Noorte maksuvabastus - uus PIT-soodustus

Teenus

4. juuli 2019 muutmisseaduse alusel muudeti üksikisiku tulumaksuseaduse sisu. Muudatuse põhieelduseks oli uue PIT nullmaksusoodustuse kehtestamine. Noortemaksuvabastus on alla 26-aastastel isikutel. Käesolevas artiklis vaatleme seda erandit lähemalt.

Maksuvabastus noortele – kellele see mõeldud on?

Alguses mainitud muutmisseadusega lisatakse uus art. 21 sek. 1 punkt 148, mille kohaselt tulu ärisuhtest, töösuhtest, kodutööst, ühistulisest töösuhtest ja käsunduslepingust tuleneb art. 13 lõige 8, mille maksumaksja on saanud kuni 26-aastaseks saamiseni summas, mis ei ületa maksuaastal 85 528 Poola zlotti. Vastavalt Art. Alates 1. augustist 2019 saadud tuludele (tuludele) kohaldatakse noorte maksuvabastuse muutmise seaduse § 4.

Ülaltoodud säte määratleb ühemõtteliselt õiguslikud nimetused, mille alusel saadud tuludele võib kirjeldatud erandit kohaldada. Tegemist on vaid tuludega ärisuhtest, töösuhtest, kodutöödest, ühistulisest töösuhtest ja ettevõtjaga sõlmitud käsunduslepingutest. Sellest tulenevalt ei kehti erand näiteks ettevõtlusest saadava tulu, lõpetaja praktika, konkreetse töö lepingu või teise füüsilise isikuga sõlmitud käsunduslepingu puhul.

Veel üks eelnimetatu piirang vabastus kehtib füüsilise isiku vanuse kohta. Maksuvaba on vaid sissetulek, mida teenitakse kuni 26. eluaastani. Eelnõu seletuskirjas märgiti, et määravaks saab maksumaksja vanus tulu saamise hetkel, mitte vanus lepingu sõlmimise või töö tegemise ajal. See määratakse kindlaks, võttes arvesse kogu sünnikuupäeva, mitte ainult kuud või aastat.

Lisaks on noorte maksuvabastus oma olemuselt piiratud, kuna sissetuleku suurusel on piirang. Maksuvabad on ainult tulud kuni 85 528 Poola zlotti antud maksuaastal. Väärib märkimist, et Art. 21 sek. 39, milles märgiti, et maksuvabastusega tulude suuruse arvutamisel lg. 1 lg 148 ei võta arvesse ühtse maksumääraga tulumaksuga maksustatavat tulu, tulumaksuvaba tulu ja tulu, millelt maksuseadustiku sätete alusel maksu sissenõudmisest loobuti. Kirjeldatud vabastuse piirmäär rakendub sõltumata sõlmitud lepingute arvust või üksuste (maksjate) arvust, kes annavad maksumaksja käsutusse töötulu või käsunduslepinguid.

Artiklis sätestatud üleminekusätte alusel. 5 sek. viidatud maksuvabastuse piirmäära muutmise seaduse § 1 alusel. 21 sek. PIT-seaduse 1 punkt 148, on 35 636,67 Poola zlotti.

Noorte maksuvabastus kehtib seaduses nimetatud juriidilistest nimetustest saadavatele tuludele alates 1. augustist 2019. See kehtib nendele füüsilistele isikutele, kes on alla 26-aastased ja nende sissetulekute summa ei ole ületanud Poola zlotti piirmäära. 85 528

Teisest küljest maksustatakse tulud, mis ületavad piiri 85 528 Poola zlotti (ja 2019. aastal vastavalt 35 636 Poola zlotti), maksustatakse üldiste põhimõtete alusel, kasutades maksuskaalat, sealhulgas nn maksuskaalat. tasuta summa. Sellele ülejäägile kohaldatakse tavalisi töölepingu või käsunduslepingu alusel mahaarvatavaid kulusid.

Alustage tasuta 30-päevast prooviperioodi ilma piiranguteta!

Maksu ettemaksed

Üldteada on tööandjal, olgu siis töölepingu või käsunduslepingu alusel, kui väljamaksja kohustus koguda igakuiseid maksuettemakseid. Noorte maksuvabastus tekitab erinevaid kahtlusi, nt kuidas peaks maksja käituma tulumaksu kinnipidamisel. Seda küsimust on selgitatud nii ainult 2019. aasta üleminekusätete kui ka järgnevate aastate osas.

Noh, Art. 5 sek. 2 sätestati, et 2019. aastal saadud tulult maksu ettemaksete arvestamisel maksuvabastust ei kohaldata, välja arvatud juhul, kui maksumaksja esitab väljamaksjale kirjaliku deklaratsiooni, et perioodil 1. augustist 2019. 31. detsember 2019 artiklis nimetatud nimetustest. 21 sek. Täielikult maksuvabaks jääb PIT seaduse 1 punkt 148. Nagu võime lugeda Art. 5 sek. 3 muutmise seaduse § 3 kohaselt ei nõua maksja selle deklaratsiooni saamise korral maksu ettemakseid hiljemalt deklaratsiooni saamise kuule järgnevast kuust kuni selle kuu lõpuni, mil maksja tulud laekuvad. viidatud art. 21 sek. Alates 1. augustist 2019 sellelt maksjalt saadud seaduse 1 punkti 148 alusel kohaldati maksuvabastust, st kuni selle kuuni (kaasa arvatud), mil maksja teenitud tulu ületab 2019. aastal 35 636,67 Poola zlotti või maksumaksja pöördumiseni. 26. eluaasta.

Alates 1. augustist 2019 saadud tulude osas rakendatakse noorte maksuvabastust reeglina 30. aprilliks 2020 esitatavas maksudeklaratsioonis, välja arvatud juhul, kui maksumaksja esitab väljamaksjale deklaratsiooni, et tema tulu sellest saadab. maksja perioodil alates 1. augustist 2019 kuni 31. detsembrini 2019, kuid mitte hiljem kui kuni maksumaksja 26-aastaseks saamiseni, saavad nad täies mahus maksuvabastust vastavalt Art. 21 sek. 1 PIT seaduse punkt 148.

Alates 1. jaanuarist 2020 kehtib aga art. 32 sek. 1f, mille kohaselt kui maksumaksja esitab maksjale kirjaliku avalduse ettemaksete sissenõudmiseks ilma art. 21 sek. 1 lõike 148 kohaselt saab maksja ettemaksu ilma seda vabastust kohaldamata hiljemalt taotluse saamise kuule järgnevast kuust. See taotlus esitatakse iga maksuaasta kohta eraldi.

Sellest tulenevalt on maksja kohustatud alates 1. jaanuarist 2020 saadud tulult maksu avansi arvestamisel arvestama maksuvabastusega (st tegelikult ettemakseid ei kogu), välja arvatud juhul, kui maksumaksja esitab avalduse mittetaotlemise kohta. maksuvabastust. Sellise avalduse esitamise mõte tekib siis, kui maksumaksja saab tulu kahelt tööandjalt. Sellistel asjaoludel võib vabastuse kohaldamine mõlema tööandja poolt kaasa tuua vajaduse iga-aastases maksudeklaratsioonis esitada oluline lisatasu. Sel põhjusel on võimalus loobuda artiklis sätestatud erandist. 21 sek. 1 PIT seaduse punkt 148.

Huvitav on see, et ülaltoodud maksuvabastusega hõlmatud tulu puhul on maksja kohustatud esitama isikuandmeid Poolas elava füüsilise isiku saadud sissetuleku (sissetuleku) suuruse kohta (PIT-11). Vastavalt artikli uuele sõnastusele. 42 sek. PIT-seaduse § 5 kohaselt koostavad ja esitavad PIT-11 andmed ka art. 41 (maksjad), osutades art. 21 sek. 1 punktid 46 ja 148.

Art. alusel maksuvaba tulu. 21 sek. PIT-i seaduse 1 punkt 148 avalikustatakse maksjate poolt PIT-11-s. See on vajalik maksu õigeks arvutamiseks olukorras, kus maksumaksja saab tulu, mis on vabastatud mitmelt maksjalt.

Uue erandi kehtestamise eesmärk

Lõpetuseks tasub selgitada, mis oli seadusandja kavatsus uut erandit kehtestada. Noh, seaduseelnõu põhjendusest võime lugeda järgmist:

„[…] See eesmärk on olla noorte professionaalne aktiveerimine, hõlbustades nende sisenemist tööturule. Seega on noorte maksuvabastus suunatud kuni 26-aastastele ehk aasta vanematele maksumaksjatele, kes reeglina lõpetavad ja asuvad alalisele tööle (vt TuMS § 6 lg 4 p 3). seadus). Samas ei räägita mitte igast palgatöö liigist, vaid ainult töösuhte alusel tehtavast tööst, ühistulisest töösuhtest, kodutöödest, teenistusest ja ettevõttega sõlmitud käsunduslepingust, mis on kõige populaarsemad organiseeritud töötamise vormid. tööandja poolt".

Aeg näitab, kas seatud eesmärgid saavutatakse või saab uuest noorte maksuvabastusest maksupettuste allikas. Kindlasti tuleks positiivselt hinnata uue maksuvabastuse kehtestamist just tasulisele tööle asujatele.