PIT null – millistes olukordades peaksin esitama maksudeklaratsioonid?

Veebisait

Ajavahemik aprilli lõpuni on aeg, mil maksumaksjatel on kohustus esitada erinevaid iga-aastaseid maksudeklaratsioone. Erinevate maksukonstruktsioonide tõttu on aga võimalik, et tulude saamisest hoolimata ei teki maksu. See omakorda tekitab küsimuse, kas sellistel juhtudel on vaja esitada tulumaksu null. Püüame seda probleemi selgitada allolevas artiklis.

Maksudeklaratsioonide esitamise reeglid

Alustame oma kaalutlusi maksudeklaratsioonide esitamise reeglite üle.

Esiteks, viidakem artikli sisule. 45 sek. PIT seaduse 1. See säte ütleb, et maksumaksja on kohustatud esitama maksuametile kehtestatud valemi kohaselt maksudeklaratsiooni maksuaastal teenitud tulu (kahjumi) summaga maksustamisaastale järgneva aasta 15. veebruarist kuni 30. aprillini. Enne perioodi algust esitatud deklaratsioonid loetakse esitatuks maksuaastale järgneva aasta 15. veebruaril.

Deklaratsioonist tulenev tulumaks on maks, mis tuleb tasuda maksumaksja maksuaastal saadud tulult, välja arvatud juhul, kui pädev maksuhaldur teeb teistsuguse maksusumma määramise otsuse (seaduse § 45 lg 6).

Kuid vastavalt Art. 45 sek. TuMS-i 4 punkti 1 kohaselt on maksumaksja kohustatud enne deklaratsiooni esitamise tähtaja möödumist tasuma lõikes nimetatud deklaratsioonist tuleneva tasumisele kuuluva maksu vahe. 1, ja aasta eest tasumisele kuuluvate ettemaksete summa, sealhulgas maksjate kogutud ettemaksete summa.

Seetõttu nähtub esitatud sätetest, et maksumaksja seadusest tulenev kohustus on esitada iga-aastane maksudeklaratsioon. Oluline on see, et ta on kohustatud deklareerima nii tulu kui ka kahju. Tihti juhtub aga, et maksumaksja saadud tulu ei kuulu maksustamisele (nt maksuvabastuse kohaldamise tõttu).

Seetõttu tasub meelde tuletada sissetuleku määratlust. Noh, nagu on märgitud Art. 9 sek. 1 kohaselt maksustatakse tulumaksuga kõik tululiigid, välja arvatud art. 21, 52, 52a ja 52c ning tulu, millelt maksu sissenõudmisest MKS-s sätestatu kohaselt loobuti.

Vastavalt Art. 9 sek. Tuluallikast saadava tulu seaduse § 2, kui art. 23o, art. 23u, art. 24-24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da ja kunst. 30f ei sätesta teisiti, on sellest allikast saadud tulude summa ülejääk maksuaastal nende hankimise kulude üle. Kui mahaarvatavad kulud ületavad tulude summat, on erinevus tuluallikast tulenev kahju.

Nagu näete, on tulu maksustatav, välja arvatud need, mis on Art. 21, 52, 52a ja 52c PIT seaduse. Sellest tulenevalt saame esmajärjekorras märkida, et maksumaksja, kes saab tulu, mis saab tulu seadusest tuleneva maksuvabastuse alusel, ei pea seda tulu maksudeklaratsioonis esitama.

Näide 1.

Füüsiline isik sai 2020. aastal hüvitise vormis tulu, mis oli täielikult maksuvaba Art. 21 sek. PIT seaduse 1 punkt 3. Sel juhul ei ole maksumaksjal kohustust esitada 2021. aasta 30. aprilliks tulumaksu aastadeklaratsiooni.

Veidi teistsugune on olukord aga siis, kui maksumaksja saab tulu, mis ei ole maksuvaba, kuid jääb maksuvaba summa sisse.

Tuletagem meelde, et praegu, vastavalt Art. 27 sek. PIT seaduse 1a punkt 1, maksubaasil, mis ei ületa 8000 zlotti, on maksuvaba summa 1360 zlotti. See tähendab, et inimesed, kelle maksubaas on 8000 zlotti või vähem, ei maksa maksu üldse.

Tuleb aga tähele panna, et eeltoodu puhul ei ole tegemist maksuvaba tuluga, vaid tuluga, millega ei kaasne maksu tasumise kohustust. Seetõttu rõhutagem, et need olukorrad ei ole identsed.

Sellest tulenevalt peab isik, kes sai maksuaastal maksuvabale summale vastava väikese sissetuleku, kuigi maksu ei tasuma, esitama iga-aastase maksudeklaratsiooni. Pole vahet, kas inimese sissetulek oli 1 või 8000 zlotti. Igal juhul peaks maksumaksja täitma iga-aastase maksudeklaratsiooni esitamise kohustuse.

Näide 2.

2020. aastal sai füüsiline isik konkreetse ülesande täitmiseks lepingu alusel tulu 1200 zlotti. See oli tema kogu aasta ainus sissetulek. Antud juhul on tegemist mittetulumaksusummaga. Maksumaksja on aga kohustatud 30. aprilliks 2021 esitama maksudeklaratsiooni, milles näitab tulu summas 1200 zlotti. Maksuvaba tulu saav maksumaksja maksudeklaratsiooni esitama ei pea. Teisiti on olukord maksuvaba summa alla jäävate tulude osas. Sel juhul tuleb aga esitada iga-aastane maksudeklaratsioon.

Null PIT esitamine

Eeltoodu valguses tekib küsimus, kas maksumaksja saab esitada tulumaksu nulldeklaratsiooni. Nagu oleme viidanud, kehtib aastadeklaratsiooni esitamise kohustus igale, ka kõige väiksemale tulule, mis ei ole maksuvaba.

Kuigi tulu puudumisel ei ole maksumaksja kohustatud maksuametile saatma aastamaksu nulldeklaratsiooni, ei takista miski sellise dokumendi koostamist ja esitamist. Kindlasti ei ole see keelatud tegevus.

Sageli otsustavad maksumaksjad esitada tulumaksu nulldeklaratsiooni, kui soovivad saada maksuametist tulu puudumise tõendit. Nagu Art. Maksumääruse 306i § 1 kohaselt väljastab maksuhaldur maksumaksja nõudmisel tõendi tema tulu või käibe suuruse kohta. Selle tõendi väljastamise aluseks on esitatud aastadeklaratsioon. Null-aastadeklaratsioonide esitamine, milles maksumaksja deklareerib oma tulu nulliks, ei ole ebaseaduslik. Maksumaksjatel on selline võimalus olemas ja nad võivad esitada tulumaksu nulldeklaratsiooni.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Üürile anda null PIT-28

Lõpuks viitame PIT-28 esitamise küsimusele. Seda tüüpi vormi esitavad erakinnisvara üürivad füüsilised isikud, kes on valinud maksustamisviisiks ühekordse makse.

PIT-28 deklaratsioon esitatakse maksuaastale järgneva aasta veebruari lõpuks. Kas aga maksumaksja peab esitama nulli PIT-28, kui tema kinnisvara pole terve aasta renditud ja sellelt kontolt tulu ei saanud?

Põhineb artiklil. 6 sek. Seaduse 1a kohaselt maksustatakse kirjendatud tulu ühekordse summaga ka kalendriaastal maksumaksjale laekunud või tema käsutusse antud raha ja rahalised väärtused ning rendi, allrendi alusel saadud mitterahaliste ja muude tasuta hüvede väärtus. , rendi-, allrendi- või muud samalaadsed lepingud.

Kuid vastavalt Art. 21 sek. 2 eelnimetatu punkt 2 seaduse kohaselt on maksumaksja kohustatud esitama maksuametile vastavalt kehtestatud PIT-28 valemile maksudeklaratsiooni saadud tulu summa, tehtud mahaarvamiste summa ja kajastatud tulult tasumisele kuuluva ühekordse summa kohta - ajavahemikul alates 15. veebruarist maksuaastale järgneva aasta veebruari lõpuni.

Seega tingib iga-aastase maksudeklaratsiooni esitamise kohustuse vaid üüritulu saavutamine maksuaastal. Kui maksumaksja ei ole saanud tulu kinnisvara üürimisest, ei ole tal kohustust esitada tuludeklaratsiooni PIT-28.

Eeltoodut kinnitas KIS-i direktor 6. veebruari 2020. a tõlgenduses nr 0115-KDIT1.4011.45.2019.2.MR.

Seetõttu võib meie järelduste kokkuvõtte poole pöördudes öelda, et null-PIT esitamine on aktsepteeritav. Samuti tasub meeles pidada, et teatud olukordades on maksumaksjal vaatamata tasumata maksude puudumisele siiski kohustus esitada iga-aastane maksudeklaratsioon ning selle tegemata jätmine võib kaasa tuua fiskaalkaristusseadustikus sätestatud rahatrahvi.