Turunduskulud ettevõtte kuludes

Teenistusmaksu

Turundus ja reklaam on turul tegutsevate ettevõtete üks põhilisi kulugruppe. Nende peamine eesmärk on suurendada läbimüüki ja ettevõtte, kaubamärgi ja toote tuntust. Põhilised turundustegevused hõlmavad ürituste korraldamist, tasuta näidiste ja kingituste pakkumist, reklaamsiltide paigutamist või isegi sponsorlepinguid. Igal neist tegevustest on erinevad maksutagajärjed. Kas turunduskulud võivad olla maksudest mahaarvatavad kulud?

Ürituste korraldamine ettevõtte kuludes

Ürituseagentuurid pakuvad oma teenuseid peamiselt ettevõtetele ja organisatsioonidele. Nende pakutavate teenuste valik on äärmiselt lai – alates meeskonna loomise üritustest, läbi galade, piknikute ja bankettide ning lõpetades reklaamiüritustega.Kõik need tegevused on suunatud positiivse kuvandi loomisele nii ettevõtte sees kui ka väljaspool. Kui ettevõtja otsustab seda tüüpi ettevõtte edendamise ette võtta, peaks ta kulude korrektseks dokumenteerimiseks hankima arve, mis on raamatupidamise aluseks. Tulude ja kulude maksuraamatut pidavate maksumaksjate puhul on kulu kajastamiseks kohane KPiR veerg 13 - muud kulud. Kui kulutust kasutatakse maksustatavaks tegevuseks, võib ettevõtja ostuarvelt käibemaksu maha arvata.

Tähtis!

Selleks, et kulu kujutaks endast mahaarvatavat kulu, peaks see olema tehtud tulu saamiseks või sissetulekuallika säilitamiseks või kindlustamiseks, välja arvatud artiklis loetletud kulud. 23 PIT seaduse.

Isegi kui antud sündmus ei too soovitud tulemusi (nt uute klientide saamine), võib maksumaksja liigitada seda tüüpi kulu ettevõtte kuludeks.

Tasuta proovid potentsiaalsetele klientidele

Erinevat tüüpi messide, reklaamürituste jms ajal otsustavad ettevõtjad pakkuda tasuta näidiseid. Seda tüüpi sündmustel on konkreetsed tagajärjed tulumaksu ja käibemaksu osas.

Käibemaksuseaduse kohaselt tuleb näidisena mõista kauba näidist või selle väikest kogust, mis on näidisena identifitseeritav, mis võimaldab hinnata kauba omadusi ja omadusi selle lõplikul kujul, selle üleandmisel. maksumaksja poolt üle (üleandmine):

  • eesmärk on reklaamida seda toodet ja

  • see ei aita rahuldada lõppsaaja vajadusi seoses antud tootega, välja arvatud juhul, kui selle saaja vajaduste rahuldamine on selle toote reklaamimise lahutamatu osa ja julgustab kõnealust vastuvõtjat reklaamitavat toodet ostma.

Näidiste jaoks üleantavate kaupade puhul tuleks need KPiR-is ümber klassifitseerida veerust 10 (kaubanduskaupade ja põhimaterjalide ostmine) veergu 13 (muud kulud). Postitamine peaks reeglina toimuma avalduse alusel, kus on üksikasjalikult kirjas kauba liik, kogus ja hind.

Kui ettevõtja teab ostmise hetkel, et antud toode antakse üle näidisteks (reklaami eesmärgil), peaks ta selle lisama otse raamatu veergu 13.

Teisest küljest, mis puudutab käibemaksu, siis olukorras, kus tarnitud kaup vastab eelpool nimetatud näidise määratlusele, ei teki maksumaksjal kohustust seda maksustada.

Kingitused ja vidinad töövõtjatele

Et tugevdada oma sidet kliendiga, otsustavad ettevõtjad sageli teha neile väikseid kingitusi, kingitusi ja vidinaid. Sellised tegevused toimuvad peamiselt pühade, ettevõtte sünnipäevade jms ajal. Kuidas selliseid kingitusi maksustada?

Käibemaksuseadus määratleb väikese väärtusega kingituse mõiste. Vastavalt Art. 7 sek. 4 väikese väärtusega kingituse all mõistetakse maksumaksja poolt ühele isikule üle antud kaupa:

  • koguväärtusega kuni 100 Poola zlotti maksuaastal, kui maksumaksja peab nende isikute tuvastamist võimaldavat arvestust;

  • mille üleandmist ei ole kantud punktis 1 nimetatud arvestusse, kui kauba ostuhind ühiku kohta (maksuta), ostuhinna puudumisel aga üleandmise hetkel märgitud tootmisühiku maksumus. kaup, ei ületa 10 PLN.

Kui töövõtjatele üleantud esemed vastavad ülaltoodud väheväärtusliku kingituse definitsiooni nõuetele, ei ole see sündmus käibemaksuga maksustatav.

Tulumaksu osas on küsimus erinev. Kuna mahaarvatavate kulude hulka kuuluvad need kulud, mis vastavad Art. 22 sek. PIT seaduse 1:

Mahaarvatavad kulud on kulud, mis on tehtud tulu saamiseks või sissetulekuallika säilitamiseks või kindlustamiseks, välja arvatud artiklis 1 nimetatud kulud. 23.

Samal ajal, nagu on sätestatud art. 23 sek. Seaduse 1 punkt 23:

Maksusoodustuse kuludena ei kajastata esinduskulusid, eelkõige toitlustusteenuste, toidu ja jookide, sh alkohoolsete jookide ostmisel.

Kui kingil on esinduskulu tunnused, ei saa see olla maksuvaba.

Igas muus olukorras võib see kulu olla ettevõtte kulu, mis tuleks kajastada pearaamatu veerus 13 (muud kulud). Kui kaupleja on otsustanud oma kauba kingitusena üle anda, peaks ta selle ümber liigitama veerust 10 (kaubakaupade ja põhimaterjalide ostmine) veergu 13 (muud kulud).

Reklaamsildid - maksude arveldamine

Reklaamsildid on teine ​​vorm klientideni jõudmiseks, mida ettevõtjad sageli kasutavad. Seda tüüpi ostude arveldusviis sõltub märgi väärtusest. Reklaamsildi puhul, mille väärtus ei ületa 3500 zlotti (neto - aktiivsete käibemaksukohustuslaste puhul bruto - käibemaksuvabade üksuste puhul), on asi üsna ilmne. Seda seetõttu, et ost tuleks näidata otse maksudest mahaarvatavate kuludena KPiR-i veerus 13 (muud kulud).

See võib olla problemaatiline, kui sildi väärtus ületab maagilise summa 3500 zlotti. Sel juhul võib seda tüüpi ost olla põhivara.

Sponsorlepingud kui turunduse vorm

Ettevõtte praeguste ja tulevaste klientide ja töövõtjate silmis positiivse kuvandi tekitamiseks otsustavad ettevõtted sageli sponsoreerida erinevaid sotsiaalseid või kohalikke kampaaniaid. Seejärel sõlmivad mõlemad pooled – sponsor ja sponsoreeritav – sponsorlepingu. Seda tüüpi lepingutes kohustub kumbki pool osutama vastastikuseid teenuseid (nt sponsori rahalise toetuse eest kohustub sponsor korraldama ürituse, mille käigus eksponeeritakse sponsori logo).

Sponsor võib seda tüüpi kulud lisada tulumaksu mahaarvatavate kulude hulka reklaamikuluna veerus 13 KPiR - muud kulud.

Oluline on see, et sponsori tehtud kulutused ei sisaldu alati täies mahus maksukuludes. Need piirduvad vastutasuks reklaamikulude summaga.