Autorent ettevõttes kulud

Teenistusmaksu

Auto on ettevõttes kindlasti mugavus ja sageli ka vajadus. Teisalt võib ametiauto soetamine olla liiga kulukas, eriti algajale ettevõtjale. Auto rentimine võib olla lahendus. Uuri, kuidas vormistada vajalikud formaalsused ja tasaarveldada renditud sõidukiga seotud kulud!

Auto rentimine – määratlus

Ettevõtja võib auto rentida rendilepingu alusel, vastavalt Art. 659 par. Tsiviilseadustiku 1. Nagu tsiteeritud retseptist näha: "Üürilepinguga kohustub üürileandja andma üürnikule vara kasutusse tähtajaliselt või tähtajatult ning üürnik kohustub tasuma üürileandjale kokkulepitud üüri."

PIT alusel tuleks sõiduki väärtus määrata olenevalt rendiperioodi pikkusest. Rendilepingut saame eristada siin:

 • lühiajaline, mille lepinguperiood on alla 6 kuu,

 • pikaajaline, mille lepinguperiood on 6 kuud või pikem.

Autorent - käibemaksu arveldamine

Aktiivsetel käibemaksukohustuslastel on õigus käibemaks maha arvata ka autorendi arvelt, aga ka selle kasutamisega seotud arvetelt. Vastavalt Art. 86a, lõik 4 ja 9, kui:

1) sõidukit täismassiga üle 3,5 tonni või

2) sõiduk, mille konstruktsioon välistab selle kasutamise majandustegevusega mitteseotud otstarbel või viitab sellele, et selle kasutamine muul kui ettevõtlusega seotud otstarbel ei oma tähtsust, eristame siin:

 • mootorsõidukid, millel on üks istmerida, mis on eraldatud veoste vedamiseks mõeldud osast seina või püsiva vaheseinaga (mitmeotstarbeline sõiduk, kaubik või koormate vedamiseks ette nähtud lahtise osaga),

 • ühe istmereaga juhikabiiniga mootorsõidukid, mille kere moodustab sõiduki eraldi elemendi,

 • erisõidukid (kui see tüüp tuleneb eraldi eeskirjadest)

maksumaksjal on õigus käibemaksu täielikule mahaarvamisele.

Kui need tingimused ei ole täidetud (nt sõiduauto rentimisel), on 100% käibemaksu mahaarvamine võimalik, kui samal ajal:

 • läbitud läbisõit,

 • sõidukist on teatatud maksuametile vormi VAT-26 kaudu,

 • on loodud ettevõttes sõiduki kasutamise eeskirjad,

 • sõidukit kasutatakse ainult ettevõtluses.

Kui mõlemad juhtumid ei kehti, on käibemaksu mahaarvamine võimalik ilma täiendavate formaalsusteta vaid 50%.

Sõiduauto rent ettevõtte kuludega

Renditud sõiduki kasutamine äritegevuses on seotud erinevat tüüpi kuludega. Sõiduki rendilepinguga seotud põhikulu on üür. Neid kulutusi ei arveldata samadel põhimõtetel, mistõttu on ettevõtjal kohustus tutvuda renditud auto raamatupidamise põhimõtetega ettevõttes.

Renditud sõiduki üür - asula KPiR-is

Renditud auto paratamatu kulu on rent. Sõiduautode puhul arveldatakse alates 2019. aastast see kulu vastavalt uuele 150 000 Poola zloti piirmäärale. Vastavalt Art. 23 lg 1 p 47a, kui auto väärtus ei ületa 150 000 zlotti, siis broneeritakse rent täies ulatuses KPiR 13. veerus - muud kulud. Kui see piir on aga ületatud, kajastatakse rendikulud ümberarvestuse tulemusel saadud väärtuses:

150 000 / sõiduki väärtus x üür

Sõiduauto rentimine ja kasutuskulud

Autot rentides ei ole ettevõtjal kohustus ainult üüri maksta. Samuti tekivad muud rendiauto ekspluatatsiooniga seotud kulud. Siin saate muu hulgas mainida

 • kütuse ostmine,

 • õlivahetus,

 • parkimis- või maanteetasud,

 • jooksev remont, renoveerimine, osad.

Kui sõidukit kasutatakse ainult ärilistel eesmärkidel (mida kinnitab läbisõit), siis renditud sõidukiga seotud kulud arveldatakse KPiR-is täismaksumuses. Kui aga need tingimused ei ole täidetud, tasaarveldab ettevõtja sellised kulud 75% ulatuses nende väärtusest tulumaksu alusel. Auto ettevõtte kuludes saate rohkem teada järgmistest artiklitest:
Auto ettevõttes - kõige olulisem teave
Elektriautode raamatupidamine ettevõtluses
Liising ja auto rentimine - kulude tasaarvestus

Auto rendikindlustus

Renditud sõiduauto kindlustamiseks tehtud kulud võib liigitada maksusoodustuse kulude hulka. Siiski on art. 23 sek. PS seaduse 1 punkt 47 piirab teatud sissemaksete arvelt tehtavate kulutuste suurust. Vastutuskindlustuse ja õnnetusjuhtumikindlustusega seotud kulu kajastatakse maksusoodustuse kuludena kogu summas. AC ja GAP kindlustuse osas, nagu ka rendi puhul, arveldatakse need kulud sõltuvalt sõiduki väärtusest. Seega, kui sõiduki väärtus ei ületa 150 000 Poola zlotti, on AC ja GAP maksudest mahaarvatavad nende täisväärtuses. Vastasel juhul kajastatakse renditud sõiduki poliisi väärtuses:

150 000 / sõiduki väärtus x AC või GAP kindlustuse väärtus

Sõiduauto väärtus – kuidas määrata?

Nagu eespool mainitud, on sõiduki väärtus üürimisel, AC- ja GAP-kindlustusel ülioluline. Nagu on täpsustatud artiklis 23 sek. 5d, lühiajalise rentimise korral, s.o sõiduki rentimisel kuni 6 kuuks, tuleneb sõiduki väärtus kindlustuse eesmärgil kasutusse võetud auto väärtusest. Üle 6 kuu üürilepingu puhul - alates üürilepingust. Seetõttu on sõiduki rentimisel üle kuue kuu oluline, et rendilepingus oleks märgitud auto väärtus.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Veoautode rent ettevõtte kuludega

Veoautode puhul, mille täismass ületab 3,5 tonni või konstruktsioon välistab nende kasutamist mitteärilistel eesmärkidel või näitab, et nende kasutamine mitteärilistel eesmärkidel on tühine, kaetakse nende kasutamisega seotud kulud (rent, kindlustus, tegevuskulud) on täielikult kajastatud maksudest mahaarvatavate kuludena. Seega sõiduki väärtus PIT-maal asumist ei mõjuta. Täissummas kulude arveldamise lisatingimuseks, kui see on määratud sõiduki ehitusega (seega ei kehti üle 3,5-tonnise massiga sõidukitele), on nendele nõuetele vastavust tõendava dokumendi olemasolu. st.:

 • piirkondliku sõidukite ülevaatuspunkti poolt antud jaama poolt läbiviidud täiendava tehnilise ekspertiisi alusel väljastatud tunnistus ja

 • sõiduki registreerimistunnistus, mis sisaldab vastavat märkust.

Seoses eeltooduga kantakse käibemaksust vabastatud maksumaksjal seda liiki kulu dokumenteerivate arvete brutoväärtus KPiR 13. veerus - muud kulud, aktiivsel käibemaksukohustuslasel aga saadud dokumendist tulenev netoväärtus. .

Autorent - esitlus süsteemis wFirma.pl

Renditud autoga seotud kulude postitamine wFirma.pl süsteemi on väga lihtne.

Kui rentimine puudutab veoautot, mille kulusid saab KPiR-is näidata 100% netoväärtusest ja käibemaksu täies ulatuses maha arvata (st sõiduk kaaluga üle 3,5 tonni või vähem koos KM-1 / KM -2), piisab sellise sõiduki broneerimisest täisväärtuses vahekaardi kaudu: KULUD »RAAMATUPIDAMINE» LISA »KÄIBEMAKSUARVE / ARVE (ILMA KM)» LIISING VÕI LIISING. Siis on käibemaksuarve netoväärtus KPiR 13. veerus - muud kulud ja käibemaksu täisväärtus käibemaksuga ostude registris. Ilma käibemaksuta arve puhul kantakse KPiR 13. veergu arve kogumaksumus bruto.

Kuid muidu, st alla 3,5 tonni kaaluva ilma VAT-1 / VAT-2 sõiduki või sõiduauto rendimisel tuleks sõiduk esmalt süsteemi sisestada, kasutades vahekaarti KIRJELDUSED »SÕIDUKID» LISA SÕIDUK. Seejärel täitke kuvatavas aknas sõidukiga seotud nõutud väljad, valides muu hulgas väljal OMANDIVORM KASUTUSRENDI JA ÜÜRIMISE valik.

Sõiduki süsteemi lisamise üksikasjalikku teed käsitletakse artiklis: Sõiduki lisamine süsteemi

Seejärel sisestage pärast sõidukisse sisenemist sõiduki rendiarve wFirma.pl süsteemis KULUD »RAAMATUPIDAMINE» LISA »KÄIBEMAKSUARVE / ARVE (ILMA KÄIBEMAKSUTA)» LIISING VÕI AUTOLIISING, kus SÕIDUK väljal valige auto, millega see kulutus on seotud.

Pärast salvestamist kantakse kulu KPiR-i veerus 13 - muud kulud ja käibemaksuarve puhul lisaks ostukäibemaksu registrisse (vastavalt seda tüüpi kulude arveldamisel kehtivatele piirmääradele).