupäeva:

  • kohaletoimetamine,

  • arve väljastamine,

  • arve kättesaamine.

Ettevõtjate hooleks jäid ka kauba ühendusesisese soetamise korrektse parandamisega seotud küsimused arve puudumisel seaduses märgitud tähtajaks. Kauba ühendusesisest soetamist teostavatel maksumaksjatel on võimalik valida elektrooniline arve – lahendus, mis lühendab selle kättesaamise ooteaega, mis omakorda vähendab sisendkäibemaksu korrigeerimise vajadust.

Kauba ühendusesisene soetamine - broneerimine süsteemis wFirma.pl

WNT-d dokumenteeriv arve tuleb broneerida wFirma.pl süsteemis KULUD »RAAMATUPIDAMINE» LISA »KÄIBEMAKSUARVE» Kulu tüübi vahekaardi kaudu. Väljal "KM määr" tuleb valida riiklik käibemaksumäär. Kast WNT on valitud vahekaardil IMPORT VÄLISMAAST JA MUUD TÄIENDAVAD.

Tänu sellele kuvatakse tehing käibemaksukohustuslaste müügi- ja osturegistris ning KPiR-is. Selleks, et tehing oleks kuvatud VAT-EU koondinfos, tuleb töövõtja andmete sisestamisel jälgida, et väljale, kus NIP on vaikimisi määratud, valida nimekirjast VAT-UE ja sisestada töövõtja number.