Muudatused parandusarvete konteerimise reeglites ja mõned probleemid JPK_V7 parandamisel

Veebisait

Erinevad olukorrad, mis vähendavad või suurendavad müügiarvel näidatud väärtust, põhjustavad hulgaliselt käibemaksukirjete, st faili JPK_V7 parandusi. Juhtumeid on palju ja ikka on uusi asjaolusid, mis vähendavad maksubaasi ja käibemaksu, mida maksumaksja peab siis JPK_V7 failis näitama. Lisaks on alates 2021. aasta jaanuarist toimunud muudatused käibemaksukohustuslaste registris arveldatavate parandusarvete konteerimise põhimõtetes. Kuidas leida ennast selles kõiges? Mõned kahtlused on selles väljaandes hajutatud.

Tähelepanu muudatustele parandusarvete käibemaksukohustuslaste registrisse kandmise reeglites

Müüja on kohustatud väljastama korrigeeriva arve, kui pärast müüki (ja müüki tõendava arve väljastamist) leidis aset üks järgmistest sündmustest:

 1. müüja andis allahindlust;

 2. müüja andis allahindluse - hinnaalanduse;

 3. ostja tagastas kauba ja pakendi müüjale;

 4. müüja tagastas ostjale kauba või teenuse eest tasutud osa või kogu selle;

 5. müüja tõstis müügihinda;

 6. müüja või ostja märkab arvel viga hinnas, määras, maksusummas või mõnes muus artiklis.

Kuni 2020. aasta lõpuni on Art. 29a lõige. 13 ja sek. KMS 14 viitas, et müüjal (aktiivne käibemaksukohustuslane) on õigus kanda müügikäibemaksukohustuslaste registrisse antud aruandekuul in miinus korrigeeriv arve, st vähendada maksubaasi ja väljastatud käibemaksusummat. müügiarve, kui:

 • omab enne antud arveldusperioodi maksudeklaratsiooni esitamise tähtaja lõppu, milles kauba ostja või teenuse saaja sai parandusarve, kinnituse parandusarve kättesaamise kohta kauba ostja poolt või saaja, kellele arve väljastati.

Kui müüja antud kuul sellist kinnitust ei saanud, tunnustas ta parandusarve selle kinnituse saamise kuul.

See kinnitus võib olla parandusarve kättesaamist kinnitava e-kirja või faksiga tagasisaatmine, parandusarve kättesaamise allkirjastamine, parandusarve kinnitatud koopia tagasisaatmine, parandusarve kättesaamist kinnitava tagasisaatmise teatis ja võimalik, et mõni muu dokument, mis selgelt kinnitab parandava arve kättesaamist.

Müüjad on juba harjunud, et JPK_V7 failis olevad parandused ehk korrigeeriva arve (algne müügiarve) miinusesse lisamine postitati ostjalt parandusarve kättesaamise kinnituse saamise kuul. .

2021. aasta jaanuarist toimus aga muudatus miinus parandusarvete kajastamisel müügikäibemaksukohustuslaste registris müüja maksumaksja juures.

Vastavalt kehtivale art. 29a lõige. KMS 13 kohaselt on müüjal (aktiivne käibemaksukohustuslane) õigus kanda müügikäibemaksukohustuslaste registrisse in miinus korrigeeriv arve, st vähendada maksubaasi ja käibemaksu summat sellel aruandekuul, mil ta korrigeeriva väljastas. arve (vastavalt parandava arve väljastamise kuupäevale), kui:

 • müüjal on tema ja ostja vahel sõlmitud kokkuleppeid kinnitavad dokumendid, mis sisaldavad antud kauba või teenuse müügilt tasumisele kuuluva maksubaasi ja käibemaksu alandamise tingimusi ning selles dokumentatsioonis on märgitud, et ülaltoodud vastastikku aktsepteeritud tingimused on täitnud mõlemad pooled;

 • müüja väljastatud parandusarve kinnitab kokkulepitud kokkulepet maksubaasi ja väljastava käibemaksu vähendamise tingimuste osas.

Küll aga on olemas lahendus, mis võimaldab müüjatel kogu 2021. aasta jooksul rakendada vanu maksubaasi ja tasumisele kuuluva käibemaksu vähendamise reegleid.

Kokkulepe parandusarvete arveldamise vanade reeglite kohta

Seadusandja jättis 2021. aastaks maksumaksjatele teatud vabatahtliku võimaluse, mis võimaldab arveldada JPK_V7 failis miinus parandusarved vanade reeglite alusel nii müüjal kui ostjal.

See on kirjas artiklis. 13 sek. 27. novembri 2020. aasta kaupade ja teenuste maksuseaduse muutmise ning teatud muude seaduste muutmise seaduse 1, punkt 1, millest nähtub, et pooled lepivad kokku, et nad valivad kohaldada käibemaksuseaduse sätteid kuni 31. detsembrini 2020 kehtivas redaktsioonis.

See tähendab, et müüjal ja ostjal on pärast eeltoodud sätte alusel lepingu vormistamist, et nad valivad 2021. aastal kohaldada varasemaid parandusarvete tasaarveldamise sätteid käibemaksukohustuslaste registris ehk failis JPK_V7. negatiivsed arved vastavalt eelmistele reeglitele ja nii:

 1. parandusarve müüjapoolne tuvastamine miinuses JPK_V7 failis, s.o müüja juures tasumisele kuuluva maksubaasi ja käibemaksu vähendamine ostja poolt parandusarve kättesaamise kinnituse saamise kuul;

 2. saadud parandusarve ostja poolt miinuses kajastamine JPK_V7 failis, s.o korrigeeriva arve laekumise kuul ostjalt tasutud maksubaasi ja käibemaksu vähendamine.

Lisaks tuleb meeles pidada, et ülaltoodud leping tuleb sõlmida enne, kui üks pooltest väljastab esimese parandusarve.

Samuti tuleb rõhutada, et võimalik loobumine varasemate miinus parandusarvetega arveldamise reeglite valikust võib toimuda mitte varem kui 3 kuu möödumisel selle valiku tegemise kuu lõpust. Ülesütlemine müüja ja ostja vahel tuleb kokku leppida kirjalikult.

Pärast väljaastumise päeva kohaldavad pooled uusi sätteid, s.o muudetud art. 29a lõige.KMS 13, mis sätestab maksubaasi ja käibemaksu vähendamise kokkulepitud kokkuleppe vajaduse müüja ja ostja juures.

Millal tuleks JPK_V7 faili parandusele lisada aktiivne lein?

Kui maksumaksja märkas, et maksuametile esitatud JPK_V7 failis on viga registreerimisosas, on tal kohustus esitada registreerimisosas selle JPK_V7 faili parandus.

Vastavalt Art. 109 lõige. KMS 3e 14 päeva jooksul alates:

 1. maksumaksja teatab, et saadetud kirjed sisaldavad vigu või faktidega vastuolus olevaid andmeid või

 2. saadetud kirjetes sisalduvate andmete muudatused

- maksumaksjal on kohustus saata JPK_V7 failiparandus registreerimisosas

Kui see aga rikub eeltoodud sätet, siis tuleb JPK_V7 faili registreerimisosas paranduse esitamise toimingule eelneda aktiivne kahetsusavaldus.

Kui aga maksuameti juht tuvastab JPK_V7 registreerimisosas esitatud failis vigu, mis muudavad tehingu õigsuse kontrollimise võimatuks, siis saadab ta maksumaksjale päringu, milles:

 • näitab vea tüüpi ja

 • helistab maksumaksjale, et need parandaks.

Maksumaksjal on sellisel juhul aega 14 päeva eelnimetatu kättetoimetamise kuupäevast palub esitada maksuametile JPK_V7 faili parandus registreerimisosas parandades maksuameti poolt eelnimetatutes märgitud vigu. helistama. Kui aga maksumaksja leiab, et esitatud JPK_V7 originaalfailis vigu ei ole, siis esitab ta oma selgitused selle asjaolu kohta maksuametile.

Kui maksumaksja, vastupidiselt ülaltoodud kohustusele:

 1. ei saada päringus märgitud vigade ulatuses parandatud kirjeid või ei esita selgitusi või teeb seda pärast tähtaega;

 2. esitatud seletustes ei näita ta, et protokollides ei oleks kohtukutses viidatud vigu

- maksuameti juht võib sellele maksumaksjale määrata trahvi summas 500 Poola zlotti iga registreerimisosas JPK_V7 failis oleva vea eest.

Maksuhaldurid vaatavad deklaratsioone erinevalt ja täpsemalt maksudeklaratsiooni parandusi.

Nagu Art. Maksu-Karistusseadustiku § 16a alusel ei karistata maksualase süüteo või maksualase väärteo eest, kes on teinud õigusjõulise toimingu seaduse - maksumääruse tähenduses või maksumääruse sätete tähenduses. 16. novembri 2016. a maksuameti seadust, maksudeklaratsiooni parandamist ja on tasunud viivitamata või volitatud asutuse määratud tähtaja jooksul vähenenud või vähenenud avalik-õigusliku nõude.

Seetõttu võib järeldada, et JPK_V7 faili deklaratsiooniosale ei tohiks aktiivset leina esitada. Seejuures tasub aga silmas pidada, et see kehtib siis, kui parandus puudutab vaid deklaratsiooniosa ehk kui maksumaksja on olukorras, kus registreerimisosas ja deklaratsiooniosas (või ainult deklaratsiooniosas) ilmnevad vead, siis maksumaksja puhul on tegemist sellise olukorraga, kus maksumaksja on ette näinud. siis maksumaksja selle osa parandust aktiivsest kahetsusest ei esita.

WNT parandus JPK_V7 failis ostja juures

Majanduspraktikas on palju juhtumeid, kus Poola aktiivsed käibemaksukohustuslased, kes ostavad kaupu mõne Euroopa Liidu riigi müüjatelt, saavad parandusarved, millel on kirjas algsel arvel olevad erinevat tüüpi vead.

Tuleb märkida, et Poola ostjad saavad kõige sagedamini miinuses parandavaid arveid, st neid, mis vähendavad arve väärtust ning sisend- ja väljundkäibemaksu väärtust. Seda tüüpi korrigeerivad arved kandis ostja nende laekumise kuul käibemaksukohustuslaste müügi- ja osturegistri faili JPK_V7.

Teine kreeditarvete rühm, mida ostjad saavad saada, on plussmärgid, kuid siin võib esineda erinevaid juhtumeid. Paranduse põhjus võis eksisteerida juba algse arve väljastamise hetkel, siis ostja lisas sellise arve JPK_V7 faili algarve konteerimise kuul või tekkis põhjus hiljem, siis ostja lisas sellise parandava arve JPK_V7 failis sellel kuul, kui paranduse põhjus ilmnes.

Kas parandusarvete tasumise reeglite muudatus alates 2021. aastast on mõjutanud eelnimetatud kajastamise viisi parandusarved ostja juures?

Ei, kuna seadusandja märkis art. 30a lõige. 1, et käibemaksuseaduse § 1 sätteid. 29a lõige. 1-1b, 6, 7, 10, 11 ja 17.

Parandusarvete tasumist puudutav muudatus sisaldub Art. 29a lõige. 13, mistõttu jääb muutumatuks ka ostjapoolsete parandusarvete WNT JPK_V7 faili lisamise hetk.

Siinkohal tasub rõhutada, et EL-i tarnijatelt saadud kreeditarve arvete puhul kehtib sama põhimõte ostjate parandusarvete lisamiseks JPK_V7 faili.

Maksubaasi ja käibemaksu alandamise kokkulepitud tingimusi ja parandava arve puudumist kinnitav dokument

2021. aastal ehk pärast parandusarvete tasaarveldamise reeglite muutmist on juhtumeid, kus pooled on vastastikku kokku leppinud maksubaasi ja väljastava käibemaksu vähendamise tingimustes, kuid ostja ei saanud parandusarvet enne arve esitamise kuupäeva. JPK_V7 faili ja paar päeva hiljem.

Kui pooled ei ole kogu 2021. aasta jooksul vormistanud lepingut vanade parandusarvete tasaarveldamise reeglite rakendamise kohta, ei oma sellise arve laekumise kuu tähtsust.

Samas ei ole saaja antud olukorras parandavat arvet JPK_V7 faili esitamise tähtajaks (arvelduskuule järgneva kuu 25. kuupäevaks) kätte saanud. See-eest oli tal ühine kokkulepe maksubaasi ja müügikäibemaksu alandamise tingimuste osas.

Siinkohal tasub tsiteerida Art. 86 sek. Käibemaksuseaduse 19a, mis selgitab, et maksubaasi vähendamise korral vastavalt uutele parandusarvete arveldamise reeglitele alates 2021. aasta jaanuarist (kokkulepe maksubaasi ja väljastava käibemaksu vähendamise ühtsete tingimuste kohta) või arvel oleva maksusumma eksimus, on kauba või teenuse ostja kohustatud vähendama arvelduse sisendkäibemaksu summat perioodi eest, mil kauba tarnimise või teenuse osutamise maksubaasi vähendamise tingimused on kehtinud. kokku lepitud kauba tarnija või teenuse osutajaga, kui need tingimused on täidetud enne käesoleva arvestusperioodi lõppu.

Seadusandja viitab selgelt küsimusele maksubaasi ja väljastava käibemaksu alandamise tingimuste kokkuleppimise küsimuses müüja ja ostja vahel ning ei ole küsimustki sellest, et ostjal oleks korrigeeriv arve, mis eeldaks selle vähendava arve lisamist müüja ja ostja vahel. JPK_V7 fail. Kuid see pole veel kõik.

Kui maksubaasi ja kauba tarnimise või teenuse osutamise eest tasumisele kuuluva käibemaksu vähendamise tingimused on täidetud pärast arveldusperioodi, mille jooksul need tingimused kokku lepiti, on kauba või teenuse ostja kohustatud vähendama kaupade tarnimisel või teenuse osutamisel tasumisele kuuluva käibemaksu vähendamise tingimusi. arvelduse sisendkäibemaksu summa perioodi eest, mil need tingimused on täidetud. Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Kahtlused, mis on seotud korrigeerivate arvetega jagatud maksemehhanismi valguses

Müüjad väljastavad üha enam müügiarveid, mille summa on üle 15 000 Poola zlotti, mis tõendavad käibemaksuseaduse lisas 15 sisalduvate kaupade tarnimist või teenuste osutamist. Sellise arve registreerimine käibemaksukohustuslaste registris tingib selle märgistamise spetsiaalse koodiga "SPM".

Kui aga hiljem väljastatakse nendele arvetele müüki korrigeerivad arved, tekib müüjatel kahtlus, kuidas need JPK_V7 faili lisada.

Näide 1.

2020. aasta detsembris väljastas müüja esialgse müügiarve elektripaigaldise teostamise eest summas 20 500 zlotti bruto. 2021. aasta jaanuaris väljastas müüja antud allahindlust silmas pidades korrigeeriva arve summas 6000 zlotti bruto.

Töövõtjad sõlmisid lepingu varasemate reeglite kohaldamise kohta JPK_V7 toimikusse kaasamiseks seoses nende poolt väljastatud negatiivsete parandusarvetega. Küll aga tekib kahtlus, kas parandusarve oli registreerimisel märgitud koodiga "MPP" või mitte.

Rahandusministeeriumi selgitusel kehtib nõue märkida müüki korrigeerivatele arvetele väljend "jagatud maksemehhanism" ainult käibemaksuseaduse lisas 15 sisalduvate kaupade või teenustega seotud tehingutele.

Kui esialgsel müügiarvel olev brutosumma koos väljastatud parandusarvest tuleneva vahega ulatub siiski brutosummani, mis on suurem kui 15 000 zlotti, siis korrigeeriva arve registreerimisel märgib maksumaksja selle koodiga "MPP".

Seega ei tohiks maksumaksja käsitletud juhul JPK_V7 failis parandava arve registreerimisel seda "MPP" koodiga märkida.

Näide 2.

2021. aasta jaanuaris väljastas müüja esialgse müügiarve seiresüsteemi paigaldamise kohta summas 17 500 zlotti bruto. 2021. aasta veebruaris, kuna müüja ei saanud seires üht blokeerimisfunktsiooni aktiveerida, tegi müüja ostjale allahindluse ja väljastas parandusarve summas 1000 zlotti bruto.

Töövõtjad sõlmisid lepingu varasemate reeglite kohaldamise kohta JPK_V7 faili kaasamiseks seoses nende poolt väljastatud negatiivsete parandusarvetega. Küll aga tekib kahtlus, kas parandusarve oli registreerimisel märgitud koodiga "MPP" või mitte.

Vastavalt Rahandusministeeriumi seisukohale, viidates eeltoodud juhtumile, tekib maksumaksjal kohustus JPK_V7 failis parandusarve registreerimisel kasutada tähist "SPM".

Põhjus on selles, et algse müügiarve (märgitud koodiga "MPP") brutoväärtus koos korrigeerivast arvest tuleneva summa võrra on endiselt üle 15 000 zlotti bruto.

Kaudse allahindluse saamist kinnitav märge

Üks müüja poolt antava kaudse allahindluse dokumenteerimise võimalustest on kreeditarve väljastamine. Ostjad aga kahtlevad, millal seda tüüpi dokumenti JPK_V7 faili lisada ja kas sellele mingi koodiga märgistada.

Näide 3.

Ostja, aktiivne käibemaksukohustuslane, sai 2021. aasta jaanuaris kaudse allahindluse märke 6500 zlotti bruto. 2021. aasta veebruaris laekus ostja soodustuse summa oma kontole. Kuidas ja millal tuleks see sündmus JPK_V7-faili kaasata?

Ostja lisab JPK_V7 faili ostu poolel miinus netosumma, käibemaksu, brutosumma, mis tuleneb müüja poolt selle tasumise kuul saadud allahindluse teatisest. Seega, kui ostja saab antud allahindlusest raha kätte, registreerib ta JPK_V7-s ostu poolel saadud märkusest tuleneva netosumma, käibemaksu, brutosumma vähendamise.

Lisaks peab ostja selle registreeritud dokumendi JPK_V7 failis märkima koodiga "WEW", kuna soodustust andev dokument ei kujuta endast arvet.