Auto väljavõtmine osaühingust - mida see hõlmab?

Teenistusmaksu

Auto väljavõtmine osaühingust hõlmab sõiduki üleandmist aktsionäri eravajadusteks. Siiski tuleb meeles pidada, et see toiming näeb välja hoopis teistsugune kui auto seltsingust (nt üld- või tsiviilõiguslikust) väljavõtmisel. Peamine erinevus on selles, et piiratud vastutusega äriühing on oma subjektiivsus ja juriidiline isik, mis tähendab, et ta on äritehingutes omaette osaleja. Selles kontekstis tasub kaaluda, millised on maksutagajärjed sellisel aktsiaseltsile kuuluva vara väljavõtmisel.

Auto aktsiaseltsist väljavõtmise õiguslik alus

Nagu sissejuhatuses märgitud, on piiratud vastutusega äriühing on juriidiline isik. Selle eelduse üks tagajärg on see, et tal on oma vara, mis on aktsionäridest eraldi. See tähendab, et auto võetakse osaühingust välja. aktsionäri erakapitalile ei saa toimuda tavapärase ülekandeprotokolli alusel. Sel juhul vahetub omanik, mis tähendab, et omandiõigus tuleb üle anda kehtiva õigustehingu alusel.

Esiteks on sellised tegevused lepingud. Tegemist on müügi- või annetuslepinguga. Kui sellise lepingu pooleks on aktsionär, on selle sõlmimise tingimuseks äriühingu juhatuse vastava otsuse vastuvõtmine. Kui aga lepingu pooleks peab olema juhatuse liige, tuleb täita lisanõudeid. Nagu artikli sisust tuleneb. Äriühinguseadustiku 210 § 1 kohaselt esindab äriühingut äriühingu ja juhatuse liikme vahelises lepingus ja temaga vaidluses nõukogu või aktsionäride koosoleku otsusega määratud advokaat.

Sõiduki väljavõtmine piiratud vastutusega äriühingust põhjustab omanikuvahetuse, millest tuleneb vajadus omandiõiguse üleandmiseks konkreetsel õiguslikul alusel (lepingul). Sellise lepingu pooled on äriühing (esindaja juhatus) ja aktsionär. Kui lepingu osaliseks peab olema juhatuse liige, esindab ettevõtet nõukogu või volitatud esindaja.

Teine võimalik lahendus on sõidukiomandi üleminek dividendimakse näol aktsionärile. Tuleb märkida, et dividend on lubatud lisaks sularahas olemisele ka materiaalses vormis.

Analüüsime kõiki ülaltoodud juhtumeid nende võimalike maksutagajärgede seisukohast.

Auto väljavõtmine osaühingust müügilepingu alusel

Sõiduki omandiõigust võib osanikule üle anda müügilepingu vormis. Sel juhul tekib tulu majandustegevusest ettevõtte poolel (VÕS § 12 lg 1 p 1). Füüsilisest isikust aktsionäri vaatenurgast tasub mõelda, kas PCC-d on vaja maksta.

Vallasasjade müügilepingut maksustatakse tsiviilõiguslikelt tehingutelt 2% määraga ja maksukohustust vastavalt art. 4 sek. 1 PPC seaduse punkt 1 jääb ostja kanda. Siiski tuleb märkida, et vastavalt Art. TKS seaduse 2 punkti 4 kohaselt ei maksustata selle maksuga muid tsiviilõiguslikke tehinguid kui põhikiri ja selle muudatused:

  1. ulatuses, mis on maksustatud käibemaksuga;

  2. kui vähemalt üks osapooltest on selle tegevusega seotud kaupade ja teenuste maksust vabastatud, välja arvatud:

  • müügi- ja vahetuslepingud, mille esemeks on kinnisvara või selle osa või tähtajatu kasutusvaldus, ühistu omandiõigus ruumidele, õigus ühepereelamule elamukooperatiivis või õigus parkimisele ruum mitme autoga garaažis või osa nendest õigustest;
  • äriühingute aktsiate ja osade müügilepingud.

Osana osaühingu vahel sõlmitud lepingust ja osanik, tegutseb ettevõte kas aktiivse käibemaksukohustuslasena või käibemaksuvaba maksukohustuslasena (subjektiivne või objektiivne vabastus). TKS seaduse sätted viitavad mõlemale käibemaksukohustuslaste kategooriale, mis tähendab, et igal juhul ei kaasne sellise auto müügiga ostjale maksukohustust tsiviilõiguslike tehingute maksustamise valdkonnas.

Auto väljavõtmine osaühingust müügilepingu alusel on vabastatud PCC maksuga maksustamisest.

Auto väljavõtmine osaühingust annetuslepingu alusel

Sõiduki omandi üleandmine võib toimuda ka annetuslepingu alusel. Vastavalt Art. 1 klausel Pärimis- ja annetusmaksu seaduse (edaspidi SD seadus) 1 punkti 2, Poola Vabariigi territooriumil asuvate asjade või omandiõiguse omandamist füüsiliste isikute poolt Poola annetusena kuulub maksustamisele. Vastavalt Art. SD seaduse § 5 kohaselt on maksukohustus vara ja varaliste õiguste omandajal.

Sellise korralduse korral on annetuse alusel autot saaval aktsionäril kohustus arveldada pärandi- ja annetusmaks. Olgu märgitud, et seoses osaühinguga - aktsionäril ei ole mingit suhet, mis tähendab, et äriühing arvatakse saaja jaoks III maksugruppi. Seetõttu ei ole võimalik selle maksuvabastust ära kasutada, samas kui tasuta summa on vaid 4902 Poola zlotti. Maks on progresseeruv ja määr sõltub auto väärtusest ja on 12%, 16% või 20%.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Saaja on kohustatud esitama SD-3 deklaratsiooni maksuameti pädevale juhile ühe kuu jooksul alates annetamise kuupäevast. Selle dokumendi alusel teeb juhataja maksuotsuse, millega määratakse kindlaks maksusumma. Vastavalt Art. SD seaduse 8 kohaselt eeldatakse ostetud asjade ja varaliste õiguste väärtust ostja määratud summas, kui see vastab nende asjade ja õiguste turuväärtusele. Seevastu asjade või varaliste õiguste turuväärtuse määramisel lähtutakse sama liiki ja liigi asjadega kauplemisel kasutatavatest keskmistest hindadest, arvestades nende asukohta, seisukorda ja kulumisastet ning kaubanduses. sama liiki varalistes õigustes, maksukohustuse tekkimise päeva seisuga.

Annetuslepingut aktsiaseltsi seisukohalt käsitledes tuleb rõhutada, et kooskõlas art. 16 sek. Vastavalt sularahamaksuseaduse 1 punktile 14 ei moodusta tulu saamise kulu annetuste ja igasuguste ohverduste väärtust, välja arvatud maksed Poola turismiorganisatsioonile, välja arvatud see, et tulu saamise kulu on tootmiskulud või artiklis nimetatud toiduainete ostuhind. 43 sek. Kauba- ja teenusemaksu seaduse 1 punkt 16, mis antakse üle avalik-õiguslikele organisatsioonidele avaliku kasu ja vabatahtliku töö seaduse sätete tähenduses, mis on ette nähtud üksnes nende organisatsioonide heategevuslikuks tegevuseks.

Auto väljavõtmine osaühingust annetuslepingu alusel annab see saajale pärandi- ja annetusmaksu tasumise vajaduse.

Sõiduki väljavõtmine mitterahalise dividendiarvestuse vormis

Lõpetuseks tasub arutada olukorda, kus sõiduk kutsutakse tagasi mitterahalise dividendiarvestuse näol.

Esmalt tuleb viidata maksutagajärgedele aktsiaseltsi vaatenurgast. Tuleb meeles pidada, et vastavalt Art. 14a, kui maksumaksja mitterahalise soodustuse tegemisega arveldab täielikult või osaliselt kohustuse, sealhulgas laenu (krediit), dividendi, lunastamise või müügi aktsiate (aktsiate) tagasiostmiseks, on maksumaksja tasutud mitterahalise soodustuse tegemisega. sellise maksumaksja tulu on sellise soodustuse alusel tasutud kohustuse summa. Kui aga mitterahalise hüvitise turuväärtus on suurem selle hüvitisega kaetud kohustuse suurusest, määratakse see tulu mitterahalise hüvitise turuväärtuse summas.

Sellest tulenevalt on mitterahalises vormis dividendi maksmine sõiduki omandiõiguse üleminekuga aktsionärile ülalkirjeldatud mitterahalise soorituse sooritus ja annab ettevõttele tulu kohustuse ulatuses. arveldatakse selle hüvitise tulemusena. Sellise tulu määrab ettevõte dividendi summas ja kui auto turuväärtus oli suurem kui makstav dividend, tuleks tulu määrata selle hüvitise turuväärtuse ulatuses.

Näide 1.

Osaühing. plaanib maksta aktsionärile mitterahalisi dividende. Tegemist on sõiduauto omandiõiguse üleminekuga. Maksmisele kuuluv dividend on 20 000 zlotti, samas kui sõiduki turuväärtus on 25 000 zlotti. Sel juhul on ettevõtte tulu mittevaralistest kohustustest 25 000 zlotti. Selle soodustuse arveldamisel võib ettevõte täpsustada ka maksukulusid näiteks auto järelejäänud amortiseerimata väärtuse näol.

Aktsionäri jaoks on sel viisil saadud sõiduk aga kapitalitulu mitterahalise dividendina.See tähendab, et nagu iga dividendi puhul, maksustatakse ka seda 19% kindla maksumääraga (SÜS § 30a lg 1 p 4). Sel juhul aga ei saa ettevõte väljamakstud dividendilt maksu kinni pidada, kuna see on mitterahaline. Selle tulemusena on Art. 41 sek. 7 punkti 2, mis sätestab, et kui väljamakstava dividendi esemeks ei ole raha, on maksumaksjal kohustus tasuda väljamaksjale enne hüvitist tasumisele kuuluva ettemaksu või kindlasummalise maksu. Sellest tulenevalt on aktsionär kohustatud laekunud mitterahaliselt dividendilt 19% maksu üle kandma aktsiaseltsile.

Auto väljavõtmine osaühingust maksmisele kuuluva dividendi mitterahalises vormis arveldamise näol tekib maksutulu nii äriühingule endale kui ka aktsionärile.

Eeltoodut silmas pidades tuleb rõhutada, et auto väljavõtmine osaühingust ei ole lihtne toiming. Esiteks peab olema õiguslik alus. Olenevalt kasutatud taganemisviisist võivad maksutagajärjed piiratud vastutusega äriühingule olla erinevad. ja aktsionär.